Sunday, December 31, 2006

97

===============================
Ud tuka možiti da si iztagliti Kalindáre za stenata za 2007 g. napávin zágjnu s msgr. Gjuka Augustinov i s gusp. Pérku Velčov:
http://www.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=23525
ali
http://www.uploading.com/files/E1559DU8/Kalindar2007Guspudin.pdf.html
===============================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(IV)

Ujdinvanji
Koče probami de se molimi u duh i u istena, homa ostru usaznávami nášta vatrešna raznimirnust, lipsata na idinstvu i celustnust. Makár či mlogu se trudimi da zastánimi naprć Guspudina, nášte miselj prudalževat da se vartat biz prestánka i biz niti kakva cél u nášta glava, kača brantenjitu na mufi (biskup Teofan) ali kača skáčenjétu na idnija majmune ud klonj na klonj (Ramakrishna). Kontemplácija [sabránust] zlamenuva, na parvu mestu, da badiš tám, kadetu si – da badiš tuka i sigá. Ama ubiknuvénu, nija si dávami isáp, či ni smi kadarni da si ugraničimi saznánjétu [náša duh] da ni luta biz célj prez vremeto i prostránstvoto. Nija si spumenuvami menatotu, predviždemi badeštotu, planirvami kako za naprávimi po-natáta; hora i mestá se redat u nášta savest biz prestánka. Mu fáli silata da se saberémi na idno mestu, kadetu treba da badimi – tuka, blizu du Boga; ni smi kadarni da žuvejmi izcelu u idinstvenija moment ud vremeto, kojtu u istena gu ima – sigá, u samáta sigášnust. Tazi vatrešna raznimirnust ij idna ud tragičnite puslédici na pádenjétu u greha. Právilnu ij sapćásvanjétu, či horata kujatu dustignat neštu, sa unezi kujatu ni varšat po-više ud idno neštu na idnaž. Ama tuj ni se dustiga lésnu. I aku ij trudnu u nášte vanšnite, svetsćite delá, s tolkuz po-trudnu ij u delotu na vatrešnata mulitva.
Kako treba da se právi? Kaćé da se naučimi da žuvejmi sigášnotu, u véčnotu Sigá? Kaćé da uluvimi “kairos”, rešitelnija moment? Točnu tuka moži da pumogni Isusvata Mulitva. Častotu puvtárenji na Imetu moži da mu dunesé, s Božijata pomušt, ud razdelénust u ujdinvanji, ud razprasnatust i množestvenust u idinstvenust. “Za da zastáviti putoka na vášte miselj”, duma Biskupa Teofán, “treba da si važiti duha kantu idna idinstvena miselj ali sámu kantu miseljta za Idinstvenija”.[26]
Baštite askete, usobenu Vasarnufiji i Iván, različevat dvá náčina za borba s mislite. Parvija metod ij za “silnite” ali “savaršénite”. Tija možat da se “prutivurečat” na tejnite misli, tojest da se izprávat s licitu srešte tej i da gi pubedat u utvorena borba. No za po-više tima ud námu takaz metod ij tvarde trudin i moži u istena da mu pričini istensku uvredvanji. Utvorinata borba, probvanjétu da se izkurenat i izpadat mislite sas silata na iskanjétu, na voljata, častu pate služi sámu za da se zasili nášta predstáva [imagination]. Nasilstvenu puddiskani, nášte fantáziji se zavráštet s po-gulema sila. U mestu da se borimi udkritu s mislite, da nji se prutivimi i da se probvami da gji udušimi sas silata na voljata, po-pámetnu ij da si nasočimi vnimánjétu drugade. U mestu da glademi nanadole, u raznimirnite fantáziji i da se mačimi da gji putušimi, nija treba da puglademi na nagore, kantu Guspudina Isukrasta i da puverimi sébe si u Négvite race, katu kázvami Négvotu Ime; i blagudátta, kujatu dejstva prez Imetu mu za naddelej nad mislite, kujatu sas sobstveni sili ni možimi da gji zaglušimi. Nášta duhovna strategija treba da badi pozitivna, a ne negativna: u mestu da se trudimi da si izpráznimi saznánjétu ud seku zlo, nija treba da se napalnimi sas misli za unuj, kujétu ij dubro. “Nideti se prutivi na mislite, kujatu vu gji vnuševat vášte vrágve”, mu savetvat Varsanufiji i Iván, “zaštotu tija báš tuj žélat i néma da prestánat da vu bizpukujat. No ubarneti se kantu Guspudina za pomušt sreštu tej, katu pulágati napreć négu vášta bizpomuštnust, zaštotu Toj moži da gji prugoni i da gji uništi”. [27]
