Thursday, August 02, 2007

164

Žuv primer...
“Me zvat Nick Vujicic i sam se rudil biz race i biz kráka. Dofturete ni sa mogali da ubjasnat zašto se ij slučilu taj. I pu kaćétu si dávati isáp, u moja žuvot ij trebalu da se bora sas dosta trudnusti. Mojte rodnici sa krastijane, a moja baštà ij bil báš i pástor u idna čarkva.
Sutrenja, na 4 december 1982 g., u Melbourne (Austrálija), mojte rodnici sa ustánali biz hurti: tejna parvurudénija sin se ij rudil biz race i biz kráka! Tija ne imáli vreme da se pákvat za tuju neštu, ne imálu niti kakvi znáci, či za se sluči takozi neštu. Dofturete sa bli šokirani i ni sa imáli odguvor za tuj. Niti dnés tija némat idno naučnu ubjasnénji, taj kaćétu sigá ás imam idin brát i idna sistra, kujatu sa se rudili napalnu normálni, kaćétu seku dite.
Vernicite, kujatu sa dvádeli u čarkvata kadetu ij služil moja baštá sa počnali da marmorat, a istu taj sa počnali da mislat i mojte rodnici: "Aku Bog ij Boga na Ljubovta, tugázi zašto ij dupusnal da se sluči takozi neštu, i to ne na makár koj, a na idna verna krastijánska familija?" Moja baštá ij mislil, či ni šta udceleja zadalgju, no testvete sa pukázali, či sam idno dite napalnu zdrávu, makár či némam race i kráka.
Prez vremeto, Bog ij pumognal na mojte rodnici da se pumirat s mojtu stánji i etu, či sam stignal du gudinite, kugátu ij trebalu da počna škulata. No u Austrálija zákunete ne dupušteli da uča u ubiknuvéna škula, zaštotu sam bil handikapiran fizičesći. Ama Bog ij dál sila na máma, i tá se ij borila sas tezi zákune, durdi ne gji umenala. I taj, sam bil idin ud parvite škuláre sas fizičesći handikáp kujatu sa učili u ubiknuvena škula. Mi ij harésvalu da hoda na škula i da si žuveja žuvota istu taj, kaćétu i seku drugu dite, no pu unuj vreme sa bli i tažćite gudini, kugátu častu pate sam se useštel udfarlin zarad moja fizičesći handikáp. Mačnu sam se naučil s tuj, no sas pumuštta na mojte rodnici, sam uspel da si razvivam pozitivni useštbi, kujatu sa mi pumognali da premina prez trudnite momente. Sam znájal, či sam različin udvan, no udvatre sam se useštel napalnu normálin. Imálu ij i momente, kugátu sam se usteštel taj, či ne mi blo da hoda na škula, za da ni mi se smejat dicáta. Ama mojte rodnici sa mi dávali kurážija i sa mi rékali da počna da si práva drugáre, katu hurtuvam sas dicáta. I sled málku vreme dicáta sa videli, či i ás sam istu kaćétu i tej, taj či sam počnal da si práva drugáre.
Sam hodil i na nauk i sam naučil, či Bog mu ubiče sinca i ima briga za námu. Kača dite sam razbrál tazi ljubov du nekakva stepenj, ama ni sam mogal da razbera zašto, kátu Bog me ubiče, zašto me ij storil taj? Dali ij zaštotu sam naprávil neštu hargjevu? Zaštotu taj sam mislil, či sekać sam grešil neštu, kátu ud sata škula sámu ás sam drugjijáče? Sam useštel, či sam idno breme za mojte bližnite i sam štel da si svarša žuvota još ud mládust, ama još idnaš sam zahválin na mojte rodnici i na familijata, kujatu zámanj sa bli pukraj méne i sa mi dávali sila.
I taj, Bog ij ugudil u méne idna gulema sila i rádustta da spudela sas drugjijete moja žuvot, za da gji pumogna da preminat prez trudnustite ud tejna žuvot. Idna ud parvite lekciji, kujatu sam gji naučil, ij blá tazi, či ništu ni se dubáve za bedevá.Sam si dál isáp, či Bog ni šté ustávi da mu se sluči neštu u žuvota, biz da ima nekakaj plán za seku idin ud námu. Napalnu sam si predál žuvota na Isus katu sam bil na 15 gudini i sam bil prečal teksta ud Iván 9. Tám Isus ubážde, či zarad tuj se ij rudil čelka, "za prez négu da se pukážat právbite na Boga". U istena sam verval, či Bog za me izceri, za da dustigna žuv primer za Négvata Satmožna Sila. Po-kasnu sam razbrál, či aku se molimi na Boga za neštu, to za se izbadni sámu aku Bog išti; aku toj ni šté da se izbadni nášta žélba, zlamenuva či ima s námu drugji, po-dubar plán.
Sigá sam na 21 gudini i sam zavaršil Bachelor of Commerce majoring in Financial Planning and Accounting. Istu taj, hurtuvam na različni hora za moja žuvot kača "motivational speaker".
Imam mlogjije plánve za u badešte. Naprimer, išta da bada náj-dubrija svidetel za Božijata Ljubov. Du 25 gudini išta da bada napalu nizavisim ud finánsova gledna točka. Išta da imam idin automobil, naprávin specijálnu za méne, kojtu da moža da gu kárem. Išta da dustigna du "Oprah Winfrey Show", kadetu da si izprekáža žuvota. Pisanjétu na knigji ij idin ud mojte saništa i se nadevam, či du krája na gudinata za si zavarša parvata kniga, "No Arms, No Legs, No Worries!" (Biz race, biz kráka, biz brigji). Misla, či aku imaš žélbata za da napráviš ali da dustigniš neštu, to, aku ij i Božjata ole, u kasu vreme za ti se izbadni. Zaštotu, aku se ustávimi u racite na Boga, já ugátajti na kuja sili se bazirvami? Na Božjite!”

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home