Monday, May 07, 2007

142

Bicigle... Bicigle...
Bicigle kujatu se svivat
* Horata ud A-Bike dumat, či tejna bicigli ij náj-manenija i náj-léćija: toj taži 6 kg. Ama na méne mi izgladva či kulelite sa mu kulu maneni, pa misla či mačnu bi mogal da gu kárem iz vagášete ud Bišnov...

* "eZee Quando" ij idin električesći bicigli, kojtu moži i da se sviva. Toj stiga du 15m/saháta i moži da utváde 32 km sas natuvárini bateriji.

* "GoBike" ij idin mlogu populjárin bicigli u New York i moži da se kupi za 1.500 USD.

* Di Blasi R24 ij ud saštata kategorija kaćétu i GoBike, sámu či ij ud Itálija, no moži da se kupi i ud Amerika za 600 USD.

* "Strida 3" kuštuva sámu 300 USD i ij mlogu léć.
* Idin ud náj-hubanćite bicigle kujatu možat da se svivat misla či ij "Locust".
Satu ij hubanku kugátu ji gladeš u svetiče, ama já misleti se, dali za vu se šté da nositi u racite idin kálin i muskur bicigli?

Taj či, aku sti tradicionaliste, to možiti da si napráviti i sami idin takaze bicigli:
Ama aku sámu sanuvati da káreti bicigli, etu kako vu prepuračva tuje monče:
Ud bicigli možiti da si napráviti i stol:
A sobstvenikja na toze bicigli cigurnu i udkole si ij kupil automobil...
I taj katu sam utoril temata za biciglete, etu i nekolku svetičita, kujatu pukázvat kako moži da se nosi s bicigla (ali s moturbicigla):
=========================================
... i kápka ljubov...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home