Friday, August 03, 2007

165

Dnés, 3 august 2007 g., ij ukopa na Patriárha na Rumanija, Teoctist. Toj za badi zakupán u Patriarhálnata katedrála ud Bukuréš. Patriárha Teoctist ij pučinal u pundelnić, sled idna operácija ud prostáta.
Bog da gu uprusti!
========================================
ARĂPAŞU TEOCTIST (Teodor), patriárha na Rumanskata pravuslávna čarkva, ij rudén na 7 február 1915 g. u Tocileni, jud. Botoşani. Megju 1932-1940 g. ij učil u Seminárijata ud Cernica. Kača kalugjer ij “ustrigan” prez 1935 g. u Bistriţa, jud. Neamţ i si izbire imetu Teoctist.
Na 4 január 1937 g. ij ierodiákon.
Prez 1940 g. se ij zapisal da uči u Teologičnija fakultet ud Bukuréš, kojtu gu ij zavaršil prez 1945 g.
Na 1 márt 1945 g. ij transferiran u eparhijata ud Iaşi, kadetu na 25 márt 1945 ij naprávin ieromonáh, a prez 1946 g – arhimandrit. Megju 1945-1947 g. uči u Fakulteta pu filosofija ud Iaşi. Ud márt 1950 g. stánva biskup-vikár, sas titlata “Botoşăneanul”.
Na 16 september 1962 g. stánva biskup u Arád, kadetu ij sedel 10 gudini. Na 25 február 1973 g. ij biskup u Craiova i mitropolit na Oltenia, a na 9 oktober ij arhibiskup u Iaşi i mitropolit na Moldova i Suceava.
Sled smraćta na patriárha Iustin (31 juli 1986 g.), ij izbrán za Patriárh na rumanskata pravuslávna čarkva.
Za Teoctist ni se ubáždet sámu hubanći hurti. Naprimer, mlogjie tima spumenuvat tuj, či na 18 december 1989 g., sled slučajete ud Timišvár, patriárha Teoctist ij bil zajavil, či ij saglásin sas Ceauşescu, za da badat izbiti revolucionarete. Zarad tuj, prez nuštta na 22-23 december 1989 g, u palna Revolucija, toj ij bil napusnal patriarhálnija stol i se ij izkril ud manastire “Sv. Trojstvu” ud Sinaia, kadetu ij sedel 112 dene u idna kilija.
========================================
Ni izlezva uléj, aku maslinite ni sa izstiskani...
Niti vinu, aku ni préšvaš grozgjitu....
Niti parfum, aku ni smácaš cvećétu....
Dali usešteš dnés tažkust?
Nide se buja....
Bog tamánj vádi ud tébe náj-hubavotu!
========================================
Divica Marija se ij pukázala na idna niverna nemćina
Za različni javevanjéta na Divica Marija sa se pisali stotini knigji, sa se právili filme i reportáže. Sámu u sétnite dve stotini gudini sa bli raportirani više ud dve stotini javevnjéta, katu náj-puznáti sa tezi ud Lourdes, Fatima i Medjugorje. No etu či ne sámu u katoličánsćite daržávi se slučva takozi neštu, no i u unezi, sas protestántska vera. Ud juni 2000 g. germánsćite nuvini pišat za idna nemćina, kujatu duma, či ji se javeva Divica Marija, katu ji dáva mesáže za nadežba na vernicite. Na 3 oktober 2005 g. Divicata se ij javila za sétin pać.
Fenomena, kojtu sabire još pelerinete u sélutu Sievernich (to se namerva na 20 km zápanu ud Bonn), izparvu ne bil viden sas dubri oči ud katoličánskata čarkva, kujatu ij izprodila idna komisija za da gu izsledva. Mlogjijete izcerevanjéta kujatu sa se slučili u Sievernich, kaćétu i skromnustta na mládata žina, kujatu, za rázlika u drugjije "vizionáre", ni žéli da se ubugati ud tuj neštu, sa umenali málku náčina pu kojtu čarkvata vidi fenomena.
Du sigá javevanjétata sa bli 9, tija sa se slučili u pundelnić i idinstvenata kujatu ij mogala da vidi Divicata ij blá "izbránata" – Manuela Strack. Po-interesnu ij tuj, či napreć da dubávi tazi dárba, Manuela, kujatu ij užénata i ima idno dite, ne blá nikak vervašta i ne hodila u čarkvata; no sled katu sa počnali tezi viziji, tá ij stánala krastijánka.
U Sievernich sa se izcerili mlogjije tima, katu náj-interesnija slučaj ij vájda tozi na idna žina,. kujatu ij blá bulnáva ud rák u sétin stádiji, no bulestta ij namalila sled katu ij blá da se moli u Sievernich. Istu taj, se hurtuva za idno handikapiranu dite, kujétu se ij vazstanuvilu napalnu. Biskupa ud Aachen, Heinrich Mussinghoff, izparvu ij dekal vernicite da ni slušet satu, kakotu nji se ubáže i da ni hodat u Sievernich. No sled katu ij videl s négvite oči nekolku izcerevanjéta, i sled katu si ij dál isáp, či Manuela ni laži, ij viknal idna komisija ud Vatikán, kujatu da ustanuvi, dali tezi javénjita ud Sievernich možat oficijálnu da badat prepuznáti, kaćétu tezi ud Fatima, Lourdes i Knock (Irlándija), kujatu sa prepuznáti ud Katoličánskata čarkva.
Pu kaćétu ubážde Manuela, javevanjétata sa bli idnija i sašti: "Se javi idina mláda žina, mlogu hubanka, uvita u bela pelerina i sas zlátna kruna na glavata. U levicata darži idinija brujanici a desnicata si ja nasoči kantu sarcito, ud kujétu izviret strelći svetlina". Manuela nikade ne žélila da badi puznáta i ni šté da udguváre na pitanćite na reporterete, no sas drága ole se ustáve anketirvana ud starna na hora na čarkvata. Pu kaćétu izgladva, i guspudina ud sélutu, Herbert Kleemann, kojtu ij protestánt, ij ubedén, či u Sievernich se slučva neštu izvanrednu, a to se znáji, či protestántete sa protiv ćipvete i statujite i ni vervat u božijite javevanjéta. "Ni moža da riča či tuj, kujétu ji ij videla Manuela, se dalži na nekakaj religiozin misticizam. Ja puznávam ud dosta gudini, i moža da ubáda, či ij blá idna ateistka, kujatu ni sam ja videl nikade da flezi u čarkvata. I pá, Divicata ne mu se pukázala na námu, vernicite, a ja ij izbrála báš néja, kača za da mu dusvedoči, či tezi javevnjéta sa istensći" - duma toj.
Manuela Strack, vizionárćata ud Sievernich, i Kardinála Ratzinger, (dnéšnija Pápa Benedikt XVI),
12. Februar 2004 g., Campo Santo Teutonico, Rim.


http://www.sievernich.de.vu/
http://www.sievernich.eu/willkommen.htm

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home