Wednesday, March 14, 2007

122

Groba na Isus?
Novija skandál ud krastijánsćija svet, svazan sas taj-zvánotu namervanji na kokalicite na Isus, skandál počnat ud puznátija režizjor James Cameron i négva “dokumentálin” film "The Lost Tomb of Jesus" pukázan na 4 márt t.g. ud kanále Discovery, ij zapálil sate publikáciji i TV predávanjéta ud pu celija svet. No taj kaćétu nášta katoličánska čarkva ne zala još niti kakava oficijálna pozicija u svazka s tuj neštu, niti ás ni bij štel da komentirvam mlogu, zaštotu misla, či ni jé hurtata za ništu drugu, udvan za jévtina propagánda, istu taj kaćétu ij blo i sas romána na Dan Brown (lel to se ij videlu, či filma naprávin pu négu ne dunél učákvanite nosce...).
Osubitu či tazi ideja ni jé nikak nova. Još ud 1983 g. tá ij blá predstávina u knigata na Richard Sapir, “The body” (Telotu): u Jeruzálem arheoložkata Sharon Golban ij namerila idin mažći skelet, datiran ud parvija vek na nášta era, u idin grob na bugatáš, grob namerin nadzać magazinčitu na idin palestinec, Nasir Hamid. Homa ij vikan idin misnić-ekspert, gusp. Lavelle, kojtu ij iznameril, či pukojnija ij umrel na križ, na sarkofága ij imálu nádpisa MELEK YEHUDAYAI (Krále na judejete na aramejsći), a pá tuka se ij namerila i idna zlátna moneda ud vremeto na Pilat ud Pont; sate tezi dáti sa dunéli du izvoda, či telotu ij blo na Isukrast...
Interesnu ij, či sas tri gudini napreć da badi publikuvan tozi román, ij bil u istena namerin groba, za kojtu se hurtuva dabe sigá. Sapir ij umrel prez 1987 g. ud sardečin udar i ne uspel da vidi i filma, naprávin pu négva román prez 2001 g., film u kojtu ij igrál Antonio Banderas. Ama niti tozi film ne dunél mlogjije nosce.
Dali James Cameron išti da naprávi idin remake pu négu?... Ni znája. Ama nosce ud tuj neštu za se vadat sas sigurnust! Israel ij zajavil véć, či se misli da utori "groba na Isus" za šarokata publika.
Tozi grob, kojtu ij u saštnust idna peštera u mestnusta Talpiot, spured "dokumentálnija" film na James Cameron izlačin pu kanále Discovery, ij zapázil martavite telá na Isus, na Maria Magdalena i na tejna sin. Káj či, tuka sa bli namerini 10 rákle (osuáre) sas kokalici i tri čerepa (glavi), katu na 6 ud ráklete ij imalu napisanu u vatrešnata starna imená kaćétu Jeshua (Iisus), sin na Iosif, Judah (Iuda), sin na Jeshua (Iisus), Maria, Mariamne (kujatu káj či ij Maria Magdalena), Jofa (Iosif), brát na Isus i Matei. Pá tám ij blá namerina i idna čurupka ud garnéc, na kujatu ij blo napisanu imetu Jeshua (Isus) i ij imálu i simbola na ribata, puznát kača simbol na stárite krastijáne.
I taj kaćétu u seku prikazka ima i málku istena, za razglademi kaćé ij počnalu satu tuj: na 28 márt 1980 g. arheologa Yosef Gat ud Israel ij iznameril idna grobnica u severo-istočnata zona na Jeruzálem, zvána Talpiot, zona kujatu ij slédvalu da stáni část ud grada, pa katu se ij kupálu sas buldozerete, se ij iznamerila tazi grobnica. Gat ja ij izsledval i ij zajavil, či ij hurtata za idin standárdin evrejsći grob ud vremeto na cáre Irod. Yosef Gat ij pučinal, ama négva šéf, prof. Amos Kloner duma, či namerinite napisani imená sa standárdni. "Ima namerini náj-málku još tri takvizi grobnici sas imenáta Isus i mlogjije drugjije sas imenáta Iosif i Maria" – duma Kloner. Za négu, ij nivazmožnu tazi grobnica da sadarže teláta na Svetata Familija: "Néma kaćé po-više generáciji na tazi familija, kujatu ij ud Galileja, da badat zakupáni zágjnu u Jeruzálem. Udvan tuj, familijata na Isus ij blá sirumáška, a tezi grobnici sa na srednu zamožni hora. Sam cigurin, či tuka ij hurtata sámu za idno savpádenji na imená i ništu drugu" - duma toj.
Istenata ij, či máj sate specijaliste-arheoloze sa saglásni s tuj, či da tvariš takozi neštu za Isus ij gulema prustija. Joe Zias, kojtu ij bil kurátor u Muzeja Rockefeller ud Jeruzálem megju 1972-1992 g. i kojtu ij učástval ličnu na prebrujávanjétu na kokalicite ud grobnicata ud Talpiot, duma: "Tozi čeleć naprávu se bazika na Biblijata. Kako znáj toj za arheologijata? Ás sam arheolog, no aku bij se uluvál da piša kniga za mozačnata hirurgija, horata bija se pitali, či kako se slučva s méne" (...) "Takazi fel proekte se bazikat na zanajáta na arholog" - ij zajavil toj, revoltiran, za spisánjétu 'Newsweek'.
Kača replika, James Cameron, kojtu megjuvremennu málku ij umeknal, ij udvarnal, či ni se misli za arheolog ali za specijalist u Biblijata. " Ás sam sámu producent. Tozi proekt mi se ij videl interesin i ni moža da putvarda 100%, či tám ij goba na Isus.
Niti négva asistent Jacobovici, alias 'Indiana Jones', ni jé više taj cigurin u négvite tvardénjita, napreć putopa ud teologični i isorični argumente dunésini ud istensćite specijaliste. "Du na sétne horata sa slobudni da vervat kakotu štat" - duma toj. Prez 2002 g. Jacobovici ij bil naprávil idin protiv-krastijánsći dokumentálin film, pukázn pá na Discovery, "Jákub, bráta na Isus", u kojtu ij hurtuval za idnija rákle, na kujatu ij pisalu "Jákub, brát na Isus". Tezi rákle sa bli sobstvenust na idin komersijánt na antični neštá, Oded Golan. I makár či ráklete ni sa bli autentificirani ud niti idin specijalist, Jacobovici gji ij predstávil kača avtentični i ij bil sazdál gulem skandál. Specijalistete pu istorija ud Israel sa bli zajavili, či nádpisa ij falšificiran i či Golan ij idin bandit. Jacobovici išti da dukáži sigá, prez novija film, či tezi rákle sa bli izvádini ud grobnicata ud Talpiot.
No u istena interesnotu neštu svazanu sas tozi Simcha Jacobovici ij tuj, či toj ij idin kanádec-čuhutin sas rumansći proizhod i još znáj da hurtuva rumansćija jazić, pu kaćétu ij dukázal i na pres-konferencijata ud lansirvanjétu na filma "The Lost Tomb of Jesus". Négvite rodnici sa emigrirali ud Rumanija u Israel sled Drugjija svetovin boj. U Iaşi Jacobovici ij ugudil idna pláka na sgrádata na Policijata za komemorirvanji na ubitite čuhute.
http://www.joezias.com/tomb.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070226212800.htm
http://www.discovery.com/tomb

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home