Monday, December 31, 2007

202

Evangjéli na Marija [Magdalena]
Nipuznátite rakupise ud Nag Hammadi
Istorijata na apokrifnite rakupise počniva prez december 1945 g., kugátu dváma brájće - sélene ud Egipet, Muhammed i Khalifah 'Ali, zágjnu s drugjije mažje, sa utišli da kupájat u pustinjata, blizu du gradčetu kadetu sa žuveli, za da trasat tor, zván sabakh. Tija sa žuveli u gradčetu Nag Hammadi, kujétu se namerva na 80 km severo-západ ud grada Luxor. I taj kaćétu sa kupáli, bráta na Mohammed Ali ij izvádil ud peseka idin zemev garnéc visoć ud kulu 60 centa i s dijametar ud 20 -25 centa. Vatre u négu ij imálu ugudini 13 papiruse sas rakupise ud vremeto na parvite krastijáne. Rakupisete sa bli pudeléni megju 7-te mažje kujatu sa bli na mestotu katu sa gji namerili i sekuj si gji ij purdál kaćétu ij mogal, katu mlogjije ud listáta sa stignali i na ogane ali sa se raznéli. Prez vremeto, nekuja rakupise sa stigali čeć du New York, Paris i Belgija. Dnés, sate tezi 1.200 starni na rakupisete sastávini ud 45 različni tekstve – izcelu sa 52 teksta, no nekuja ud tej se puvtáret –, sa prebráni udnovu na idno mestu i se pázat u Koptsćija Muzej ud Kairo.
Parvotu publikuvanji na idin ud tekstvete namerini u Nag Hammadi ij bil idin faksimil ud Jung Codex kojtu se ij pujavil u Kairo, prez 1956 g., a celata kolekcija ij blá publikuvana u faksimil ud E. J. Brill u Leiden dabe megju 1972-1984 g. pud zaglávjetu Facsimile edition of the Nag Hammadi Codices (u 12 toma).
U saštotu vreme, u bivšata Demokratična Germánija, idina grupa specijaliste, megju kujatu Alexander Bohlig, Martin Krause i specijalistete u Novija zákun Gesine Schenke, Hans-Martin Schenke i Hans-Gebhard Bethge - sa počnali pudgotvanjétu na parvija prevod na nemsći jazić. Sétnite trimata sa naprávili idin naučin prevod s pumuštta na Berlin Humboldt University, kojtu ij bil publikuvan prez 2001 g.
Prevoda na James M. Robinson, u idin tom, ij bil publikuvan za paruv pać prez 1977 g. pud imetu The Nag Hammadi Library in English, s pumuštta na E.J. Brill i Harper & Row. Sa slédvali još dve ediciji ud E. J. Brill i Harper prez 1981 i 1984 g. A tréćotu izdánji, napalnu prerabotinu, ij izlezalu prez 1988 g.
Idin drugji prevod na anglušći, naprávin ud specijalista Bentley Layton ud Yale se ij bil pujavil prez 1987 g. s imetu The Gnostic Scriptures: A New Translation with Annotations (Garden City: Doubleday & Co., 1987). Tozi prevod, zágjnu sas The Nag Hammadi Library in English ustánvat idnija ud náj-uputrebuvanite ud istorici, specijaliste i teoloze.
Publikuvanjétu na tezi, du tugázi máj nipuznáti teksta, ij utorilu novi vratá za teolozete i istoricite, ij farlilu nova svetlina varhu ránnotu krastijánstvu i osubitu nad gnosticizama, kojtu dalgji gudini ij bil zanimárin.

