Tuesday, December 26, 2006

93

Skapucennija kámak
Idin kalugjer, katu ij patuval iz planinite, ij nameril idin denj, u udata na idin izur, skapucenin kámak. Na drugjija denj toj se ij sretil s idin gládin prosjak: si ij utoril turbata i si ij pudelil s négu jádenjétu. Gládnija prosjak ij videl skapucennija kámak na danutu na turbata i ij zamolil kalugjera da mu gu dadé na négu. Biz da se misli mlogu, kalugjera mu ij dál kámaka. Prosjaka ij zafálel i, s radustta či gu ij dustignala gulema sréća, ij tragnal na pać. Ij znájal, či tozi kámak ij mlogu skap, i či sled gá gu purdadé za ima tolkus mlogjie nosce, či ni šté treba da rábuti više du krája na négva žuvot i či ud sigá nadálja za žuvej biz brigji i buni. No, sled nekolku dene, toj se ij varnal udnovu u gurata, da trasi kalugjera. Sled katu gu ij nameril, mu ij varnal kámaka i mu ij rékal:
- Teze deni sam se mislil mlogu. Znája, či kámaka kojtu si mi gu dál ij mlogu cenin, no ás ti gu vráštem, s nadeždete, či možiš da mi pudariš neštu s mlogu po-skapucennu. Dáj mi, aku možiš, unuj neštu ud vatrešnustta na tojta duša, kujétu te ij nakárelu da mi dariš kámaka...
========================================
Optimističnotu dite i pesimističnotu dite čekat da dodi Dedu Kolada. Pesimističnotu dite ij cigurnu, či néma da dubávi ništu serioznu, a optimističnotu dite dabe čeka da vidi kako sa mu dunesé Dedu Kolada. Náj posle sa dubávili i darvete: pesimističnotu dite ij dubávilu mlogjije i različni igrulći a optimističnotu dite ij dubávilu idno ...konsku lajno. Se sreštet tija i si hurtuvat. Pesimističnotu dite duma:
- Bej, ás sam dubávil idno električnu hajzlibánče, ama ij mlogu manenu, idin automobil, ama ij zelén, a ás sam štel čarvén, sam dubávil i čokulád, ama ni jé sas lešnici...
Optimističnotu dite se smejé i se rádva:
- A ás sam dubávil idin konj, sámu či ni moža da gu namera; ni znája kade se ij izkril...
========================================
Káj či...
...parvija čeleć kojtu ij imál idejata da se ugudat zapálini svešti u Koladnicata ij bil germánsćija reformátor Martin Luther.
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(I)

“Kugátu se moliš”, madru ij kázal idin finlándsći pravuslávin pisátelj, “samija ti treba da malčiš... Samija ti treba da malčiš; néka mulitvata da hurtuva”.[1] Da se pustigni malčánji: tuj ij náj-mačnotu i náj-decisivnotu u izkustvotu na mulitvata. Malčánjétu ni jé neštu negativnu – tojest idna páuza megju hurtite, vremennu prekasnivanji na rečta – no, právilnu razbránu, ij neštu pozitivnu: sastujánjétu na napregnatu vnimánji, na budnust i, náj-više, na uslušvanji. Isihásta, čeleka kojtu ij dustignal du isihija, tojest du vatrešnu nipudvižnust ali malčánji, ij “par excellence”, čeleć kojtu se uslušva. Toj se uslušva u glasa na mulitvata i u négvotu sarci i razbire, či tozi glás ni jé néguv, a ij glasa na nekuj Drugji, kojtu hurtuva vatre u négu.
Relácijata megju mulitvata i malčánjitu za stáni po-jásna, aku razglademi čitiri kasi upredelénjita [definiciji]. Parvotu ij ud The Concise Oxford Dictionary, kojtu upisva mulitvata kača “...taržestvena molba kantu Boga... formula uputrebuvana pu vreme na molenji”. Tuka mulitvata ij predstávina kača neštu izrazénu s hurti i, po-specijálnu, kača ákt na molba kantu Boga za nekakvo iskanji. Se namervami još na nivotu na vankašnata, ud kolkutu na vatrešnata, mulitva. Málku tima ud námu možat da se zaduolat s pudobna definicija.
