Saturday, November 20, 2010

585

Koj za prejémi Sina?
Žuvel ij nekupać idin mlogu bugát čeleć. Toj mlogu ij ubičel izkustvotu, pikturata, i ij imál mlogjije svetici naprávini ud pručuti piktore, taj klasični kaćétu i moderni. Častu pate toj, zagjnu sas négva sin sa sedeli dalgji saháte i sa se naremnuvali na pikturite ud tazi hubanka, gulema kolekcija.
No ij dušal buja i sina ij morel da utidi katána. Toj se ij dukázal mlogu kurážin i si ij dál žuvota za da udkupi idin drugár…
Katu ij razbrál, či négva idinstvenija sin ij pučinal, baštata ne znájal kako da právi ud bulevi… No etu, či sled kulu idin mesec nekuj lopa na vratáta. Tažin, toj ij utoril vratáta. Na prága sedi idin mladok i mu duma:
— Guspudine, ni me puznávati. Ás sam katánata, na kojtu ij spasil žuvota váša sin. U ondzi denj toj ij spasil mlogjije ranéni katáni, no tamánj katu me ij nosil méne idno zarnu gu ij ucélvalu u sarcito i toj ij pádnal na mestu… Častu pate mu ij prekázval za vás i za tuj, či kolku ubičeti vija pikturata.
I mladoka mu ij pudál idin pakét.
— Znája, či ij máj ništu. Ás ni sam idin piktor puznát, no sam cigurin, či váša sin bi štel da imati tazi svetica.
Baštata ij počnal da razpákva pakéta. Ij blo idna svetica na négva sin, piktirana ud mládija piktor. Baštata ij pugladel tazi svetica i ij sapćásal, či kolku hubeve ij uluvál mládija piktor pogleda i ličnustta na négva sin. Sas saldzi u učite mu ij zafálel i ij štel da mu ja plati.
— O ne, guspudine! Ás prez sat moja žuvot ni šta moža da izplata unuj, kujétu ji ij naprávil váša sin za méne. Tuj ij idin pudárak za vás.
Baštata ij ugudil pikturata na stenata i ja ij gladel seku denj. A gá sa dvádeli i drugjijete da mu vidat kolekcijata, parenj nji ij pukázval tazi svetica, pa dabe posle sate unezi drugjiete ud kolekcijata.
No etu, či i baštata ij ustarel i idin denj ij pučinal. Sled négvata smrać se ij organizirala idna licitácija, na kujatu da se purdadé négvata kolekcija ud pikturi. Sa dušli mlogjije tima, zaštotu sekuj se ij nadeval da si kupi neštu ud négvata cenna kolekcija.
Licitácijata se ij počnala sas portreta na négva sin, naprávin u nipuznátija piktor.
— Počnivami licitácijata sas toze portret na sina. Koj kolku dáva?
U sálata se ij pusnalu idno gulemu malčánji. Sled neku vreme, ud na danu se ij čul idin glás:
— Nija smi dušli tuka da vidimi gulemite, cennite pikturi! Preskukneti ja tazi…
— Dáva li nekuj neštu za tozi portret? – ij prudalžil sadijata. 100?… 200?…
Ud sálata se ij čul drugji glás:
— Ni smi dušli za tozi portret! Smi dušli za gulemite, purčutite pikturi na Rembrandt, Van Gogh, Matisse, Picasso. Dáj da menémi na istenskata licitácija!
Biz da se smuti sadijata ij prudalžil:
— Sina! Sina! Išti li nekuj sina?!
Náj-posle ud na danu sálata se ij čul idin glás:
— Dávam ás 10 za tozi portret…
Ij bli glasa na gradináre, kojtu ij rábutil bil za sina i za baštata. Toj ij bil sirumáh čeleć i ne mogal da dadé po-više.
— Imam idna oferta ud 10! Koj dáva po-više? Dáva nekuj 20?…
— Dájti mu gu na négu za 10… Da menémi na istensćite májsture!…
Nikuj ne gu štel sina. Sate sa šteli da si kupat sámu puznáti pikturi za tejnite kolekciji. Taj či sadijata ij rékal:
— 10, idnaš!… 10, dvá pate…
Posle ij zal darvenotu čukče, ij udáril sas néj u tarpézata i ij viknal:
— Purdádin za 10!
Ud napreć nekuj ij izviknal:
— Tvarde dubre! Da menémi sigá na istenskata licitácija.
Spukojnu sadijata ij ugudil čukčetu na tarpézata i ij rékal:
— Licitácijata se ij svaršila!
— Pa kaćé taj? – sa počnali da vikat horata. Ampa pikturite?… Májsturete?… Kolekcijata?…
— Mi ij žálj, ama u zaveta piši taje: licitácijata za se darži sámu za pikturata sas portreta na moja sin! Ondzi, kojtu za gu kupi, za dubávi satu mojtu imánji, uklučinu i kolekcijata sas pikturi! Ondzi, kojtu zami Sina, za dubávi SATU!…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home