"Evangjélitu na Marija"?
Marija Magdalena ud Anthony Frederick Augustus Sandys, 1860 g.
Désed gudini sled fenomenálnotu udkrivanj ud Nag Hammadi, prez 1955 g., ij bil publikuvan idin dokument, zván po-kasnu Papyrus Berolinensis 8502. Puznát još kača Berlin Gnostic Codex ali Akhmim Codex, toj ij bil namerin u egipetsćija grád Akhmim. Datiran ud kulu V-ja vek, rakupisa, napisan na koptsći jazić (idna forma na egipetsćija jazić uputrebuvan ud egipetsćite krastijáne pu vremeto na Rimskata imperija), ij bil kupin ud Kairo prez 1896 g. ud Dr. Kárl Rheinhardt, ama zarad bujovete i drugjije uzroci, ij bil publikuvan dabe prez 1955 g. ud Walter Till. Kodeksa sadarže části ud čitiri različni tekstve: Evangjéli na Marija, Apokrif na Iván, Sofija [Mudrustta] na Isukrast i Právbite na Pétar.
U drugji grád ud Egipet, na ime Oxyrhynchus, kojtu se namerva na 160 km na jug ud Kairo egiptologa Bernard Pyne Grenfell [1869-1926] i papirologa Arthur Surridge Hunt [1871-1934] sa právili i tija razkopći. Megju 1897 -1906 g. tija sa namerili po-više rakupise, megju kujatu i dvá kasi fragmenta napisani na garsći jazić ud Evangjélitu na Marija, kujatu sa po-stári ud koptskata versija: Papyrus Rylands 463 i Papyrus Oxyrhynchus L 3525. Za tuj, specijalistete sa saglásni, či koptskata versija ij prevedéna ud garsći.
Papyrus Rylands 463 ij bil publikuvan prez 1938 g. ud C. H. Roberts (Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library. Vol. 3. Manchester, 1938), a Papyrus Oxyrhynchus L 3525 ij bil publikuvan dabe prez 1983 g. ud P.J. Parsons u 50-ja tom na The Oxyrhynchus Papyri (dnés sa stignali da badat véć 70 toma)
Taj či, u momenta imami tri fragmenta ud tuj Evangjéli na Marija, ud kujatu dvá, po-stári (II - III-ja vek) i jáku fragmentirani sa na garsći jazić a idin, po-zapázin, ij na koptsći jazić, ud V-ja vek.
Evangjélitu na Marija ud Papyrus Rylands 463 zaeme starnite 21-22 i saotvetstva na krája na koptsćija tekst (BG 17,5-21; 18,5-19,5), a Evangjélitu na Marija ud Papyrus Oxyrhynchus 3525 saotvetstva na počnivanjétu na koptsćija tekst (BG 9,1-10.14).
Makár či koptsćija tekst pu princip savpáde sas garsćite, to možimi da sapćásami i nekuja teologični rázlići: du katu garsćite tekstve upisvat po-više diskusijite za kako ij rékala Marija, tojest akcenta ni se ugváde varhu tuj, či dali ima tá právu, kača žina, da hurtuva takvizi neštá ali ni, u koptsćija tekst diskusijite sa varhu tejnotu právu da hurtuva kača "autoriziranu" lici.
Marija Magdalena ud Weyden Rogierc, 1435 g.
Dosta častu pate prevode na tozi tekst gji namervami pud imetu "Evangjéli na Marija Magdalena", ama nijdi u teksta ni se spumenuva, či ij hurtata báš za Marija Magdalena. Po-više još, rakupisa zavaršva s tezi hurti "Evangjéli na Marija".
Marija Magdalena ud Carlo Dolci (1660-1670 g.)
U Biblijata sa spumenati 8 žini s imetu Marija – ud evrejskotu Mwrm [Miryam], elinskotu Maria(m), 7 ud kujatu sa spumenati u Novija zákun: Marija, májćata na Isus (Luku 1:30-31), Marija ud Bethánija, sistrata na Márta i na Lázara (Iván 11:1), Marija, májćata na Iákob (Mat.27:56), Marija, žinata na Kleopa (Iván 19:25), Marija, májćata na Iván Márku (Právbi 12:12); Marija [biz drugu upredelénji] (Rimljáne16:16), Marija Magdalena (Luku 8:2). Tri ud tej sa imáli gulema rolja u žuvota na Isus: Marija, májćata na Isus, Marija ud Bethánija i Marija Magdalena.
Marija Magdalena ud Domenico Feti, 1615 g.
Ima više ud 60 vazmožni prevode na imetu Marija, ud kujatu náj-prejatite u momenta sa "guspogja" i "(jásnu)vidća". Sv. Jeronim, Patrone na Biblejsćite naući u katoličánskata čarkva, kojtu ij prevel Biblijata na latinsći jazić (zvána Vulgata i uputrebuvana u západnata čarkva vreme na 1.500 gudini), spumenuva, megju mlogjijete vazmožni prevode na imetu Marija i "stilla maris" ("kápka ud murjétu"). Idin kopist [prepisváč], kojtu ne báš znájal dubre latinsći jazić, ij prepisal tuj kača "stella maris", tojest "morska dzvezda" i tozi niprávilin prevod ij počnal da badi uputrebuvan véć prez VII-ja vek. Pu tozi náčin Sv. Divica Marija ij stánala "dzvezdata" kujatu mámi morjácite pu murjétata i dušite na krastijánete u dulinata na saldzite.
No treba znájmi, či Evangjélitu na Marija ne blo napisanu ud niti idna Marija ud Biblijata, zaštotu teksta ij datiran ud II - III-ja vek. Istu taj kaćétu i Evangjélitu na Toma, Evangjélitu na Filip ali Evangjélitu na Judaš, i Evangjélitu na Marija ij idin gnostičin tekst, kojtu uputrebuva imetu na biblejsku lici za da validira eretičnite učénjita. Taj či, ud tazi gledna točka, ud tozi tekst možimi da razberémi, či kakvi ereziji ij imálu u vremeto na parvite veka na krastijánstvotu.
No pá ij interesnu za zabelezvanji tuj, či ud megju kulu 12-te "Evangjéla" napisani ud parvite krastijáne, tazi ij idinstvenata kujatu ij napisana u imetu na idna žina.

