Tuesday, March 13, 2007

121

Da se málku pufálimi...
Parvu: sam nameril slučájnu idina státija (http://gaiapolis.hit.bg/rammedearth.html), kujatu hurtuva za kaštite ud nabita zeme. Tija sa trájni i sa gurašti prez zimata i lédeni prez letutu. Niti sam mislil, či ima takazi gulem interes u dnéšnija vek za kaštite ud nabita zeme. Probajti sámu da putrasiti u Internet hurtata “Rammed Earth” pa za viditi kolku linkve za se pujavat: 879.000! No, interesnotu za méne ij tuj, či u po-gornata státij se hurtuva za nášte prededve, kujatu sa spumenati kača gulemi specijaliste u právenjétu na takvizi kašti. Tija sa naučili ud madžerete, pa unezi, kujatu sa se zavarnali u Balgárija, sa gji naučili i balgarete kaćé da si právat takvizi hubavi i jévtini kašti. Etu i svetičitu uklučinu u státijata, sas nášte dedve kaćé rábutat na idna tazkvazi kašta.
Drugu: u revistata na luvčijete “Diana” ima idna státija, u kujatu se hurtuva za Páli Budur ud Stár Bišnov, kojtu ij nameril dvá skelete na rugáče.
Interesnotu ij tuj, či tija izgladva sa se borili, pa sa taj sa si usukali rugatá, či ne mogalu više da si gji udsučat, taj či sa umreli i dváta ud gláć i ud žać.
Ugvádem tuka celata státija, kujatu ij na rumansći jazić. Svetičitata sa naprávini ud Feri Castiov.
Tréću: u Bišnov imami, u centara, idin elektronin sahát, kojtu ubážde “Dubre dušli!” i pukázva dátata, saháta i temperaturata!
Istu taj, u párka ud vaz Kulturnata kašta sa se ugudili novi stolčita i košinčeta za smét. Flezvami i nija u Europa!!!

Čitvartu: Etu idna ud sveticite na náša piktor bišnuvenin, dedu Máću Barone:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home