Sunday, December 17, 2006

89

Prikazka sas čarnata méčća
Káj či ij blo u idna sabuta sutrenjta; na plážata ud Jacksonville ij svetilu véć slancitu, horata sa se pákvali za idin spukojin denj. Na idnaž Mike Carter vika na žinata mu, kujatu ij blá još u odara: “Carol, ni šé me vervaš, no u gradinčitu ud napreć dumá ima idna čarna méčća!”. Tá ij udvarnala: “A-be!”. Ama to báš taj ij blo: legnič na peseka, pud darváta banáni, ij sedela idna méčća ud 135 kg! Homa ij dušlá policijata. Sa bli viknati i horata kujatu se zanimávat sas divite dzveri. I taj kaćétu ne se štelu ubivanjétu na méčćata, kujatu megju drugotu ij imála i idna rána na dzádnija desnija krák, vreme na máj tri saháte se ij čekalu, durdi ne stignala idna puška sas trankilizánt ud St. Johns. I taj kaćétu idin ranén dzver moži da badi po-hargjev ud kaćétu ij ubiknuvénu, zonata ij blá pázina ud mlogu policáje. A horata sa se sabireli ne tolkus da gladet ráždenji-slancitu, kolkutu spektákala s méčćata. Náj-posle, sled 11 saháte, ij stignala i puškata. Tozi, kojtu ij grabnal tranklilizánta u méčćata, ud na kulu 15 métera, ij bil náša Feri Kásćva, kojtu tugázi ij rábutil kača Wildlife Officer. Gulemata méčća ij skoknala, ij preskoknala nekolku gradinčita durdi ne si naprávil efekta trankilizánta, i sled tuj ij pádnala dole i ij zaspála. Osem zdrávi mažje ij trebalu za da možat da ja zanesat u Departamenta za divi dzveri, katu sa ja nosili u idin gulem galab nájlon.
Tuj se ij slučilu u počnivanjétu na juni 2004 g. i celata istorija za ja nameriti na
http://www.firstcoastnews.com/news/news-article.aspx?storyid=19550
i svetičitata na
http://www.firstcoastnews.com/photos/2004-06-05bear/index.html.
A po-više moži da vu prekáži samija Feri...

Policájin mámi “Florida Fish & Wildlife Officer”-a Francisc Castiov du idna
dubra pozicija, ud kujatu da moži da grabni trankilizánta u méčćata.

“Florida Fish & Wildlife Officer”-a Francisc Castiov sedi na kulu 15 métera
ud méčćata i ij gutov da grabni u néja.

========================================
Taksidermija
I taj kaćétu sam spumenal za Feri, išta da vu pukáža i négva sájt sas taksidermija, tojest preparirvanjé na martavu životnu taj, či to da izgladva kača žuvu, katu se napalni kožata sas pleva ali drugjije pudobni neštá. Feri ij počnal da preparirva različni “farkáti” ud 1975 g., katu ij bil još škulár. U momenta toj rábuti kača wildlife biologist a taksidermijata ja káre kača hobby.
A pu kaćétu izgladva ud svetičitata ud na sájta, négvite raboti sa mlogu kvalitetni, izgladvat tvarde hubanći i, pu kaćétu ubážde toj, sa i na dubri ceni. Po-više neštá za nameriti na sájta
========================================
Životnu, rástba ali minerál?
Idin kas test: treba da pregladeti 16 svetičita i da izberéti, ud kakaj regn ij predstávinotu u seku idno svetiče. Za žálust ás sam ugátal sámu 12 ud 16. Vižti, či aku napráviti po-gulem skor, sti i puzdráveni!
========================================
Eukarya ima za cél da predstávi florata i fáunata ud Rumanija. Taj či za nameriti tuka dosta informácija (taksonomija, morfologija, biologija, ekologija, etologija) za náj-mlogjijete ud životnite i rástbite ud daržávata, kaćétu i dánni svazani sas ekosistemete i habitátete ud Rumanija. Sájta mi izgladva či ij po-više za šarokata publika, ud kolkutu za specijaliste, ama lel ij dubre, či ima ud kade da se informiraš na barži.
========================================
Idin sájt kojtu zaistu vredi da se puseti!
Klasični skanirani knigji, litográfiji, gravjuri i dokumenti ud perjoda 1550-1900 g., svazani sas zoologijata, za nameriti na ádresa:
http://digitalgallery.nypl.org
========================================
Idin video kojtu vájda za vu najéži...
http://www.petatv.com/

3 Comments:

Blogger fercastjva said...