Kuja ij blá Marija Magdalena?
Marija Magdalena ud Perugio, 1490 g.
Tuj ime ji sreštemi kača Marija ud Magdala, grada kojtu se ij namerval na západnija bregj na Tiberijánskotu ezero i tá ij spumenata po-više pate u Novija zákun, katu parenj ja vidimi kača idna ud žinite kujatu "ij služila Isukrasta", zaštotu Toj ij izvádil ud néja sédem ničisti duhve (Lk. 8:1-3; Mk. 16:9). Posle ij sledila Isukrasta u négva sétin pać du Jeruzálem (Mt. 27:55; Mk. 15:41; Lk. 23:55); ij sedela pud krasta na Golgota, zágjnu sas Salome i sas Marija, májćata na Isus (Mt 28:1; Mk. 16:2); ij dušla, s drugjije žini, u nedele sutrenjta du Isusva grob za da mu pumáži telotu (Mt. 28:5). Katu sa namerili groba prázin i sled katu sa hurtuvali s ángjela, Magdalena ij tičela du vaz Pétara i Ivána, da nji ubádi za tuj neštu (Iván. 20:1-2) i homa sled tuj se ij varnala vaz groba, kadetu ij revála žálna (Iván. 20:11-18). Vazkrasnatija Isukrast parenj ji se ij pujavil na néja, ama tá izparvu ne Gu puznála. Katu Isus ji ij rékal na ime, tugázi Gu ij puznála i s rádust palna mu ij viknala: "Učitelju!".
No Marija ud Magdala ij častu pate "usukana" sas "grešnicata" (prostitutkata) spumenata u Luku 7:37-50 kaćétu i sas idnata ud sistrite na Lázara. Kulu krája na VI-ja vek tuj ij blo putvardénu báš i ud pápa Grigor Velikija - či i trite tezi Mariji sa idna i saštata. Ama ni jé nikak vernu.
Marija Magdalena ud Murillo, 1650-55 g.
Evangjélitu na Marija možimi lésnu da ji pudelimi na dve části. U parvata část (7,1 - 9,24) vidimi uzkrasnatija Isukrast da hurtuva s négvite učenici. Za žálust parvite starni na rakupisa, ud 1 du 6, fálat, i nija se namervami na 7-ta starna, kadetu Isukrast udguváre na pitanći ugudini ud učenicite. naprimer toj ubážde, či greha ni jé tolkus idna morálna kategorija, kolkutu idna kosmologična; toj se dalži na nitočnija smes na materijálnotu i duhovnotu. Na kája, sate neštá za badat pretupéni u tejnite sobstveni korene. [viž Rimcete 7]. Sled katu dáva otguvorete i nekolku upatvanjéta, gji deka da utidat i da razširvat pu sveta Evangjélitu na kraljéstvotu, sled kujétu gji napušte.
U drugata část (10,1 - 23; 15,1 - 19,2) vidimi kaćé Marija ukurážva apuštolete, a tija ja pitat za vidénjitu, kujétu ji ij imála sas Isukrasta. Tá nji razkázva za lekcijata dubávina ud Isukrast pu vreme na tuj vidénji, kujatu u saštnust ij idno upisvannji na kosmologijata i na relácijata megju čeleškata duša i nebésćite sili. I ud tuka fálat 4 starni ud rakupisa.
Sled katu Marija zavaršva upisvanjétu na vidénjitu, apuštolete (osubitu Andrija i Pétar) ni vervat tuj, kujétu nji ij ubádila. No Levi nji spumenuva, či Isukrast ja ij naprávil Marija vredna da puznáva mlogjije neštá, i či tá ij blá "náj-ubičena ud megju žinite".
Sled katu učenicite se pumirevat, tragvat pu sveta za da razširvat Evangjélitu na kraljéstvotu.
Ud tozi tekst možimi da sapćásami burbata megju gnosticizma i ortodoksizma: Du katu Pétar ni gji verva unezi, kujatu "gu vidat Isukrasta" u vidénjita, Marija tvardi, či prez tezi vidénjita tá dubáve novi upatvanjéta, novi lekciji. Pu kaćétu tvardi E. Pagels: "Du katu ortodoksete se bazirvat sámu na eksoteričnotu učénji, dádinu ud Isus i négvite apuštole kantu "sekugu", gnosticite vervat u Négvotu "tájnu" učénji, puznátu sámu na nekolkus tima" (Gnostic Scriptures).
Ud druga starna, sapćásvami i dosta dubližvanjéta na teksta kantu iztočnata filosofija. Naprimer, tuj kujétu ji ubážde Isus, či :"Sate naturi, sate formi, sate tvurénjita saštestvuvat idna u druga i idna sas druga, i tija udnovu za badat pretupéni u tejnata saštnust" mlogu si preliče sas glavata 34 ud Tao Te Ching, kadetu se duma za Tao: "Sate neštá se taglat ud négu [Tao]. Sate nešta se vráštet u négu, i toj gji sadarže". U drugji fragment ud tuj Evangjéli se upisva kaćé dušata se srešte sas različnite sili, a tuj mlogu preliče na patuvanjétu na dušata sled smraćta ud Tibetánskata kniga na martavite.
Aku bi trebalu da koncentriram tuj Evangjéli u nekolku hurti, bij rékal vájda taje: tozi tekst mu pukázva idna vizija na sveta, kojtu utváde ne kantu nekakvi novi, nivideni du sigá tvurénjita, kantu nov red, a kantu iztupevanjétu na iluzornija háos na patméža i na smraćta. Mu pukázva tuj, či seku duša moži da si nameri istenskata duhovna natura u sébe si, da si nameri korenete u Dubrojtu i da se zavarni utnovu na unuj mestu, kadetu néma vreme, materija ali falšiva morálnust.
Marija Magdalena ud Titian, 1560 g.
* * *
Evangjéli na Marija [Magdalena]
Pu Papyrus Berolinensis 8502 (BG [1]-19,5),
napisanu na koptsći jazić (saidsći dialekt), V-ja vek.