Isusvata Mulitva ij náčin čeleć da se ubarni i da si nasoči pogleda na drugu mestu. Misli i obraze niizbežnu za izniknat u nášta mislej pu vreme na mulitvata, ama nija ni možimi da gji zaprémi sámu sas silata na voljata. Ni možimi taj lésnu da zatorimi televizore, kojtu ij vatre, u námu. Manena ali či nitikakva ij haznuvitustta ud tuj, či za si ričémi “zastani da misliš” – tuj ij kača gá bijmi si rékali “zastani da si uddišeš”. “Racionálnija um ni moži da sedi, biz da dejstva” duma Sv. Márku Kalugjera [28], zaštotu mislite gu izpalnivat sas niprestánnotu marmorenji. I taj kaćétu ij udvan nášte sili da nakáremi tuj marmorenjo da zastáni ud idnaž, unuj kujétu možimi da ji naprávimi ij da se uslubudimi ud néj, katu “zavažimi” raboteštija biz prestánka um “kantu idna miselj ali sámu kantu miseljta za Idinstvenija” – Imetu Isusvu. Ni možimi sassém da zastávimi lutanjétu na mislite, no prez Isusvata Mulitva možimi, pustepennu, da se udkasnimi ud tej, katu gji ustávimi da preminat na po-zádin plán taj, či da počnimi sé po-slábu i po-slábu da gji useštemi. Spured Evagriji Pontika, “mulitvata ij izustávenjétu na mislite”.[29] Izustávenji: ne “karvav” konflikt, niti bojnu pudtiskvanji, a léć ama upurit ákt na udkasnivanji. Prez puvtárenjétu na Imetu nija dubávimi pomušt da “izustávimi”, da “pusnimi da si utidat” taj nivinnite kaćétu i triviálnite [pugubvaštite] fantáziji i da gji umenémi sas miseljta za Isus. No, makár či izmislinite i slučájnite misli ni treba da badat tvardu pudtiskani, kugátu ubáždemi Isusvata Mulitva tija, razbire se, ni treba da badat aktivnu usarcevani. Isusvata Mulitva ni jé idna forma na meditácija za upredeléni momenti ud žuvota na Isukrast ali za nekakaj tekst ali prikazka ud Evangjélata; u još po-manena stepenj ij náčin da se razmisilva ali da se vodi vatrešin spor za dádina teologična istena, kaćétu naprimer zančénjitu na “homoousios” ud Kalcedonskata definicija*. U tozi smiselj Isusvata Mulitva treba da se različeva ud metodite za meditácija nad slučájni misli, populjárni na Západ ud vremeto na Kontra-reformácijata (komentirani ud Ignacius Loyola, Francoise de Sales, Alphonsus Ligouri i dr.).
* Tozi ij idin pravoslávin termen uputrebuvan za da upiši relácijata megju Baštata i Sina; tojest Baštata i Sina sa ud idna i sašta (homo) natura (ousios); tija ni sa niti prelični (homoiousios) niti različni (heteroousios) (Iván 1:1) [m.b.].
Kugátu kázvami Imetu ni treba da vizualizirvami u náštu saznánji niti kakaj vizuálin obraz na Spásitelja. Tuj ij idna ud pričinite zaradi kujatu ubiknuvénu ubáždemi mulitvata na tamnu, u mestu da ja kázvami s utorini oči napreć sveticata [ikonata]. “Dražti si rázuma slobudin ud cvetove [fárbi], predstávi i formi” mu deka Sv. Grigoriji Sinait; “Pu vreme na mulitvata pazeti se ud izmislini neštá (phantasia) – u prutivin slučaj možiti da se sabuditi, či sti se prevarnali u fantást umestu u isihást”.[30] “Za da ni pádniti u zabluždevanji, iljuzija (prelest) pu vreme na praktikuvanjétu na vatrešnata mulitva”, kázva Sv. Nil Sorskii (+1508), “nideti si puzvuleva nitikakvi ideji, obraze ali predstávi”.[31] “Nide pustáve meždinni obraze megju rázuma i Guspudina, kugátu se moliš s Isusvata Mulitva”, piši biskupa Teofán. “...Glávnotu ij da badimi u Guspudina i tuj hodenji napreć Guspudina zlamenuva, či žuvejmi s ubeždénjitu, mlogu napreć da zažuvejmi s useštenjétu, či Bog ij u námu, kaćétu ij u satu; ti žuveš s tvardotu uvervanji, či toj vidi satu kujétu ij u tébe, katu te puznáva po-dubre udkolkutu samija ti se puznávaš. Tuj usteštenji [videnji] za Božjétu uko, kujétu glade vatre u tojta saštnust, ni treba da da badi pridružénu ud nitikakva vizuálna predstáva, no treba da badi ugraničénu sámu du uvervanjétu ali useštenjétu”.[32] Sámu kugátu vikami Imetu pu tozi náčin – ne katu gradimi obraz na Spásitelja, a sámu katu Gu useštemi pukraj námu, nija za usetimi palnata sila na Isusvata Mulitva da integrira i ujdini.
