Friday, March 23, 2007

127

Judaš i Vatikán
Napreć s idna gudina, monsenjore Walter Brandmuller, ševa na Pontifikálnija (Pontificnija?) komitet pu istorija, ij stánal puznát pu celija svet sas tvardenjitu, či Apuštole Judaš, ustánal u pamećta na krasijánete sas tuj, či ij izdál Isusa, ji ij naprávil ne zarad noscete, a ij slédval idin Božji plán. Tuj tvardénji ij blo dušlo máj na idnaž sas publikuvanjétu, u starnite na spisánjétu National Geographic, na idin gnostičin tekst, puznát kača "Evangjélitu na Judaš". U tozi dokument, prevedén na anglušći jazić ud koptsći, Judaš ij predstávin kača náj-bližnija du Isusa, na kojtu Isus mu ij dál dlažnustta da gu uslubudi, prez smrać, ud čeleškotu telu, za da moži da stáni čudotu na Uzkrasnénjitu. Tojest, u mestu da bedimi Judaša, treba da mu se puklunimi.
Dnés, tozi sjužet ij udnovu na moda spured idna kniga na anglušćija pisátelj Jeffrey Archer, kojtu na 20 márt t.g., si ij lansiral knigata "Evangjélitu sled Judaš", na idnaž u 7 daržávi (Anglušku, Germánija, Itálija, Spánija, Portugálija, Olánda i Polonija). Knigata ij napisana zágjnu sas prof. Francis Moloney, izvestin katoličánsći teolog ud Austrija i dubar prijatelj na Pápa Benedict XVI-ja. Na négva blog (http://www.jeffreyarcher.co.uk/), Jeffrey Archer prekázva kaćé ij stignal da rábuti zágjnu sas prof. Moloney, puznát u katoličánskata čarkva kača idin ud náj-dubrite specijaliste u krastijánsćite evangjélita i bivš člen na Meždunarodnata teoložka komisija na Vatikáne, ud 1984 g.: prez 2006 g., katu ij bil u Rim, lorda Archer ij bil pital kardinále Carlo Maria Martini, arhibiskup na Milano i bivš rektor na Potifikálnija Biblejsći institut, či koj bi mogal da mu pumogni za napisvanjétu na "evangjélitu". Pa kardinále Martini mu ij ubádil homa za Francis Moloney, kojtu samija toj ima napisani više ud 40 knigji. Presata ud Anglušku, uklučinu 'The Times', sa stignli du izvoda, či lel kátu Moloney ij dubar drugár na Pápa, zlamenuva či knigata ij udubréna pu nekak fel ud samija Vatikán.
Naprimer arhibiskupa u Južna Áfrika, Desmond Tutu (75 gudišin), kojtu ij čul audio-versijata na knigata, duma či "Ij mlogu interesna i ij vazmožnu da se ij dugudilu taj". I lorda Carey, bivš arhibiskup na Canterbury (71 gudišin), ij precenil dubre knigata.
Napisana pud formata na pismá, pudpisani ud sina na Judaš, Benjamin Iskarijota, "evangjélitu" ij idna hubanka prikazka za uprušténji i mila, videna prez učite na nekuj, kojtu nikade ne verval, či Isus ij Bog.
Ama da ni misliti, či tazi ij idinstvenata kniga sas tazi temátika. Prez 2002 g., Simon Mawer ij izdál sobstvenotu "Evangjélu na Judaš", a napreć négu, prez 1989 g., Roberto Pazzi ij bil lansiral istoričesćija román sas saštotu ime. A kako duma za satu tuj samija Pápa? Pitan prez oktober menatata gudina, kako misli za Judaš, toj ij rékal: "Izdávanjétu na Judaš ustánva... idna tájna".
=======================================
Káj či, aku ištitimi da naučimi lésnu novi neštá, treba da merišemi trandáfere! Taj ubážde idna studija naprávina ud Jan Born ud Universiteta ud Lubeck, Germánija sas 74 dubruvolce.Tija sa naučili dosta barži da igrájat idna nova igra, katu sa bli ugudini da merišet trandáfere pu vreme na naučevanjétu.