[Ud rakupisa fálat starnite 1-6, kujatu sa sadarželi glavite 1-3. Teksta prudalževa na starnata 7]

[starnata 7]
"…tugázi materijata
za badi uniština sassém ali ni?" Spásitelja ij kázal:
"Sate naturi, sate saštestvá, sate tvurénjita
žuvejat idin u drugji i idin prez [s] drugji;
5 i tija za badat pretupéni udnovu
u tejnite sobstveni korene. Zaštotu
naturata na materijata za se pretupi
u tejnata sobstvena saštnust.
Kojtu ima uši, néka čuj!".
10 Pétar mu ij kázal: "Dukolkutu
si mu ubjasnil satu, ubjasni mu i tuje:
Koj ij greha na sveta?"
Spásitelja ij kázal: "Néma greh, no
vija sti [unezi], kujatu práviti greh, kugátu
15 práviti neštá kaćétu razvráta [adultera],
kujétu ij zvánu "greh".
Etu zašto Dubrojtu ij dušlo
megju vás, u saštnustta na sekakva natura,
za da ja zavarni kantu
20 tejnite korene". Dálja Toj ij prudalžil,
kázvajći: "Etu zašto vija [se razbulevati]
i umireti, zarad [tuj], či

[starnata 8]
vija [harésvati] unuj, kujétu [vu] uništva. [Tozi
kojtu] razbire, néka razberé! Materijata dáva žuvot na [rážde]
strastta, kujatu néma rávna [pudobna],
i kujatu pruizhážde ud neštu prutivnu na naturata.
5 Tugázi se pujaveva smuténustta u
celotu telu. Za tuj sam vu bil kázal:
Badeti s dubro sarci
i aku sti razkurážini [uslábnati],
ukuražeti se ud različnite formi
10 na naturata. Kojtu ima uši,
néka čuj!"
Sled katu Blagusluvénija nji ij ubádil tuj,
Toj gji ij puzdrável sate, kázvajći:
"Mir vámu! Prejameti moja mir
15 u sébe si! Imájti si briga za
nikuj da ni vu prevári, katu vu ričé:
"Etu tuka ij" ali "Etu, táme ij!"
Zaštotu Sina Čelešćija
ij u vás. Slédvajti
20 gu.Tezi, kujatu Gu trasat,
za Gu namerat. Utideti i razširvajti
Evangjélitu na kraljéstvotu. Nideti