Pu tozi náčin, Isusvata Mulitva ij mulitva s hurti, no taj kaćétu hurtite sa tolkuz ubiknuvéni, tolkuz málku na broj i niizmenimi, Mulitvata se raztile udvan sluváta u žuvotu malčánji na Véčnija. Tá ij náčin za pustiganji, s Božjata pomušt, na unazi ni-diskursivna i nisvazana s ikoni mulitva u kujatu nija ne sámu či hurtuvami na Guspudina i hurtuvami za Négu, u kujatu nija ni sámu gradimi obraze na Isukrast u nášta miselj, no i smi se “ujdinali” s Négu u idna pragraštešta, nimedijirana srešta. Prez Invokácijata na Imetu nija useštemi Négvata blizust s duhovnite useštbi, máj pu saštija náčin kaćétu s telovnite useštbi useštemi guraštinata, kugátu flezimi u ugrejana stája. Nija Gu puznávami ne prez puredica ud pusleduvátelni obraze i predstávi, a sas sabránata u idno čuvtsvitelnust na sarcito. Taj Isusvata Mulitva mu ugváde u “tuka i sigá”, katu mu sabire naoklu idin centar, mu nasočva kantu idna pusoka, mu pretagliva ud množestvotu na mislite kantu ujdinvanji sas Idinstvenija Isukrast. “Prez spumenuvanjétu na Isukrast”, kázva Sv. Filotej Sinaita [Philoteus of Sinai, IX-X vek], “sabereti razprasnatija váš rázum” [33] – sabereti gu ud množestvotu na diskursivnotu mislenji kantu simpluvánustta na ljubovta.
Mlogjije tima, katu čujat či Invokácijata na Imetu treba da badi non-diskursivnu i nisvazanu sas ikoni, sredstvu za izdiganji nad obrazete i mislite, možat da se izkušuvat da naprávat izvoda, či seku pudobna forma na mulitva ij napalnu izvan tejnite vazmožnusti. Na takvizi hora treba da nji kážimi: Pate na Imetu ni jé zapázin sámu za udbránu malcinstvu. Toj ij dustapin za sate. Kugátu za paruv pać počniti da kázvati Isusvata Mulitva, nideti se buja tvarde mlogu za izgonvanjétu na mislite i obrazete ud pamećta. Pu kaćétu smi ubádili véć, néka strategijata da badi pozitivna, a ne negativna. Izvikvajti u pamećta ne unuj, kujétu treba da badi izvádinu, a unuj, kujétu treba da sedi tám. Nide da misliti za vášte misli, i kaćé da gji zaglušiti; misleti za Isusa. Koncentrirajti si celotu saštesvo, celata plámennust i predánust [vera] kantu ličnustta na Spásitelja. Useštejti či Toj ij pukraj vás. Hurtuvajti Mu s ljubov. Aku sti razsejani, aku miseljta vandruva, kujétu neštu sekać za se sluči, nideti se rakurážva; vnimátelnu, biz da se razdrázniti i biz vatrešin gnev, varneti se nadzać. Aku udnovu i udnovu se razsejvati, udnovu i udnovu se vráštejti. Varneti se kantu centara – kantu žuvija i ličnija centar, Isukrast.
Utnásejti se kanu Invokácijata ne tolkuz kača kantu mulitva, izpráznata ud misli, no kača kantu mulitva izpalnata s Mloguubičenija [Beloved]. Néka tuj da badi, u náj-bugátija smiselj na tazi hurta, mulitva na obič – ama ne na sámuvnušénu emocionálnu vazbuždenji. Zaštotu, makár či Isusvata Mulitva ij, razbire se, mlogu po-više ud “emocionálna” mulitva u tehničesćija Západin smiselj, nija pustapvami právilnu kugátu ja započnimi sas gurašta ljubov. Vatrešnotu useštenjiu, kugátu počnimi Invokácijata, ij tuj na Sv. Richard ud Chichester:
“O, milustivi moj Spásitelj, Prijatelj i Brát,
Dupusni mi po-jásnu da te vida
Po-guraštu da te ubičem
I po-udblizu da te slédvam”.
Biz da udričemi ali minimalizirami klasičnotu učenji za Isusvata Mulitva na baštite isiháste kača “zagluševanji na mislite”, treba da prepuznájmi, či prez vekovete po-više iztočni krastijáne sa uputrebuvali Mulitvata sámu kača izraz na nežnu, ljubjáštu duvervanji u Isusa, Božija Drugár [Companion]. A u tuj, sas sigurnust néma ništu hargjevu.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ni utvade Linka

6:29 PM, December 31, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home