Bei monce, za me napravis prucut! :)
Ni sam rabtil nikade kaca wildlife officer, unez sa drughije, as sam biolog ud 6 gudini u FL. Mecki sam tranchilizirval vaida 15 u FL, i idna cela logura u Canada, nij nistu izvanrednu. Ga se raznusat medghiu horata treba da ghi varnim u gurata. Hora ima si po vise na sveta a guri si po malku, tui sij to.

Za taxidermiata, zivinite ni ghi napalnivam sas pleva, ima cela industrija tuke u SUA, purdavat formi ud plastik.
Srecna Kolada i Nova Gudina!

10:49 PM, December 19, 2006  
Blogger Nick said...

Feri báči, za moreš da me uprustiš, ama lel ás sam zal informácijata ud na sájta, a tám taj ij pisalu udgore na svetičitata Naprimer: “Florida Fish & Wildlife Officer Francisc Castiov gets in position about 50-feet from the bear to fire a tranquilizer dart. Photo by Kyle Meenan”. Znája či si právil masterat u biologija (u Ontario), znája či si právil i doktorát. Taj či, pu kaćétu duma idna rumanska rekláma, ud mojta starna, sámu “respect!”. I lel vájda znáš kako čekam ás ud tébe: idna kniga sas sate dzveri i farkáti ud nášta ukulina! I to bi blo super, aku bi blá i na náša palćensćija jazić! Takozi néštu sámu ti možiš da napráviš, zaštotu ti náj-dubre puznávaš tezi neštá.
A za taksidermijata, lel se sabuda nekupać, či misla još na rumansći (a to i morem, zaštotu kulturnija mi jazić, za žálust, mi ij rumansćija, tuj si ij to), pa kátu na rumansći ij “a împăia, împăiere” (po-novu, vida se duma “naturalizare”), réku to treba da se ij uputrebuvalu pleva nekupać... Sam cigurin či u dnéšnite deni tehnikata ij s mlogu po-različna ud nekupaćšnata... No moža da ti ubáda, či mlogu mi harésvat tezi divjači, kujatu si gji naprávil, osubitu či sa tolkus ekspresivni.
P.P. - Tuke ima idna státija, kujatu moži da te interesuva (vájda i si ja videl, zaštotu ij málku “stára”): http://www.ziua.ro/display.php?id=202912&data=2006-07-05&ziua=fdc97b4aa12f3265a75c570b4da2422f

11:42 PM, December 19, 2006  
Blogger fercastjva said...

Miki, brate :) le katu si po mlad sas idna gudina, unez ditu sa pisal tam na sajta ni znaiat ni tija mlogu.
Master sam pravil ama doktorat nisam ios, sam bil krinal pa sam napusnal ci i blo pre skapu. Za se probam pa idin deni, "nikad nie kasno, da se ljubi strasno" :).
Za dzveri i farkate ima vechi kinighi napravni na rumanski, ali na palkenschi bedeva se maca ci nima imeta za tei, as panta ud deda: odin bichi, zalturce i muskurance :)
Za zalust, Rafa Ilna mu-i napusnal. Sas nigu smi prebirel farkati ud 1974, toi i imal idna kolecjia ditu ni znaia nistu za nija, tui bi blo interesnu da bi se zapazlu.
Za kiniga, vaida za stigna as da naprava drugu po faianu, sam mi dai malku vreme (kaca 20-30 gudini :).
I moia kulturnija jazic i rumanski, ama ne "na zalus" as se razbirem po dubre sas rumanskija jazic ud kachit sas taze mesavina srbo-pauliciana. I pak moi se razbirem i tai, vidis :)

12:11 AM, December 21, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home