Wednesday, August 01, 2007

163

Zdráva logika
Baštata duma na sina:
- Sam ti nameril idna hubanka muma, za kujatu bij štel da se užéniš!
Sina mu udguváre:
- Ni treba da mi trasiš ti žina, za si ja namera ás samičeć.
- Dubre, ama da znáš, či ij hurtata za dešterete na Bill Gates.
- Ej, aku ij taj, sam saglásin...
Katu ij čul tuj, baštata ij utišal homa vaz Bill Gates:
- Imam idin zać za tojta deštere - mu ij rékal toj.
- Ama mojta deštere još ij mláda, ni bij štel još da ja žéna...
- Dá, no da znáš, či mladoka ij zamestnić-predsedátel u Svetovnata Bánka.
- Á, u tozi slučaj sam saglásin!
Homa baštata ij ragnal du vaz predsedátela na Svetovnata Bánka:
- Imam idin mladok, kojtu bij štel da gu napráviš zamestnić-predsedátel.
- Brej, ás véć imam po-više zamestić-predsedátele ud kolkutu sa mi nužni...
- Dá, ama ij hurtata za zaća na Bill Gates.
- Ej, u tozi slučaj... OK!
Morálata: Báš i da némaš ništu, možiš da dubáviš satu; stiga da ji misliš dubre i da vidiš hubankata starna na žuvota...
========================================
Idin balgarin si ij umenal imetu u "Manchester United"
Pu model na rumansćite telenovelistći, kiujatu právat da ima sé po-više "Jose Armando" pu bregjištáta na Dambovica, balgarina. Marin Zdravkov ud Svištov, 43 gudišin, si ij umel imetu u "Manchester United". Tuj se ij slučilu još prez 2002 g., katu se ij bil premestil da žuvej u Anglušku. Parvija pać gu ij naprávil du stadione "Old Trafford". I, pu kaćétu duma toj: "Sat žuvot sam žélil da doda u Manchester. Tuka sa mojte duhovni dumá. I katu sam flezal na terena, sam počnal da reva. Ij bil náj-hubanćija moment ud moja žuvot. Aku treba umra utre, za umra duvolin. Manchester United ij satu za méne. Ij mojta žina, mojta libovnica, mojta familija". I za da si dukáži tazi gurašta ljubov kantu kluba, toj ij utišal u Obštinata i si ij umenal imetu: Marin Zdravkov ij stánal Manchester United.
========================================
Esej za gradite na Angelina Jolie
Profesora Stefan Karastoianov, kojtu prepudáva geologija i geográfija u Universiteta ud Sofija, za da protestira protiv tuj, či ud tri meseca ne si dubávil saláre, ij ubićál na négvite studente, či aku napišat idin esej za gradite na Angelina Jolie i kupat négvata kniga, za dubávat notata 10 (6 u Balgárija). Du sigá, káj či véć 80 ud 120-te studente sa kupili knigata i sa napisali eseja...
========================================
Superkompjutera IBM Blue Gene/L prudalževa da badi lider u klasácijata TOP 500 Supercomputer, katu ud 4 gudini ij na parvotu mestu. Toj ima idna mošt ud 20,86 teraflop no moži da badi konfiguriran da stigni skorusti du 3 petaflopi ali tri hiljadi trilione operáciji u sekundata. IBM ima 46 kompjutere u Top 100, katu 39 ud tej sa naprávini na bázata na IBM POWER, sas opreacionni istemi bazirani na Unix (AIX) i Linux. Prez tazi gudina, dvá novi superkomjutere Blue Gene sa flezali u Top 10: "New York Gene", kojtu se namerva u New York Center for Computational Science ud Stony Brook, New York i Blue Gene ud Computational Center for Nanotechnology Innovations ud Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York. Superkomjutera IBM MareNostrum, ud Barcelona Supercomputing Center, baziran na servera IBM BladeCenter JS21 ij ustánal i tazi gudina náj-moštnija kompjuter ud Europa, katu se namerva na 9-tu mestu u TOP 100. IBM imat i náj-mošnija kompjuter ud Kina, idin kluster BladeCenter kojtu se namerva u kompánijata Sinopec ShengLI Oilfield Branch ud Geophysical Research Institute. Klasácijata "TOP500 Supercomputer Sites" ij naprávin ud eksperte kaćétu naprimer Jack Dongarra ud Univeristeta ud Tennessee, Erich Strohmaier i Horst Simon ud laboratore National NERSC/Lawrence Berkeley i Hans Meuer ud Univeristeta ud Mannheim (Germánija). Celata klasácija moži da se vidi na www.top500.org .
========================================
Probajti i vija:
1. Utideti na Google
2. Click na "images"
3. Napišeti "flowers" ali kava i da badi druga hurta u address bar
4. Za se pujavi idna starn palna sas svetičita 5. Iztrijti sigá napisanija ud kompjutera ádres ud address bar (gore, u browsera, tám kadetu piši “http://images.google.com....”) i gu umeneti sas po-dolnija script:

"javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI= document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i

6. Rádvajti se na magijata na programirvanjétu :)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ni se trifva nishtu!

11:10 AM, August 04, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home