Drugata definicija, ud idin rusći stárec ud menatija vek, ij u mlogu po-manena stepenj nasočina na navan. “U mulitvata” duma biskupa Teofán Zatvornika (1815-1894 g.), “glávnotu ij da zastániš napreć Boga s miseljta u sarcito i da prudaldžiš da sediš napreć Négu biz prestánka, denj i nošt, du krája na toja život”.[2] Mulitvata, upredeléna pu tozi náčin, ij véć ne sámu molba za konkretni neštá i moži da saštestvuva biz uputrebuvanjétu na kakvitu i da ij hurti. Tá ni jé tolkuz neštu naprávinu u dádin moment, kolkutu pustujánnu sastujánji. Da se molimi zlamenuva da stujémi napreć Boga, da flezimi u direktna i lična vrazka s Négu; tuj zlamenuva da znájmi, na seku idno nivo ud náštu saštestvuvanji, ud pudsaznánjétu pa du suprá-saznánjétu, kujétu izlezva udvan gránicite na individuálnotu saznánji, či nija smi u Boga i či Toj ij u námu. Za da izrazimi i zadalbučimi ličnite vrazći s drugjijete hora, nija ni treba niprekasnatu da právimi molbi ali da uputrebuvami hurti; s kolkutu po-dubre se puznávami i s kolkutu po-više se ubičemi, s tolkus po-manena ij nuždata da izrazevami s hurti nášte otnošenija idin kantu drugji. Saštotu ij i sas náštu ličnu utnušénji s Boga.
U tezi parvite dve definiciji akcenta ij pustávin u po-gulema stepenj nad dejstvijata na čeleškata ličnust, ud kolkutu na Boga. No u mulitvenata relácija, božestvenija partnjor, a ne čeleka, pujéme inicijativata, i na kojtu dejstvijata sa fundamentálni. Tuj ij izrazénu u nášta tréćata definicija, zadina ud Sv. Grigoriji Sinaita (+1346 g.). U idin pudrobin pasáž, kadetu redi epitet sled epitet katu se mači da upiši istenskata saštnust na vatrešnata mulitva, toj ud idnaž zavaršva s niučákvana jasnutá: “Zašto da hurtuvam na šaroku? Mulitvata ij Bog, kojtu varši sate neštá, u sate hora”[3]. Mulitvata ij Bog – tá ni jé neštu, kujétu ás ji počnivam, a ij neštu, u kujétu zémem delu, ta ni jé neštu, kujétu ás ji páva, a ij neštu, kujétu Bog ji pávi u méne: spured izraza na Sv. Pável, “ni žuveja više ás, negu Isukrast žuvej u méne” (Gal. 2:20). Pate na vatrešnata mulitva ij pusočin s točnust u hurtite na Sv. Iván Kraštitelj za Mesija: “Toj treba da rasté, a ás da se smalevam” (Iván, 3:30). U tozi smisal, da se moliš zlamenuva da malčiš. “Samija ti treba da malčiš, néka mulitvata da hurtuva”, po-točnu néka Bog da hurtuva. Istenskata vatrešna mulitva zlamenuva da sprémi da hurtuvami i da se uslušemi u malčelivija glás na Boga u nášte sarcá; da sprémi da varšimi neštáta sami i da se putupimi u unuj, kujétu Bog ji varši. U počnivanjétu na bizantijskata liturgija, kugátu predvaritelnite pudgotvanjéta sa duvaršini i satu ij gutovu za počnivanjétu na samáta Euharistija, dijákona se dubližva du misnika i mu duma: “Vreme ij Bog da dejstvuva”.[4] Imennu takvazi ij relácijata na tozi, kojtu se moli, i ne sámu pu vreme na Euharistijnata liturgija, no i u sate négvite mulitvi, publični ali lični.
