Tuesday, December 26, 2006

94

Idin izvanredin rečnić
Slučájnu sam pupádnal unezi deni na idin amerikánsći rečnik, mlogu usobin. Ama lel, koj ne čul za Webster’s? Rečnika ima dve sekciji: english i non-english. Aku napišiti u sekcijata non-english neku balgarska ali rumanska hurta, za vu dadé prevoda na anglušći. Naprimer, sam si napisal imetu, pa sam videl, megju drugotu, kaćé se piši to u različni alternativni fela – u koda Morse [-- .- .-. -.- --- ...-], u jazika na znácite i t.d. Rečnika još ni jé sassém gutov, ama ubićáva mlogu. Proekta ima za cél da badi idin bizplátin on-line rečnić, kojtu da badi ekvivalent na 500 enciklopediji i da pukriji 400 moderni jazika i 10 martavi jazika. Ima hurti u alfabeta Braille, u jazika na gluho-nemite, u jazika na semnalizirvanjétu sas barjáci i dr.
========================================
Kompleks ud rečnici i enciklopediji
The free Dictionary ij satsávin ud:
- Idin rečnić sas 250.000 hurti, uklučvašti sinonimi, antonimi, zvučna pronuncija, etimologija, primere za uputrebuvanji;
- Idin rečnić sas terminologija ud sferata na kompjuterete;
- Idin medicinsći rečnić;
- Idin juridičesći rečnić;
- idin rečnić za finansiste;
- Idin rečnić sas akronimi;
- Idin rečnić sas hurti ud različni anglušći dialekte;
- Enciklopedijata Columbia;
- Enciclopedijata Wikipedia;
- Enciclopedijata Hutchinson.
Udvan tuk, za nameriti i 30.000 svetičita, sekudenjšni novusti ud sferata na naukata, kako se ij slkučilu na dnéšnija denj, státija na dene, vremeto (moži da badi personaliziranu), horoskop, i t.d.
A dole, u ćošaka, ima idna manena igra sas hurti, pu kujatu možiti da si testirati anglušćija jazić.
========================================
Trudnu ij da upiša na kasu portále Alpha Dictionary. Ud tuka sam razbrál naprimer, či na sveta se hurtuvat 6.800 jazika i dialekte u 191 daržávi; 2.261 ud tezi jazici imat i pismena forma, a za 300 ud tej ima rečnici on-line u Internet.
Bázata ij anglušćija jazić, ama informácijata ij dosta gulema i prefarliva seku ubiknuvén rečnić. Za žálust ni jé točnu upredelénu kako ij bizplátnu i kako ij sas pláća.
Aku utiditi na Dictionaries – Language dictionaries i izberéti balgarsćija jazić naprimer, za nameriti: vrazći kantu čitiri balgarsći-anglušći rečnici i idin glosár s termene ud jazika na balgarete na Asparuh i Kubrát, idna juridičeska enciklopedija, vrazći kantu balgarsći nuvini i on-line rádio i dr. Istu i za rumansćija jazić ali madžersćija, za nameriti mlogjije haznuviti vrazći. Aku pak utiditi na Specialty Dictionaries, za nameriti idna logura specializirani rečnici na anglušći. Na sájta ima i mlogjije gramatikálni resursi, lingvistični igri, sekudenjšni ekspresiji u stotini jazici i idna gramáda drugjije informáciji.
========================================
1.000 rečnici u 70 jazika
http://www.dicts.info/
Ud sájta Dicts.info imati bizplátin dostap du 1.000 rečnici, kujatu vu puzvulevat da preubráštet hurti u 70 jazika.
========================================
Idin nemsći sájt s anglušći tekst mu predstáve, u distina različni jazika, ekspresiji kujatu sa trudnu za ubáždenji (igri s hurti). Etu nekolku primere ud balgarsćija jazić:
Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралските кларинетисти.
Шише с уши на шосе се суши.
Шесдесет и шест шишета се сушат на шестдесет и шест шосета.
Сухо шише на шосе се суши.
Сашо суши шише на шейсет и шестото широко шосе.