[starnata 9]
ugváde nitikakvi pravilá, udvan tezi,
kujatu Ás sam vu gji dál, i nideti dáva
zákune kača zakunudátele,
za da ni baditi ukuvéni ud tej".
5 Sled katu ij kázal tuj, Toj gji ij napusnal. A tija
sa ustánali tužni, sa počnali da revat i
da dumat: "Kaćé za utidimi nija
megju nivernicite da razširvami
Evangjélitu na kraljéstvotu na Sina
10 Čelešćija? Kátu tija
ni sa gu pužálili Négu, kaćé
za mu pužálat námu?" Tugázi Marija
se ij izprávila, gji ij puzdrávela sate
i ij rékala na brájćete: "Nideti revá,
15 nideti taguva i nideti da dvuumvati,
zaštotu Négva blágudát [hár] za badi
doveka s vás i za vu bráni.
Po-bolja néka vazhfálimi
Négvata Sláva, zaštotu Toj
20 mu ij pudgotvil i mu ij naprávil hora".
Kázvajći tuj, Marija nji ij ubarnala sarcáta
kantu Dubrojtu, i tija sa počnali
da razprávet [sporat] hurtite na [Spásitelja]

[starnata 10]
Pétar ij kázal na Marija: "Séstru,
nija znájmi, či Spásitelja te ij milval
po-više ud kolkutu drugjijete žini.
Ubadi mu na námu hurtite na Spásitelja, kujatu
5 ti gji pántiš, kujatu ti gji znáš,
[ama] kujatu nija ni gji znájmi, ali niti smi gji čuvali".
Marija, katu mu ij udguvorila, ij kázala:
"Tuj, kujétu ij izkritu ud vás, ás za ji pukáža
napreć vás". Tugázi tá ij počnala da nji hurtuva
10 s tezi hurti: "Ás – ij rékala tá –,
ás sam videla Guspudina u javevanji [javlénji] i
sam Mu rékala: "Guspudine, [dnés] sam te videla
[u javlénji]". Toj mi ij udguvoril,
i mi ij rékal: "Blažéna si ti, zaštotu ni si dveumila [ni si se pukulebála]
15 katu si me videla. Zaštotu [tám] kadetu ij uma [saznánjétu],
tám ij blágotu". Ás sam mu rékala:
"Guspudine, sigá mi ubadi: tozi, kojtu vidi
javevanjétu [vidénjitu], ji vidi [prez] dušata,
[ali] prez duha?" Spásitelja mi ij udguvoril,
20 kázvajći: "Toj ni [ji] vidi prez dušata,
niti prez duha, no saznánjétu, kujétu
ij megju dvete – to ij [unuj kujétu]
vidi vidénjitu, i to ij […]

[starnite 11-14 fálat]

[starnata 15]
…a Želánjitu ij kázalu:
"Ás ni sam te videlu da se spušteš [na nadole],
ama sigá te vida da se uznáseš [káčiš].
Zašto me lažiš, sled katu
5 ti si část ud méne?" Dušata ij udguvorila,
kázvajći: "Ás sam te videla. Ti méne ni si me videlu,
niti si me puználu. Ás sam ti zlužila
kača dreja, a ti ni si me puználu".
I sled katu káza tuj tá [dušata] se ij mánala s gulema rádust.
10 Udnovu tá [dušata] ij dušlá vaz
tréćata sila, kujatu ij zvána
Nivežestvu [Niznánji]. Tá [silata]
ij [počnala da] razpitva dušata, kázvajći:
"Na kade utvádeš. Zlobnustta
15 te ij ukuvéla. Uistena si ukuvéna;
nide da sadiš!" A
dušata ij kázala: "Zašto me sadiš,
makár či ás ni sada? Sam blá ukuvéna,
makár či ás ni sam ukuvevala [drugjije]. Méne ni
20 sa me puználi. No ás sam puznála, či
satu pudleži na raztrojvanji [pretupevanji], blo to zemáljsku,

