Wednesday, August 29, 2007

169

Kolku vreda?
– Učitelju, sam dušal vaz tébe, otu se useštem tolkus manen, tolkus drébin, nikuj ni me ulága, nikuj ni dáva niti dvá bánja za méne. Pumugni-me, nauči-me, kaćé da stána po-dubar? Kaćé da umena miseljta na horata za méne?
Biz makár da gu puglade, stárija mu ij udguvoril:
– Mlogu mi ij žálj za tébe, ama sigá treba duvarša idna lična rabota. Moži bi sled tuj za se zajama i s tojta rabota.
Momaka se ij zabunal i sa mu se napalnali učite sas saldzi. Se ij zamislil, či niti toze, učénija čeleć, ni gu ulága...
Sled kasu vreme, stárija ij purdumal ud novu:
– Ama se misla, či aku bi me pumognal, bij svaršil po-barži mojta rabota, pa tugázi bij se zaluval za tojta.
– Sas drága ole za vu pumogna – ij udvarnal mladoka, máj sas pulvina ustá, jadosan još či ij udfarlin i ni jé ulágan kolkutu bi mu se štelu.
– Dubrej – ij rékal stárija. Posle si ij izvádil ud na manenija prast idno naprastenče, kujétu ji ij dál na mladoka:– Vazsadni kone, kojtu za gu nameriš van, u dvora, i utidi du pazáre. Treba da purdáma tuje naprastenče, zaštotu imam da si plata idin dalgj. A ti, treba da zamiš kolkutu možiš po-više nosce za néj, ama imáj briga, niti kaćé da ni jé purdadéš za po-málku ud idno zlátnu bánče. Utvádej, i se varni barži s noscete.
Mladoka ij zal naprastenčetu, ij vazsadnal kone i ij tragnal kantu pazáre. Tám ij mardal nasám-natáta prastenčetu, dano ji kupi nekuj. Máj sate sa gladeli hubankotu naprastenče, no tuj sámu durdi sa čuli, či kakva mu ij cenata. No homa, koče momaka nji ij ubádi, či išti idno zlátnu bánče, nekuja sa počnivali da se smejat, drugjije sa se nagročvali i sa mu ubrášteli grab. Idin stár čeleć mu ij ubjasnil, či kolku skapu ij idno zlátnu bánče i či nikade ni šté dubávi tolkus nosce za prastnčetu. Drugji pak mu ij dával za néj dvá bánja – idin srebren i idin bakarev –, ama mladoka ij znájal, či ni moži da purdadé prastenčetu za po-málku ud idno zlátnu bánče. Taj či, pustánat, toj si ij vazsadnal na novu kone i se ij varnal vaz učitela. O! Kolku mu se ij iskalu da bi imál toj idno zlátnu bánče, za da ji dadé na učitelja! Lel vájda tugázi bi si naprávil vreme i za négu... I taj, ij flezal s navidéna glava vaz stárija učitelj:
– Mlogu mi ij žálj – ij počnal toj da duma – ama ni sam mogal da duvarša tuj, kujétu sti ji iskali ud méne. Sam dubável dabe dve-tri bánčita za prastenčetu, ama ni sam mogal da prevara nikugu za istenskata mu cennust.
– Niti ni misliš, kolku istensći sa tojte hurti! – mu ij udvarnal razsmen učitelja. Vájda napreć da ji purdávami, bijmi trebali da znájmi istenskata cennust na prastenčetu, da smi najásnu, či kolku vredi to. Taj či, vazsadni ud novu kone i utidi du zlatáre. Nikuj drugji ni bi mogal da mu ubádi, či kolku kuštuva u istena prastenčetu. Ubadi-mu, či ištiš da ji purdadéš i pitaj gu, či kolku ti dáva za néj. Ama makár i kolku da ti dáva, ti nide purdáva prastenčetu. Varni se sas néj.
Momaka homa ij vazsadnal kone i ij utišal du zlatáre. Zlatáre ij zal prastenčetu, ij počnal da ji varti i da ji glade prez naučárerete, a posle ij rékal:
– Ubadi na učitelja, či aku išti da purdadé prastenčetu báš sigá, ni moža da mu plata po-više ud 58 zlátni bánčita.
– Kaćé? Tolkus mlogu? 58 zlátni bánčita? – se ij začudil mladoka.
– Znája, či prastenčetu vredi i 70 zlátni bánčita, ama aku učitelja išti da ji purdadé barži, ás idin moža da mu dáma sámu 58.
Mladoka ij zafálel na zlatáre i ij barzal da se zavarni vaz učitelja, na kojtu mu ij izprekázal satu, biz máj da si uddiše.
– Sadni sigá – gu ij pukánal toj, sled katu gu ij izslušel. Vidiš li, ti si istu kaćétu i tuje prastenče: sámu idin puznaváč moži da ubádi, kolku si cenin, sámu toj znáj, kolku vrediš u istena. Sincata nija smi kaćétu tuje naprastenče: idinstveni i cenni, no se šétami iz pazárete na žuvota i čekami hora, kujatu ni razumevat, da mu precenat. I se ustávemi precenuvani ud takvizi hora. Taj či, makár i horata ud naoklu da ni te ulágat ali da ni si dadat isáp za tuj, či kolku vrediš u istena, ti nide zabráve, či si cenin...
=======================
Mašinata za pranjé biz sapunj
Specijalistete ud kinenskata kompánija Haier sa naprávili idna mšina za pranjé na derji, kujatu néma nužda ud sapunj. Zvána WasH20, mašinata se purdáva véć u Kina, katu sa purdádini više ud 200 hiljadi. U mestu sapunj, tazi mašina za pranjé uputrebuva procesa na elektroliza na udata, proces u kojtu materijálete se sterilizirat - mikrobete sa ubiti a muskurotu ij učistinu. Specijalistet dumat, či prez tosi metod drejite sa sas 25% po-čisti ud mikrobe. Ama, pu kaćétu izgladva, ni sate petná možat da se učistat pu tozi náčin, katu naprimer stárite petná ud kafe ali ud treva ustánvat. WasH20 se purdáva véć i u Francuzku, za 699 euro.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-ionization_of_water

0 Comments:

Post a Comment

<< Home