Thursday, February 08, 2007

108

Idin denj Smraćta si ij viknala naoklu néja náj-vernite slugji i nji ij rékala:
- Sam rešila da dáma mojta cárska kruna na ondzi ud vás, kojtu náj-više ja zaslužva.
Se ij izprávila Glaćta i ij rékala:
- Krunata mi se dupáde na méne, zaštotu ás ubivam mlogjije tima, biz da nji mera šápka, i ni gji čekam da nji dodi vremeto. A tuj ji varša ud katu svet svetuva.
- Tuj ni jé ništu, - ij skoknal Buja. Sámu u idin denj ás ubivam hiljadi i hiljadi hora... Caricu, krunata misla či treba ás da ja dubáva.
- Brej, vija ni sti celi u glavite! - ij izviknala Čumata. Kadetu menuvam, as pukusa sate hora, kača mufi. Upustevam celi selá i váruše, a báš i celi daržávi. Caricu, ás zaslužvam krunata.
Ama Smraćta ij stánala pa ij rékala:
- Sinca vija sti mojte dubri slugji. Vernu ij, či vija ubivati mlogjije hora, no vija gji plášiti horata, i tija begat ud vás. Ama da znájti, či ima nekuj, vaz kojtu horata utidat dubruvolnu da pugjinat, zaštotu toj gji právi da sa véseli; tija se mislat, či se rádvat na žuvota a u tuj vreme toj gji usirmaševa. A na krája, nji ugudi nužove u racite, za da se ubijat idin drugji. Náj-posle, toj nji utravisva kravta i nji zami žuvota. A tuj ji právi pu celata Zeme.
I tugázi sate sa pugladeli kantu idna dripava i muskura figura.
- Krunata ij tojta! - ij udsadila Smraćta i ij pregarnala Pijánstvotu...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home