[starnata 16]
blo to nebésku". Sled katu ij ustávila
tréćata sila, dušata
se ij pukáčila nagore i ij videla
čitvartata sila, [kujatu] ij imála
5 sédem formi. Parvata forma
ij tamninata; drugata –
želánjitu [žélbata]; tréćata – nivežestvotu [niznánjitu];
čitvartata ij smratnata revnivust;
petata ij cárstvotu na platta [telotu];
10 šéstata ij glupavata madrust [lukávstvotu]
na telotu; sédmata –
gnevnata madrust. Tezi sa sedemte
[sili] na gneva [besa]. Tija sa pupitali
dušata: "Ud kade varviš, ti, pubeditelću nad čeleka
15 i nakade utvádeš, pukuritelću
na prustránstvotu?" Dušata ij udguvorila:
"Unuj, kujétu me ugraničeva
ij pubedénu [uništinu]; i [unuj] kujétu me vazva
ij pukurénu; mojte žélbi
20 sa prekraténi i nivežestvotu
ij umrelu. U [sveta] ás sam blá spaséna

[starnata 17]
ud sveta, a u formata
[sam blá spaséna] ud nebéskata forma;
i [spaséna] ud ukovite na zabrávata,
kujatu ij vremenna. Ud sigá nadálja
5 ás za dustigna pukoja
na vremeto, na véčnustta u
malčánji". Sled katu Marija ij kázala tuj,
tá se ij smalčela, [taj kaćétu ] ij prekázala za
tejna rázguvor sas Spásitelja.
10 Ama Andrija ji ij udvarnal i ij kázal
na brájćete: "Néka ričé koj kakotu šté
za tuj, kujétu tá ji ij ubádila,
ama ás ni vervam
či Spásitelja ij kázal takozi neštu. Zaštotu sas sigurnust tezi učénjija
15 sa niubiknuvéni ideji [misli]". Pétar
ij udguvoril i ij kázal utnosnu
saštite tezi neštá. Toj
gji ij pupital za Spásitelja: "Naistena li Toj
ij hurtuval samičeć sas žina,
20 a ne udkritu, s námu? Dali smi nija dlažni
da se ubarnimi, i da ja slušemi?
Dali toj ja ij predpučital napreć námu?"

[starnata 18]
Tugázi Marija ij počnala da revé, kázvajći
na Pétara: "Brátku moj Pétar, kako
misliš? Misliš li, či ás
samá sam izmislila satu tuje, ud sébe si,
5 u mojtu sarci [s mojta pámeć], ali či laža za Spásitelja?"
Levi ij udguvoril i ij kázal na Pétara:
"Pétre, ti furt si bil izbuhliv.
Sigá vida, či sporiš srešte
žina, kača srešte prutivnić.
10 No aku
Spásitelja ja ij prejal kača dustojna [za tuj neštu]; koj si
ti za da ja udfarliš? Sas cigurnust
Spásitelja ja ij puznával mlogu dubre.
Za tuj i ja ij milval
15 po-više ud kolkutu námu. Po-dubre, néka se zasramimi!
I katu se ublečémi sas savaršénija [perfektnija] čeleć,
da se razdelimi, kaćétu Toj
ij zapuvedal i da razširvami
Učénjitu, biz da ugvádemi
20 drugjije pravilá i drugjije zákune
udvan unezi, kujétu Spásitelja gji ij kázal". Sled katu

[starnata 19]
[Levi ij ubádil tuj] tija sa tragnali
pu sveta, za da razširvat na Evangjélitu.

