Thursday, May 10, 2007

143

Dnés ij bil zakupán Octavian Paler, kojtu ij pučinal na 7 máj t.g. ud sardečin udar. Ij imál 80 gudini...
Etu prevoda na část ud idna ud náj-puznátite négvi poeziji:

Imami vreme

Imami vreme za satu.
Da spimi, da tičemi nasám i natáta,
da užálvami kugátu smi grešili i da grešimi ud novu,
da gji sadimi drugjijete i da se uprustimi samite námu,
imami vreme da četémi i da pišimi,
da puprávimi napisanotu, da se kájmi či smi ji napisali,
imami vreme da si právimi proekte i da ni gji izpalnimi,
imami vreme da si právimi iljuziji i da rovimi iz tejna skrum po-kasnu.

Imami vreme za ambiciji i bolesti,
da ukrivevami sadbata i drebulijite,
imami vreme da glademi oblacite, reklámite ali nekakva slučájna nisréća,
imami vreme da si izgonimi pitančite,
da ustávimi za drugji pać otguvorete,
imami vreme da srušimi idin san i da gu izmudrimi udnovu,
imami vreme da si právimi drugáre, da gji izgubimi,
imami vreme da naučimi lekciji i da gji zabrávimi sled tuj,
imami vreme da dubávemi pudáraci i da ni gji razberémi.

Imami vreme za satu.
Néma vreme sámu za málku nežnust.
Tamánj da ji naprávimi i tuj, i umrémi...

========================================
Vreme na čitiri gudini ne letelu niti kápka ćiša. Sate sélene sa se prebráli i, zágjnu sas misnika, sa rešili da utidata na varh bližnata planina, i tám de se molat za ćiša. I taj, krénali sa tija na pać. Na idnaž misnika ij sapćásal idno monče, ublekanu sas pelerina protiv ćišata:
- Kako ij sas tébe? Dali si puludel? Tuke ne letelu ud čitiri gudini, slancitu mu ubiva sas guraštite strelći, a ti si si ublekal i pelerina?!
- Pa lel, guspudine, se misla, či sled katu za se molimi za ćiša, Guspudin Bog cigurnu za mu práti mlogu ćiša, pa tugázi kaćé za se varna ud na planinata? Lel za me namokri sassém, a áz am i málku izstinat, pa me ij stráj, da ni se rzbula.
U tozi moment, ud nebeto se ij čul strášin garméž i kapći ćiša sa počnali da pádet na zemete.
Ij blá dosta verata na sámu idno dite, za da se sluč čudésata...
========================================
Amerikánete se natiskat za da se užénat na 07.07.2007 g., za da imat sréća! Tri pate sédem káj či zlamenuva gulema sréća! "Za tozi denj imami programirani véć 31.000 ženitbi" – ubážde Kathleen Murray, derékturća na sájta theknot.com, kojtu organizirva ženitbi. U Las Vegas, puznát za ženitbite kujatu se daržat tuka, na tozi denj čarkvičetata za badat utvorini udviše ubiknuvénija program. Graceland Wedding Chapel naprimer za badi utvorina ud 8 sahe sutrenjta pa du sreć nošt, katu za ima žénitbi ud 15 na 15 menute. No i hotelete se haznuvat ud tuj vervanji, taj či sa si naprávili cenite da badat i tija "sréćni": u Ritz-Carlton nuštuvanjétu za kuštuva 7.707 ali 777 USD. U restaurántete, na tarpézite za sedat pu 7 tima, a mládite bulći za imat pu 7 beli i pu 7 čarvéni trandáfere u buketa.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home