Tuesday, March 20, 2007

125

Taze svetica ij naprávina u Burma. Tá moži da se naprávi sámu idnaž u gudinata, u upredelén moment: aku gu izgubiš, si izgubil glávnotu. A kako ij glávnotu u tazi svetica?
Pugladejti ja još idnaž!
Aku ni sti sapćásali ništu, za vu ja ubarna...

=======================================
Cáre Simeon ima unuk
Princesata Kalina, dešterete na sétnija cár na Balgárija, Simeon II-ja Sákskoburgotski, ij rudila u Sofija, u sreda 14 márt t.g., parvotu tejnotu dite, idno monče. To još néma ime.
Tuj ij parvotu ráždenji u balgarskata cárska familija sled 70 gudini. Kalina (35 gudišna), kujatu žuvej u Madrid i tejna drugár, španioleca Kitín Muñoz Valcarcel (48 gudišin), sas kojtu se ij blá užénala prez 2002 g., sa iskali da pukážat, či daržat na Balgárija, pa za tuj Kalina ij nastujela da rudi u Sofija. Tija i svátbata sa ja bli naprávili u Várna... I ni znája kolku ij glávnu tuj, no treba spumena, či tija i i dvámata sa katoličáne.

Simeon II-ja ij prezal stola katu ij bil na 6 gudini, sled smraćta na baštá mu, Boris III-ja, prez 1943 g. i ij bil izgonat ud daržávata sled sámu tri gudini, prez referendum. Toj se ij zadumil sled tuj u Spánija i ij imál 5 dicá – 4 mončita i idno mumiče – katu na sate nji ij dál balgarsći imená. Simeon se ij zavarnal u Balgárija prez 1996 g., sled 50 gudini ekzil. Prez 2001 g. ij bil izbrán za premier na Balgárija.
Princesata Kalina i tejna drugár sa izprodili pu idin pudárak na sate dicá rudénu u Sofija na idnaž sas tejnotu monče.
Ama tuj ni jé ništu, aku ji uspuredimi sas ráždenjétu na Simeon II-ja, ud 1937 g.: tugázi na sate dicá ud Balgárija sa nji bi dignali notite ud škulata sas pu idin punkt i hiljadi zatorini sa bli pusnati ud rubijite.
=======================================
Svetovin rekord
U čitvartak 15 márt t.g., više ud 2.600 dicá ud 23 škuli ud Târgovişte i ukulinata sa naprávili nov rekord pu sinhronin tánc. Tija sa igráli vreme na 6 menute pu melodijata “Follow the leader” na The Soca Boys, u centrálnata pijáca ud grada. Organizátorete, Radio Minisat Târgovişte dumat, či predišnija rekord upisan u knigata Guiness na kategorijata “náj-mlogjijete hora kujatu tancuvat simultánnu na idna pesma" (Longest contra line) ij ud 14 márt 2003 g. i ij blá moblizirala 875 hora.
=======================================
Báj za pušáčete
Káj či prez 2-3 gudini, u sate bárčita i restauránte ud Rumanija za badi zabranénu pušenjétu. Seda i se buna: máj či niti u vremeto na Nikolča ne blo taj hargjevu... Da pušiš ni jé slobudnu, da daržiš márva ni jé slobudnu, da si variš rićijca ni jé slobudnu, udata za pijenji treba ja kupuvaš, jádenjétu satu ij utravisanu sas kimikále... Pa se buna, na kade utvádemi?
=======================================
Nekolku bivši studente, kujatu sa uspeli u žuvota, sa se prebráli idin denj za da si slávet bivšija profesor ud universiteta. Sa utišli tija u tej a toj gji ij prejal s gulema rádust. Tija sa počnali da mu se uplákvat ud sekudenjšnija stress ud na rabotata i ud ličnija žuvot.
Profesora gji ij prekánal sas kafe i sate sa bli saglásni da izpijat pu idno šolče.
Utišal ij toj u kuhnjata i se vrášte sas idna gramáda šoli; ij imálu sekak fel: i purculánevi, i stakleneni, i zemevi, i ud kristál, i ud plástik. Nekuja sa bli mlogu hubanći i luksozni, drugjije sa izgladvali ubiknuvénu.
Sled katu sekuj si ij izbrál pu idna šola, profesora ij dunél idin gulem burkánj sas gurašta kafe i nji ij nalel u šolite, pa ni ij rékal:

- Pu kaćétu viditi, vija sti zali sate po-skapite šoli, a ubiknuvénite sti gji ustávili. Razbirem, či vija ištiti za vás satu náj-hubavotu, ama ud tuka varvi i váša stress. Tuj, kujétu ji ištiti u istena ij kafete, a ne šolata; ama sekuj si ij izbrál náj-hubankata šola! Viditi li, žuvota ij kafete a rabotata, noscete i vášta pozicija u obštestvotu sa šolite. Tija sa sámu instrumente u kujatu sedi žuvota, tija ni možat da umenat négva kvalitet. Pu nekupać, nija se mislimi tvarde mlogu na šolata, u mestu da se rádvami na kafete ud néja.
Nideti ustáve šolite da vu vládat žuvota! Bolja se rádvajti na kafete...
=======================================
Idin denj šéva duma na rabadžijete:
- Sam rešil, ud sigá nadálja za rábutimi sámu u sreda!
U parvija moment sate sa ustánali zamájani. Posle, sa počnali da pléštat. Sled tuj sa se smalčeli, i se gladet idin drugji, uplášini. Sled málku, kátu vidi či nikuj ni duma ništu, šéva za ričé:
- Aku nekuj išti da me pita neštu, néka pita!
Idin se ij nakurážil, ij stánal, se žuli na glavata i duma:
- Dubrej, šéva, ama za treba da rábutimi báš seku sreda?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home