Evangjéli na Marija
Marija Magdalena ud El Greco, 1576-78 g.
* * *
Pu kaćétu se vidi, Evangjéli na Marija ni jé idin tekst mlogu dalag, no ij dosta "koncentriran" i báš zarad tuj problemite ni sa fálili. I to, s počnivanji još ud parvija red na prevoda.
Sam nameril u Internet dosta prevode na tuj Evangjéli, na različni jazici, katu náj-mlogjijete sa bli, razbire se, na anglušći jazić. Izmegju kulu 20-te anglušći prevode sam izbrodil sámu nekolkus vazmožni varijánte. No problema ij, či tija sa dosta različni idin ud drugji. Etu naprimer kaćé počnivat: idina ubážde: "…will, then, matter be saved or not?", drugjija: "…will matter then be [destroyed] or not?" du katu tréćija varijánt akcentuirva: "…will m[a]tter then be utterly [destr]oyed or not?". Tuj ij i dubre, zaštotu svedoči, či i trite prevodete sa naprávini [vájda] pu originála. No u koj ud tej da vervam i da gu sleda? Osubitu, či dváta francuzćit prevode, naprávini i tija pu originál, kujatu sam gji konsukltirval, glásat: "Qu'est-ce que la matiére? Durera-t-elle toujours?". Tuka ij dubre, sa saglásni i dvámata specijaliste i uputrebuvat saštata fráza; no homa se različevat i tija: u idina prevod Isukrast ij zván "Maître" du katu u drugjija mu se duma "L'Enseigneur". I za da badi satu na dubre, idin rusći prevod počniva s hurtite: "…Материя тогда разрушится или нет?"
Razbire se, či za idin filosof ima gulema rázlika dali materijata "za se spasi", "za badi uniština" ali "za badi uprasnu uniština", dali "za tráji doveka" ali "za se uništi". Kolku povode za razmislivanji mu dáva tuj neštu! Lel aku se pitami, či dali "za se spasi" materijata, zlamenuva či procesa na uništvanji véć ij počnal ali se čekami toj da počni kolku skoru. Aku pitami, či dali "za badi uniština", to treba nekuj ali neštu da ja uništi. Koj ij tozi? Kako ij tuj? Aku pitami, či "dali za tráj doveka", zlamenuva, či ja uspuredevami vájda s Boga, sas tozi, kojtu ja ij sazdál. Aku pitami, či dali tá "za se razruši, uništi", zlamenuva či se učekvami tuj da dodi ud vatre, ud samáta sébe, ud nekakaj fel vatrešna bolest. I taj dálja…
Drugji problem, i to vájda náj-manenija, ij tozi, či kaćé sa prevedéni nekuja "formuli", kujatu mu kanjtat puznátu ud kanoničnite evangéla, kaćétu naprimer: "Kojtu ima uši, néka čuj". U različnite prevode formulata ja sreštem i u po-dalag varijat: "Sekuj, kojtu ima dve uši kadarni da čujat, néka sluše". Razbire-se, či nekuj zapuznát sas formulite ud kakoničnite evangjéla za predpučita da gji uputrebuva i tuka. Ama dali báš tuj ij žélil i ávtora na teksta? Ni znája.
Taj či, nideti me pita zašto sam izbrál báš tozi varijánt na prevoda i ne drugji…
Marija Magdalena [ud Leonard Da Vinci]
Za prevoda sam uputrebuval:
- U glávnu tri prevode na anglušći jazić, naprávini ud koptsćija originál: na Karen L. King (2003 g.), na George W. Macrae i R. McL. Wilson i tozi na J M Robinson i Harper Collins (The Nag Hammadi Library , 1996-2005).
- Dvá prevoda na francuzći, napávini ud originál: na Anne Pasquier i na Jean-Yves Leloup.
- Dvá prevoda na rusći jazić: Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан; Е.В. Родин, Евангелия от Марии (Papyrus Rylands 463).
Marija MAgdalena ud Antonio Canova
Kolkutu se utnáse du garsćija tekst na Evangjéli na Marija, toj se namerva, pu kaćétu sam ubáždel véć, u dvá varijánta: Papyrus Rylands 463 (ud II-ja vek) i u Papyrus Oxyrhynchus L 3525 (ud III-ja vek). Evangjéli na Marija ud Papyrus Rylands 463 zajime starnite 21-22 i saotvetsva sas krája na koptsćija tekst (BG 17,5-21; 18,5-19,5), a Evangjéli na Marija ud Papyrus Oxyrhynchus L 3525 saotvetsva s počnivanjétu na koptsćija tekst (BG 9,1-10.14). Garsćija tekst ud Papyrus Rylands 463 ij bil izdán udkole, još prez 1938 g.: Roberts, C.H., ed. Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library. Vol. 3. Manchester, 1938. Ima i po-više savremenni prevode na tozi tekst: na anglušći (Andrew Bernhard), nemsći (Carl Schmidt, Walter Till) i rusći (Е.Б. Новиков).
Taj kaćétu, za žálust, ni znája garsći jazić, prevoda na palćensći na tozi tekst sam gu naprávil pu Четверухин А.С., Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502, Алетейя, 2004. No za unezi, kujatu puznávat garsći, ugvádem tuka i originálnija tekst:
Marija Magdalena ud Caravaggio, 1597 g.
* * *
Evangjéli na Marija
(Papyrus Rylands 463)