Nášta čitvarta definicija, zadina ud Sv. Grigoriji Sinait, pukázva po-upredelénu karáktera na tuj Božji dejstvuvanji u námu. “Mulitvata”, duma toj, “ij prujavevanji na Krašténjitu”[5]. Božjétu dejstvie, razbire se, ni se ugraničeva sámu sas kraštenite; Bog prisastva u celija čelešći rod pu silata na fákta, či seku čeleć ij sazdádin pu prelikata na Svetata Mu Prelika. No tazi prelika ij pumráčina i zamaglena, makár i da ni jé napalnu iztrita, ud náštu pádenji u greh. Tá se vaztanuveva u parvunačálnata ji hubust i veličánstvust prez tájnata na Krašténjétu, prez kujétu Isukrast i Svetija Duh se zasélvat, pu kaćétu dumat hurtite na Baštite, “u náj-dalbokotu i náj-tájnotu sakrovište na náštu sarci”. Ama za náj-mlogjijete ud námu, Krašénjitu ij neštu, kujétu ji dubávimi u ditinsćite gudini, ud kujétu ne ustánalu spomen u saznánjétu. Makár či prejatite prez tozi sakramént Isukrast i Duh Sveti, kujatu žuvejat u námu, i nikade, báš i za moment, ni prestánvat da dejstvuvat u námu, po-više tima ud námu – s izklučénji na redći slučaje – ustánvami faktičesći bizčuvstveni kantu tuj vatrešnu prisastvie i dejstvuvanji. Istenskata mulitva, tugázi, izrazeva preudkrivanjétu i “prujavénjitu” na dubávinata prez Krešténjétu blagudát (grace). Da se molimi zlamenuva da preminémi ud sastujánjitu u kujétu tazi blagudát ja ima u nášte sarcá tájnu i biz nija da znájmi, kantu sastujánjitu na palnu vatrešnu prejémenji i saznátelnu usteštenji, kugátu useštemi i prepuznávami preku, nipusredstvenu, dejstvijetu na Duha Svetija. Spured hurtite na Sv. Kallistos i Sv. Ignáciji Xanthopoulos (XIV-ja vek), “Celta na krastijánsćija žuvot ij da se dustigni udnovu savaršénata blagudát na Svetija i Zivotudávašt Duh, s kujatu smi bli udustujéni ud pučélutu, prez Svetotu Krašténji”[6].
“U mojtu načálu ij moja kráj”. Céla na mulitvata moži da badi kázan s hurtite “Stani tuj, kakotu si”. Stani saznátelnu i aktivnu unuj, kujétu véć potenciálnu si pu silata na toja sturénija obraz, kojtu ij pu prelikata na Božija obraz i na pre-sturénjitu ud Krašténjétu. Stani takaz, kakajtu si: po-točnu, varni se u sébe si, udkrij Unuj, kujétu véć ij tojtu, slušej gu Ondzi, kojtu nikade ni prtestánva da hurtuva u tébe; pritežávaj gu Négu, kojtu duri u toze mig te pritežáva. Tuj ij Božjétu poslánjie kantu sekuj, kojtu žéli da se moli: “Ni bijte me trasili, aku ni bijte me véć namerili”.
No kaćé treba da počnimi? Kaćé, sled gá flezimi u kašti i zatorimi vratáta, treba da započnimi da se molimi, katu ne sámu da puvtáremi hurti, zadini ud knigjite, a katu udprávimi vatrešna mulitva, žuvata mulitva na kreativnu malčánji? Kaćé možimi da se naučimi da sprémi da hurtuvami i da započnimi da se uslušvami? Umestu sámu da udprávemi hurti kantu Boga, kaćé da dustignimi du mulitvata, u kujatu Bog mu hurtuva na námu? Kaćé da preminémi ud kantu mulitvata, izrazéna prez hurti, kantu mulitvata na malčánji, ud “prinudéna”, kantu “sámupuráždašta se mulitva” (saglásnu hurtite na biskupa Teofán), ud kantu “mojta” mulitva, kantu mulitvata na Isukrast u méne?
Idin náčin za da počnimi tuj patuvanji navatre ij prez uputrebuvanjitu na Invokácijata na Imetu.
“Guspudine Isukraste...”