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(II)
Simpluvánust i dustapnust
Invokácijata na Imetu ij mulitva, kujatu ij ud idna starna mlogu simpluvána, dustapna za seku krastijánin no, ud druga starna, tá vodi u saštotu vreme du náj-dalboćite tájni na kontemplácijata. Sekuj, kojtu si ugudi za cél da kázva Isusvata Mulitva za prudalžitelni periodi ud vreme seku denj – i u još po-gulema stepenj sekuj, kojtu žéli da uputrebuva kontrola na dišanjétu ali drugjije fizičesći upražnénjita pu vreme na Mulitvata – pu sekakaj náčin ima nužda ud idin duhovin učitelj, ud opitin duhovin stárec. Takvizi učitele sa mlogu redći u náštu vreme. No i unezi, kujatu némat ličin kontákt s neku duhovin učitelj, možat da praktikuvat Mulitvata biz niti kakaj stráj, stiga da ji pávat tuj za ugraničen period ud vreme – parenj, za ne po-više ud 10 ali 15 menute niprekasnata mulitva ud idnaž – i da ni probvat da se mešet u naturálnija ritam na telotu.
Néma nužda ud niti kakavi speciálni znánjita ali učénjita napreć da se počni Isusvata Mulitva. Za načináeštija stiga da ubádimi: sámu pučni! “Za da hodi, čeleć treba da naprávi parvija rázkač; za da pluva, čeleć treba da se farli u udata. Istu taj ij i sas Invokácijata na Imetu. Pučni da ja ubáždeš sas pubožnust i s ljubov. Draž se za néja. Puvtárej ja. Nide da misliš, či “vikaš” Imetu; misli sámu za samija Isus. Ubáždej Imetu bávnu, nežnu i malčelivu”10.
Vanšnata forma na Mulitvata se naučeva lésnu. Tá se sastujé glávnu ud hurtite: “Guspudine Isukraste, Sin Božji, smili mi se”. Ama tuj ni jé idin zákun, či sámu taj moži da se ubážde. Možimi da dumami “smili mu se námu”, u mestu “smili mi se”. Formulata moži da badi i sakraténa: “Guspudine Isukraste, smili mi se” ali “Guspudine Isukraste” ali duri sámu “Isuse”, makár či sétnija varijánt se srešte dosta redku. Ud druga starna, formulata moži da se razširi prez dudávanji na “grešnija/grešnata” na krája, katu pu tozi náčin se pudbelezva aspekta na pukájvanji. Možimi da dumami, katu si spumenémi tuj, kujétu Pétar ji ij ubádil na pate kantu Cezár Filipijsćija, “Sin na žuvija Bog”. Nekupać se uklučva i invokácijata na Božjata Májća ali na svetcite. Idinstvenija glávin i niumenat element ij uklučvanjétu na Božjétu Ime “Isuse”. Sekuj ij slobudin da udkrij, prez ličin opit, specifičnotu nariždenji na hurtite, kujatu udguváret náj-mlogu na nágvite ali tejnite nuždi. Točnata formula, kujatu se uputrebuva moži, razbire se, da se umené ud vreme na vreme, stiga tuj neštu da ni se právi tvarde častu, zaštotu, pu kaćétu mu ubážde Sv. Grigorij Sinait “Darváta, kujatu častu pate se presadevat, ni fáštet korene”.[11]
Pudobna slobudnust ima i u svazka sas vanšnite harakteristici u ubáždenjétu na Mulitvata. Možat da badat različeni dvá náčina za tejnu uputrebuvanji: “slobudin” i “oficiálin”. Pud “slobudin” náčin se ima u predvid kázvanjétu na Mulitvata kugátu smi zajati sas ubičájnite raboti ud prez dene. Tá moži da badi kázvana, idnaž ali po-više pate, u različni momenti ud dene, kujatu drugjijáče ni bi ja bli duhovnu haznuviti, a izgubéni: kugátu smi zajati s nekakva puznáta i avtomatična rabota kaćétu naprimer kugátu se ubličemi, se mujmi ali se kapimi, kugátu karpimi kalcune ali kupájmi u gradinata; kugátu varvimi u peš ali smi u automobil, kugátu čekami na upáška autobusa ali kugátu smi u uličnu zadrastvanji; u momenta na malčánji ud napreć usobenu mačitelin ali trudin rázguvor; kugátu ni možimi da zaspimi ali sutrenjta, u momentite ud napreć napalnu da smi se sabudili. Idna část ud usobenata cennust na Isusvata Mulitva se dalži imennu na tuj, či zarad tazi tejnata simpluvánust, tá moži da badi kázana u takvizi uslovija, u kujatu po-složni formi na mulitva ni sa vazmožni. Tá pumága osubitu u momenti kugátu smi mlogu napregnati ali u momenti na ostru bizpukojstvu.