…nadálja s tečenji na vremenáta, na vekovete u pukoj i malčánji".
Sled katu Marija ij ubádila teze hurti, ij zamalčela, zaštotu tezi sa bli hurtite na Spásitelja.
Andrija ij kázal: "Brájće, kako misliti za tuje ubádinotu? Ás idin ni vervam, či Spásitelja ij mogal da ričé takozi neštu. Zaštotu tuj prutivuriči na négvite učénjita u svazjka s tezi problemi. Gá ij hurtuval Toj tájnu, s idna žina, a ne udkruvénu, za da gu čujmi sincata?"
Levi ij udvarnal na Pétara: "Pétre, ti ud furt si se razsardil barzu. Etu i sigá, hurtuvaš s tazi žina, kača gá bi ti blá prutivnić. I taj katu Spásitelja ja ij računal za dustojna, koj si ti, či da ja udfarlivaš [prezireš]? U istena, taj kaćétu [zaštotu] ja ij puznával mlogu dubre, Toj ja ij milval mlogu. Néka se zasramimi, i katu se ublečémi u savaršénija čeleć, da izpalnimi unuj, kujétu mu ij prepisanu: da razširimi Evangjélitu, biz da ugvádemi prečulći i zákune, taj kaćétu ij zapuvedal Spásitelja". I sled katu ij kázal tuj, Levi ij utišal i ij počnal da razširva Evangjélitu.

Ευαγγελιον κατα Μαριαμ
(Papyrus Rylands 463)
…το λοιπον δρομου και[ρου] χρονου αιωνος αναπαυσιν
ε[ν] σιγη· ταυτ[α] ειπουσα η Μαριαμμη εσιωπησε[ν] ως του σωτηρος
μεχρι ωδε ειρηκοτος Ανδρεας λεγε[ι α]δελφοι τι υμειν δοκει πε[ρ]ι
των {περι των} λαληθεντων εγω μεν γαρ ου πιστευω ταυτ[ε]α τ[ο]ν
σ[ω]τηρα ειρηκεναι· εδοκει γ[αρ ετε]ρογνωμονειν τη εκ[ε]ειν[ου εν]νοια
περι τοιουτ[ω]ν πρα[γμα]των εξεταζομενος ο σω[τηρ] λαθρα γυν[α]ικι
ελαλει και <ου> φ[α]νερως ινα παντες ακουσα[ιμεν τι α]ξιολογωτερον
α[·]ων… του σωτηρος Λευε[ι]ς
λεγει Πετρω Πετρε α[ει] σο[ι] το οργιλον· παρακειται και αρτι
ουτως συνζητει[ς] τη γυναικι ως αντικειμενος αυτη ει ο σωτη[ρ]
αξιαν αυτην ηγησατο συ τις ει εξουθενων αυτην παντως γαρ εκεινος
ειδως αυτην ασφ[αλ]ω[ς] ηγαπησεν μαλλ[ο]ν αισχυ(ν)θω[με]ν και
ενδυσαμενο[ι] τον τ[ελειο]ν αν(θρωπ)ον εκεινο το προστα[χ]θ[εν η]μειν
π[ο]ιησωμεν κηρυσ{ε}σ[ειν το] ευαγγ[ε]λιον μηδεν ο[ρ]ιζοντ[ες μ]ηδε
νομοθετ[ο]υντες ως ειπ[εν ο] σωτηρ [ταυ]τα ειπων ο Λευ[εις με]ν
απ[ελθων] ηρχεν κη[ρυσσειν το ευαγγελι]ον [κατα Μαριαμ]

* * *
Evangjéli na Marija
(Papyrus Oxyrhynchus 3525)
Papyrus Oxyrhynchus 3525
… revat i dumat: "kaćé za utidimi nija megju nárudete da razširimi Evangjélitu na kraljéstvotu na sina čelešćija? zaštotu, kátu ni sa gu užlili négu, kaćé za mu užálat námu?"
Tugázi Marija ij stánala, gji ij caluvala sate i ij rékala na brájćete: "Nideti revá i nideti užálva. Zaštotu négva Duh [hár] ij s vás i za vu bráni. Hájdati da vazfálimi Négvotu ime, zaštotu Toj mu ij ujdinal i mu ij naprávil hora". I s tezi hurti Marija nji ij ubarnala miseljta [sarcáta] kantu dubrojtu i tija sa počnali da trasat smisala na unuj, kujétu ji ij ubádil Spásitelja.
Pétar ij rékal na Marija: "Sistru, nija znájmi, či ti si blá pučitana ud starna na Spásitelja po-više ud kolkutu drugjijete žini. Taj či, ubadi mu hurtite na Spásitelja, kujatu nija ni smi gji čuli".
Marija ij prudalžila, kázvajći: "Satu, kujétu vija sti ji prepusnali a ás si ij spomna, za vu ji ubáda" I tá ij počnala da nji kázva slédnotu: "napreć, katu sam videla Guspudina u vidénji, sam Mu blá rékala: "Guspudine, dnés […]

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

naucil vela

5:14 AM, December 16, 2009  
Anonymous Anonymous said...

Hvala za zanimljive informacije

8:22 AM, February 11, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home