Friday, December 22, 2006

91

Sveti Toma
Dnés ij Sveti Toma, pa vájda pántiti, či nekupać na tozi denj ij imálu običája da se “mati”. To ij blo taje: ránu sutrenjta bába ij stánvala parva i ij unásela u sobčitu málku pleva, kujatu ja ij raztilela pu dole, na zemete. Posle ij farlela udgore i málku hrana (kukuruz, žitu, čimić) i ij vikala: pi-pi-pi, pá-pá-pá i t.d, tojest kaćétu se vikat (se mámat) životnite. Tazi hrana ij blá pákvana još ud večera u idna košinca, pa udgore na ustánalite zarneni hrani ud košincata bába ij ugvádela jábalći i vrejta. Košincata ja ij ugvádela pud tarpézata, na razsipanata na zemete pleva, i ij dumala: “Čestitu vámu, Sveti Toma! Sveti Toma da dunesé zdrávu na márvata”. Sled tuj ij sedela na plevata, “da mati”, katu prez tuj vreme ij barkala s racite u košincata i ij dumala: “Taj da trijat kukošćite jajcáta”. Sled gá sa stánvali i drugjijete ud kaštata, ij trebalu i tija “da matat” i da dumat tezi hurti. Zarad či sa matili, dicáta sa dubáveli jábalći i vrejta. Aku já prez tozi denj ij dvádel neku kumšijin ali rudbina, ij trebalu i toj da mati. A aku se ij slučvalu, či prez gudinata da izmrat piletata, da ni snáset ali da ni matat kukošćite, kaštovnite sa se sardeli na tozi/tazi, kojtu paruv ij dušal gustenin na Sveti Toma. Se ij dumalu, či toj néma “dubar puflez” ali či “ij izmámil piletata” i na sledvaštata gudina, na tozi denj ne gu pušteli da flezva u dvora. Aku já na tozi denj parvija gustenin ij bil maž, to kaštovnite sa se sardeli, zaštotu se ij dumalu, či za imat sámu pitli. Na tozi denj ne se pustireli dreji “za da ni se izbáčet” kukošćite. Iz sélu sa hodili i ciganći da matat, a za tuj sa dubáveli brášnu sas situ “za da badi sita gudinata” i slanina ali májs, za zdrávu na márvata. Na 21 december sate sa hodili na sétna ránna misa. Cel denj ne se hodilu nikade. Ni se predé, ni se tičé, ni se meté, ni se dáva ništu na zájam. Večera, ud plevata na kujatu se ij matilu, sa nosili u štaloga, u kurnika i u kočinite a málku pleva, zágjnu sas zarná hrana, se ij pázila za Bábin denj (24 december). U Vinga, mumata kujatu ne mogala da se užéni, na tozi denj ni treba da jadé ništu, a sámu da natopni pu idin dribenj leb u seku idno jádenji. Na sledvaštata sutirna ij trebalu da premeté u kašti, da preberé smetite i drobenete na lupátata i da gji farli. Sled tuj da stapi na lupátata i da glade prez zágrada. Na tozi denj žinite sa čistili, sa kapili dicáta i sa gji učili da pejat pesmi za na Betlehem. Ud Sveti Toma pa du na Kolada ni se predé, ni se tičé zarad dicáta da ni se razbuoat ud “niváljana bolest”. I taj kaćétu nekupać, i u Vinga, i u Bišnov ij blo denj za pijác, tozi denj se ij zvál “méden čitvartak” ali “méden pijác”. Dnés se ij kupuval méd za Kolada. Meda ij trebalu da se kupi u novu burkánče.
========================================
“Baštá náš” u originál
Slučájnu sam nameril idin interesin link, sas mulitvata “Báštá náš” na aramejsći jazić, jazika na kojtu se duma či ij hurtuval Isus.
http://www.tlig.org/
[Transkripcijata ij naprávina pu fonetičnata ázbuka (Phonetic pronunciation)]:
Aboon Dbashmayo (Baštá náš, kojtu Si na Nebeto)
Nethcadash shmokh (Imetu Ti da se pusveti).
teethe malkoothokh, (Kraljéstvotu Ti da dodi),
nehwe sebyonokh, (Olete Ti da badi);
aykano Dbashmayo off bar’o. (Kaćétu na Nebeto, taj i na zemete).
Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Kátadenjšnija leb náš dáj mu námu dnés).
washbook lan howbain wahtohain (i uprusti mu na námu náša dalgj)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (kaćétu i nija upráštemi na nášte dlažnici)
lo thaalan il nessyoono (i nide mu uvižde u nápast)
elo fasson men beesho (negu mu izbávej ud zlo)
metool ddeelokhee malkootho, (otu tojtu ij Kraljéstvotu)
ou haylo ou Teshbohto, (i puterata, i slávata)
loalam olmen Amin. (u sate veka. Amen.)
[Sétnite tri reda nija máj ni gji molimi...]
========================================
Kolada u Kanáda
Vájda sti videli véć na Foruma, a za unezi kujatu još ni sa upisani, etu kako ij izprodila Ani Dusciuc (Bacene): Sas trudbata na guspudarete Cherciov Matei, Ghergulov Gyusi i Ani Dusciuc smi uspeli da preberémi palćenskotu družstvu ud Ontario i ukulinata, siga, za 4-totu sreštenji za Kolada u Canada. Prebirenjitu se ij daržálu u Novotel ud Toronto. Tazi gudina smi se prebrali kulu 30 personi i dicá.Dicáta sa peli na Bethlem i sa se razdávali pudáraci. Sas tazi prelega smi prebrali malku nosce, kujatu sa se prátili za grupa "Kolada za sinca" ud Bišnov. Pá ud néja sa i svetičitata. Ji zafálem mlogu!
========================================
S tazi prelega, za unezi kujatu znájat rumansći jazić, išta da predstáva idin mlogu interesin blog, “Prin colţuri de lume” (http://mirelka.blogspot.com). Toj ij na Mirela Kerčov ud Toronto, kujatu zágjnu sas idin drugár, Mircea, imat za ćél da zabidat zemnotu kalbo s biciglete. U momenta tija sa u Bolivia. Idin varijánt na anglušći jazić ij bloga na Mircea, kojtu za gu nameriti na http://acrossinfinity.blogspot.com/.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home