Tazi “slobudna” upotreba na Isusvata Mulitva mu puzvuleva da prefarlimi idin most nad prazninite megju nášte upredeléni “saháte za mulitva” – pu vreme na misa u čarkvata ali či sami, u kašti – i normálnata dejnust na sekudenjšnustta. “Muleti se niprekasnatu” nastujeva Sv. Pável (I. Thess. 5:17): ama kaćé ij vazmožnu tuj neštu, sled katu treba da varšimi i mlogjije drugjije neštá? Biskupa Teofán mu pukázva náčina u négvata máksima “Racite na rabota, pamećta i sarcito s Guspudina”.[12] Isusvata Mulitva, kujatu prez častu puvtárenji se prevrášte u návik i stánva nisaznátelna, mu pumága da stujémi blizu du Boga kadetu i da smi – ne sámu u čarkvata ali kugátu se molimi sami u kašti, negu i u kuhnjata, u fabrikata, u offisa. Pu tozi náčin nija stánvami kačá Bráta Lavrentiji, kojtu “ij bil ujdinat s Boga po-više pu vreme na ubiknuvénite mu raboti, ud kolkutu u religioznite zadáči”. “Gulema zabluda ij”, zabelezva toj, “da mislimi, či vremeto za mulitva treba da ij različnu ud kujitu i da ji drugu vreme. Zaštotu nija smi idnákvu dlažni da smi ujdinati s Boga taj prez rabotata u vremeto za rabota, kaćétu i prez mulitvata u vremeto za mulitva”.[13]
“Slobudnotu” ubáždenji na Isusvata Mulitva se dupalniva i ukripeva ud “oficiálnata” upotreba. U tozi drugjija slučaj nija si koncentrirami celotu vnimánji na kázvanjétu na Mulitvata, du takvazi stepenj, či izklučvami seku drugu dejstvuvanji. Invokácijata ij část ud speciálnotu “vreme uddelénu za mulitva”, kujétu seku denj ji pusvetevami na Boga. Ubiknuvénu, zágjnu sas Isusvata Mulitva, nija uputrebuvami u tuj “speciálnu uddelénu” vreme i drugjije formi na mulitva, zadini ud čarkovnite knigji, zágjnu s Psálmite i Svetotu Pismu, se molimi kantu svetcite za pomušt i drugjije pudobni.
Nekuja možat da se useštet pretaglini kantu máj celu koncentrirvanji nad Isusvata Mulitva, no tuj neštu ni se slučva s po-više ud horata. U istena, mlogjije tima predpučitat da uputrebuvat Mulitvata “slobudnu”, biz da ja uputrebuvat “oficiálnu” u “upredelénotu” za mulitva vreme i u tuj néma ništu bizpukojstavštu ali niprávilnu. “Slobudnotu” uputrebuvanji, razbire se, moži da saštestvuva biz “oficiálnotu”.
U svazka s “oficiálnotu” uputrebuvanji, taj kaćétu i vaz “slobudnotu”, néma striktni pravilá, a ima raznuubráznust i slobudnust. Konkretnotu pulužénji na telotu néma nitikako značénji. U pravuslávnata práktika Mulitvata náj-častu se ubážde kugátu čeleka ij sadnič, ama istu i kugátu sedi práv ali na kulene i duri – u slučajete na telovna slábust i fizičesku izmurevanji – kugátu ij legnič. Ubiknuvénu tá se ubážde na tamnu ali sas zatorini oči, a ne sas utorini oči napreć svetica ali kandilu. Kugátu stáreca Siluán ud na planinata Athos (1866-1938) se ij molil s Isusvata Mulitva, toj si ij ugvádel vékera u halmáre, za da ni gu čuj kaćé štakti, a posle si ij prelupval dubélata kalugjerska šápka nad učite i nad ušite.
