Friday, March 16, 2007

123

Dijamánt ud pukojnija sin
"Za méne, tozi ij náj-skapucennija kámak ud na sveta" - duma Berit Cohn sas saldzi u učite, katu stiska u racite manenija dijamánt. Tá si ij izgubila idinstevnotu dite, sina Vincent, kojtu ij imál 11 gudini i ij rešila, či sled katu badi ziguren, ud skruma da si naprávi idin dijamánt, kojtu za si gu nosi s néja durdi ij žuva.
Nisréćata se ij slučila sutrenjta, na 14 február 2006 g. Manenija Vincent ij iskal da pukáži na idin kumšijin, kaćé moži toj da preskokni po-više trepći na idnaž. Sámu či ditetu ij pádnalu ud na idna visučina ud 7 métera. Nekolku saháte po-kasnu toj ij pučinal u idin špitálj ud Hamburg...
"Sas nekolku meseca napreć da pučini, Vincent mi ij prekázval, či ij čal idna státija za kaćé moži da se naprávi dijamánt ud skruma na pukojnite" - prekázva Berit napreć reportera na "Bild". "Vincent ij harésval visučinite i ij dumal, či išti da stáni pilot - prudalževa tá, taj či sam cigurna, či ni bi mu harésvalu da gu zarova dalboku u zemete".
Sigá, satu kujétu ij ustánalu ud Vincent ij idin niprerabotin dijamánt ud 1,2 karáta. "Sam rešila da ni prerabotvam dijamánta. Istu taj ij bil i moja Vincent: idno monče, kujétu žuvota ij sledvalu da gu preraboti, ama ne imál sréćata da se luči taj" - duma májćata.
Po-više firmi ud Germánija predlágat tazi vazmožnust, da se preraboti skruma na izgurenite pukojni u maneni dijamánte. "Se právi pu slédnija náčin: ud skruma se iztagli karbona, kojtu posle ij ugudin u idna specijálna presa i prez komprimirvanji se naprávi dijamánta" - ubjasneva Arthur de Leur, specijalist u skapucenni kámaci.
http://en.wikipedia.org/wiki/LifeGem
http://www.lifegem.com/secondary/whatisLG2006.aspx

========================================
Pesmata Happy Birthday ima ávtorsći pravá
Saglásnu knigata “Guinness Book of World Records”, pesmata "Happy Birthday to You" ij náj-puznátata pesma na anglušći jazić, sledéna ud pesmite "For He's a Jolly Good Fellow" i "Auld Lang Syne". No málku tima znájat, či kompánijata Time Warner ima ávtorsćite pravá za puznátata pesma “Happy Birthday to You”. Taj či, aku ja pejéti na obštestveni mestá ali napreć drugjijue hora, kujatu ni sa vu rudbini ali prijatele, treba da plášteti!
Vájda sti sapćásali, či pesmata ni se náj pujaveva iz amerikánsćite filme, katu častu pate ij umenata sas "For He's a Jolly Good Fellow", báš zarad tezi ávtorsći pravá.
Melodijata na Happy Birthday ij blá izmislina ud dve sistri ud Kentucky, Mildred J. Hill i Patty Smith Hill. Pesmata se ij zvála "Good Morning to All" i ij blá publikuvana prez 1893 g. u knigata "Stories for the Kindergarten". Spured zákunete, taj kaćétu sa menali više ud 100 gudini, melodijata ij flezala u publičnija domejn, taj či moži da se pejé ud sekugu pu seku vreme i pu ole. Tuj, kujétu ni jé taj izjasnénu, ij teksta. Jessica Hill ij publikuvala, prez editurata Clayton F. Summy Publishing Company, idin varijánt na Happy Birthday prez 1935 g. I taj kaćétu praváta za copyright ij trebalu da iztičat prez 1991 g., tija sa bli prudalžéni na po-više pate, taj či za sigá copyright-a za iztičé dabe prez 2030 g. Editurata Clayton F. Summy Company ni darži više praváta na tazi pesma, a tija sa menli sigá u racite na kompánijata Time Warner, kujatu dubáve pu 2 miljona USD u gudinata ud ávtorsćite pravá za Happy Birthday.
Megju drugotu, pesmata ij vájda parvata pesma izpena u kosmosa: 8 márt 1969 g. ekipáža na Apollo IX ja ij pel u kosmosa.
========================================
Aku možiš da sanuvaš neštu zlamenuva či si kadarin i da ji napráviš.
========================================
Rusija moži da stáni náj-bugátata daržáva ud na sveta...
Rusija za se ubugati ud... uda. Puznáta za tejnite naturálni bugátsva – petrijola i gáz – Rusija ij idna svetovna energetična putera. Ama tá ima i tolkuz mlogu uda hubava za pijenji, či stiga da napujé dve planeti. Ud tejnite 120.000 téči i 2,3 miljona ezerá, aku bija bli preubarnati u nosce, bi se vádili kulu 800 milijárda dolara u gudinata. Horata ud Kremlin znájat, či udata za badi “petrijolata na tréćija milenium”, taj či si právat véć plánve kaćé i kolku uda za eksportirvat. Ama tuj ni jé satu. Tija véć se mislat, či kaćé za možat da kontrolirvat i hranitelnata industrija. Naprimer, za da se napávi idin kil uriz sa nužni kulu 3.000 litera uda. Zavisva ud Rusija na kogu za purdáva uda i za kolku...
========================================
Nemcete za bada belezani!
George Orwell ima zašto da se smejé ud groba: s počnivanji ud 1 juli 2007 g., seku nemcin za dubávi idin broj za identifikácija, sastávin ud 11 cifri, kojtu za sadarže imetu (uklučinu imetu ud napreći ženitbata ali artisičnija psevdonim), seksa, ádresa, dátata i mestotu na ráždenji, zavaršinite škuli i finánsovata zona za kujatu se darži čeleka. Tozi broj za identifikácija za se dubávi prez poštata i ni šté se umenuva durdi čeleka ij žuv, a po-više još, za se pazi u kompjuterete na pravitelstvotu još 20 gudini sled smraćta na "sobstvenika".

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home