Tuj, razbire se, ni jé idinstvenija náčin. Niti idna istenska relácija megju dváma ni moži da saštestvuva biz vzaimna slobudnuct i spontánnust, a tuj ij mlogu glávnu za vatrešnata mulitva. Néma storgji, niizmenimi pravilá, nipremennu nalágani na sate, kujatu ištat da se molat, taj kaćétu néma niti nekakva mehanična tehnika, fizičeska ali umstvena, kujatu da moži da nasili Boga da si udkriji négvotu prisastvie. Négvata blagudát se dubáve furt kača dár i ni moži da badi dubávina avtomatičnu, prez kakajtu i da badi metod ali tehnika. Etu zašto, sreštata megju Boga i čeleka u kraljéstvotu na sarcito, se različeva sas različni varijánti. U pravuslávnata čarkva ima duhovni učitele, kujatu ubáždet málku ali ništu za Isusvata Mulitva[7]. No makár či néma izklučitelen monopol u oblastta na vatrešnata mulitva, Isusvata Mulitva se ij prevarnala, za mlogubrojni iztočni krastijáne prez vekovete, u običájnija, standárdnija pać, u glávnata magistrála. A i ne sámu za iztočnite krastijáne[8]; u sreštata megju Pravoslávjétu i Západa, kujatu se ij slučila u sétnite 70 gudini, moži bi néma drugji element ud Pravoslávnotu naslédstvu kojtu da ij predizvikal takaz gulem interes, kaćétu Isusvata Mulitva, i niti idna druga kniga ne imála po-šaroka pretaglašta sila kaćétu “Pate ne idin puklonnik”. Tazi enigmatična tvorba, praktičesći nipuznáta u pred-revolucionna Rusija, dustiga gulem uspeh udvan pravuslávnija svet i sled 1920-te gudini na náša vek ij blá preubarnata na mlogjije jazici[9]. Citátelete na J.D. Salinger si spumenuvat za vazdejstvietu na “manenotu, zelénu kača gráh-bob i vazanu u plátnu knigče” na Franny.
U kako, pitami nija, se krij pretaglivaštotu na Isusvata Mulitva? Cigurnu, napreć satu, u čitirite tejni kvalitete: parvu, u tejnata simpluvánust i fleksibilnust (gavkavust); drugu, u tejnata palnutá; tréću, u silata na Imetu i čitvartu, u duhovnata disciplina na upuritotu puvtárenji. Néka da gji razglademi idno pu idno.

Beležći
---------------
[1]. Tito Colliander, The Way of the Ascetics, London, 1960, s. 79
[2]. Citiranu ud Igumen Chariton of Valamo, The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, London, 1966, s. 63
[3]. Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5. V. Kallisto Ware, The Jesus Prayer in St. Gregory of Sinai, 1972, s. 8
[4]. Citát ud Psálma 118[119]:126. U garsćija originál se uputrebuva hurtata “kairos”, kujatu zlamenuva “Bog da dejstvuva”.
[5]. Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5
[6]. Idejata za mulitvata kača udkrivanji na Božjétu prisastvie u námu moži u idnákva stepenj da se utnáse i kantu Euharistijata.
[7]. Naprimer Isusvata Mulitva ni se spumenuva nikade u avtentičnite pisánjita na Sv. Simeon Nov Teolog ali či u gulemata antologija na Evergetinos (i d Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5ámata ud XI-ja vek).
[8]. Razbire se, u Srednuvekovnija Západ, i osubitu u Anglušku ij saštestvuvalu svetu pučitvanji kantu Svetotu Ime Isusvu. I makár či ima različija ud bizantijskata Isusva Mulitva, istu taj ima i očevidni paraleli.V. Kallistos Ware. The Holy Name of Jesus in East and West: the Hesychasts and Richard Rolle // Sobornost 4:2, 1982. S. 163-184.
[9]. Knigata ij prevedéna báš i na idin ud glávnite jazika na Indija – mahrati. Predhurtata na tozi prevod ij napisana ud idin indijánin, universitetsći peofesor, specijalist u duhovnustta na Imetu. V. E.R. Hambye SJ, u Eastern Churches Review, 1973, s. 77.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home