Wednesday, September 22, 2010

569

Dnés, čitiri teksta ud Petar Danov
(Учителя Беинса Дуно):
Idin amerikánsći mladok ij dušal u Germánija, za da uči filosofija.
Toj ij utišal vaz idin puznát profesor i gu pita:
— Guspudár profesor, dali imati nekakaj barzi kurs pu filosofija, zaštotu ás bij štel da svarša filosofija za šést meseca.
Profesora se ij zamislil i mu ij utguvoril:
— Imami kas kurs pu filosofija ama da znáš, či i Naturata, za da naprávi idna tikva, ima nužda ud šést meseca, no za da naprávi idin dab sa ji nužni sto gudini…
* * *
Idin naučén čeleć se ij vazkáčil u lagjata na idin sirumáh morjak, da se razhodi málku pu murjétu. I kaćétu pluvat tija dvámata, na idnaž mudréca za pita morjáka:
— Znáš li neštu ud matemátikata?
— Á-ja, za žálust ni znája ništu ud matemátikata – mu ij udvarnal morjáka.
— Da znáš, či mlogu si izgubil… – duma učenija. Ampa ud astronomijata, znáš li neštu?
— Á-ja, ni puznávam ništu niti ud astronomijata.
— Mlogu si izgubil… Ampa ud naukata neštu da znáš?
— Ni, ništu ni znája…
— Mlogu si izgubil… – duma učenija i marda s glavata.
Dosta vreme sa pluvli dvámata u malčánji. Na idnaž se ij pujavil idin silin vetar i na nebeto sa se pujavili čarni oblaci. Tugázi morjáka ij zapital učenija:
— Znájti li da pluvati?
— Á-ja, za žálust ni znája da pluvam…
— Tugázi sti izgubili satu!
* * *
Taj ij i sas dnéšnite hora: tija znájat ud satu, ama ni znájat náj-glávnotu – da pluvat iz žuvota!
* * *
Idna muskálća ud komunističeska Rusija se moli na Boga za da ja pumogni, da ji dadé nosce. Idin bolševik ja ij čul i ji duma:
— Kako se moliš tolkus na Boga? Néma niti kakaj Bog! Nosce li ištiš?
I ij izvádil idno turbiče sas nosce:
— Etu nosce! Zami gji! Ás ti dávam nosce!
A žinata, sas saldzi u učite, ij zala noscete, ij pugladela kantu nebeto i duma:
— Fála ti, Bože! Kolku si čudésin, či si naprávil teze bizbožnite da rábutat za Tébe!
* * *
Idin cár si ij ustávil dvanájsette ministere da vládat daržávata i ij rékal, či vreme na déset gudini za izpatuva da vidi sveta.
Homa na utre ministerete sa počnali da se veselat, da pijat i da jadat pu cel denj i da si právat kakotu štat.
Ama cáre se ij predrešil u dripavi dreji i kača idin sirumásin ij počnal da hodi vaz négvite ministere, da prosi. Idina ud ministerete mu ij dál idna izkacana riza, drugji – sadráni pantalone, tréći – izdanati carule, nekuj ud tej mu ij dál suvu kumáče hleb i t.d. Cáre ij prebrál sate tezi neštá i sled tuj ij utišal pu sveta.
Sled déset gudini se ij varnal i ij naprávil idin gulem bankét, na kojtu ij viknal i sate ministere.
Tija pak sa se nádevali, či za dubávat skapi pudáraci dunésini ud daržávite u kujatu ij hodil cáre.
I taj ij blo: toj nji ij dál pudáraci.
Ama na seku idin ud tej ij dál unuj, kujétu ji ij bil dubávil toj, katu se ij bil predrešil u prosjak: izkacana riza, izdati carule, suvu kumáče hleb…
* * *
Taj moži bi za se sluči i sas námu, kugátu stignimi na ondzi svet: za namerimi sate pudáraci, kujatu smi pudarili na Boga!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home