Ama tamninata moži da mu prespi! Aku stánimi sanlivi, kugátu sadnič ali či na kulene ubáždemi Mulitvata, treba da se izprávimi za kasu vreme, da počnimi da se prekrastvami na krája na seku idna mulitva i sled tuj da se puklunevami, katu duprémi zemete s prastite na desnajta raka. Možimi sled seku mulitva da pávimi báš i puklunevanji du zemete, katu duprémi zemete s čélitu. Kugátu ubáždemi Mulitvata sadnič, treba da se pugrižimi stola na kojtu sedimi da ni jé tvrade meć ali luksozin; za predpučitanji ij toj da néma ublegálu za krasta ali za racite. U pravuslávnite manastire se uputrebuva ubiknuvénu nizku stolče, biz krast. Mulitvata moži da se ubážde i ud pravnič, s racite utagnati u formata na krast.
Častu pate, zágjnu s mulitvata, se uputrebuvat i brujanici ali molitvenu važe (komvoschoinion, tchotki), ubiknuvénu sas sto varzele, ne tolkuz za da računimi kolku pate puvtáremi Mulitvata, a po-skoru zaštotu tuj mu pumága da se koncentrirami i da ustanuvimi právilin ritam. No da daržimi računj, s brujanicite ali pu drugji náčin, či kolku pate puvtáremi Mulitvata, pu princip ni se puuštreva [ukurážva]. Vernu ij, či u počnivanjétu na knigata “Pate na idin puklonnik” stáreca dáva gulemu značénji na točnija broj pate, kojtu Mulitvata treba da se kázva na denj: 3.000 pate, uveličeni du 6.000 pate, i sled tuj du 12.000 pate. Na puklonnika mu ij zapuvedanu da ubážde Mulitvata upredelén broj pate, niti po-više, niti po-málku. Pudobnu vnimánji kantu količestvotu ij dosta niubičájnu. Verujátnu smisala se krij ne sámu u količestvotu, a i u vatrešnotu sastujánji na puklonnika: stáreca žéli da izkušuva négvata puslušnust i gutovnust da izpalni dádinata zadáča, biz da se udkluneva. Po-tipičin ij saveta na biskupa Teofán: “Nide se griži kolku pate kázvaš Mulitvata. Néka idinstvenata ti griža da badi tazi, či tá da purtiče u tojtu sarci s narástvašta sila, kaćétu ártéz ud živa uda. Izguni napalnu ud tojta pámeć sekakva miselj za količestvu”.[15]
Mulitvata pu nekupać se kázva zágjnu s drugjije hora, no po-částu tá se ubážde kugátu si samičeć; hurtite možat da se ubáždet na glás ali šapnič. U pravuslávnata práktika, kugátu se kázva na glás, Mulitvata se ubážde, a ni se pejé. U tejnotu kázvanji ni treba da ima ništu prinuditelnu ali ninaturálnu. Hurtite ni treba da se ubáždet s prekumerna tažkust ali s vatrešnu napregvanji, a Mulitvata treba da badi ustávina da si naprávi samá tejna ritam i náčin na ubáždenji, taj či sled vreme da započni da “pejé” vatre u námu, blagudárnu na tejnata melodija. Stáreca Parfeniji ud Kiev upriličva právilnija ritam na mulitvata s nežnotu murmorenji na idin izur. [16]
Ud satu tuj se vidi, či Invokácijata na Imetu ij mulitva, pudhudjášta za seku slučaj. Tá moži da badi uputrebuvana ud sekugu, na seku mestu i u seku vreme. Ij pudhudjášta taj za “načináeštija”, kaćétu i za po-opitnija; možimi da se molimi s néja zágjnu s drugjije hora ali či sami; idnákvu dubra ij u pustinjata ali u grada, kugátu smi sami i spukojni ali usreć náj-gulemata lárma. Tá nikade ni jé udvišna.

Beležći
--------------------------------
[10]. A Monk of the Eastern Chuch. On the Invocation of the Name of Jesus // The Fellowship of St Alban and St Sergius, London, 1950. s. 5-6.
[11] Sv. Grigoriji Sinait, Za Malčelivata Mulitva, 2, Dubrotuljubie, T. 5, 1993, s. 228.
[12] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata, s. 122.
[13] Brother Lawrence of the Resurrection (1611-1691). The Practice of the Presence of God / ed. D. Attwater. Paraclete Books. London, 1962. s. 13, 16.
[14] Archimandrite Sofrony, The Undistorted lmage: Staretz Silouan, Londres, 1958, s. 40-41..
[15] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata, s. 149.
[16] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home