=======================================
Klasácija na prustijata
Petotu mestu: Idin tolvaj ij razbil idin magazin. Sled katu ij zal sate nosce, tolvaja ij videl idno staklo sas Scotch i ij iskal na prudaváče da mu ji bakni u turbata. Ama prudaváče mu ij udvarnal, či ni misli či moži da naprávi tuj neštu, zaštotu néma nužnata vazrast za da pijé alkohol. I taj kaćétu prudaváče ne se ustável i sé mu ij iskal da mu dukáži, či ima legálnata vazrast, tolvaja mu ij pusokal buletina, za da si dusvedoči vazrastta. Prudaváče ij zapántil imetu i dátite na tolvaja, si ij iskal uproška, či ne gu verval, mu ij dál staklotu i mu ij varnal dokumenta. No homa koče tolvaja ij izlezal ud magazina, prudaváče ij telefoniral na policijata i sled sámu dvá saháte tolvaja ij bil uluvan!
Čitvartotu mestu: Idin automobilist ij dubávil prez poštata idin štrov ud 40$ zágjnu sas svetičitu na négva automobil naprávinu ud radara. Ama u mestu da plati, toj ij izprodil na policijata idno svetiče sas 40$. No sled neku denj ij dubávil drugu pismu ud policijata, u kujétu ij imálu idno svetiče sas idin pár rubijášći láncve za racite. Náša šofer ij razbrál, či ni jé za šála, pa homa si ij platil štrova...
Tréćotu mestu: Idin tolvaj ij štel da udkrádni nosce ud Bank of America. Ij flezal u bánkata, ij zal idno ud cédulčetata kujatu sa bli ugudini na idna tarpéza i ij napisal na néj: "Imam pistolj! Ugudi sate lejve u taze štanicla!" i se ij ugudil da sedi na upáškata. Ama zaštotu ij imálu mlogje hora, si ij rékal či za tráj zadalgju, pa ij utišal prezpate, u druga bánka, Wells Fargo. Tám ne imálu tolkuz hora, taj či ij pusokal cédulčetu na činovnika. Ama tozi mu ij udvarnal, či ni moži da mu dadé nosce, zaštotu cédulčetu ij napisanu na formuljár ud Bank of America, taj či, ali za ji napiši udnovu na formuljár ud Wells Fargo, ali za se varni u Bank of America. Tolvaja ij rékal “OK” i ij izlezal. Sa gu arestirali sled nekolku menute, durdi ij čekal ud novu na red u Bank of America...
Drugotu mestu: Nekolku angažáte u firmata Boeing sa rešili da udkrádnat idna naduváema (pneumatična) lodka ud idin Boeing 747. Sa uspeli da ja izvádat ud avione i da si ja zanesat u tej. Sled málku vreme sa utišli na ekskursija pu idna téča. Ama ne se menalu mogu, i sa sapćásali idin helikopter udgore na tej. Kako se ij slučilu? Tija sa zabrávili, či sled gá naduš tazi lodka, tá ima uklučin u néja idin rádio-predvátel, kojtu počni da emitirva avtomatičnu... A lel policájete sa mislili, či ij hurtata za hora, kujatu treba da gji spasat. Misla či ij izlišnu da ubáždem tuj, či tezi više ni rábutat u Boeing...
Parvotu mestu: Idin student pu medicina prekázva, či idin denj mu ij telefonirala idna žina i ubážde, či si ij svárila mumičitu da jadé mravlji. Studenta ja ij uspukujil, katu nji ij rékal, či mravljite ni sa opasni za zdrávitu na čeleka i či ni treba da nosi mumičitu u špitále. Ama májćata, málku uspukujéna, ij prudalžila:
- Ama ás véć sam zala merći i sam dála na mumičitu da glátni utráva protiv mravjite...
Tozi pać studenta se ij saštisal i ji ij viknal:
- Tugázi homa treba da ja duneséti u špitále!
Gulemata nagráda: Na rádio sa bli ubádili: idin mladok, kojtu mlogu ij harésval da právi bungee-jumping ij skoknal ud na 30 métera sas palmár u 60 métera...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home