Sunday, February 25, 2007

112

Na 11 február t.g. u Timišvár smi imáli idin artističin prográm, kojtu se ij daržál u pudnuvénata ud gusp. Gjuka Augustinov sála na paraćijata ud Mehála. Ud tozi progám sam ugudil tuka, za sigá, idin klip sas manenija Pául Stepanov...http://www.youtube.com/watch?v=B46_U980ogo
========================================
... i idin sas Teo Katarov...


http://www.youtube.com/watch?v=MJepOUI9uhU

========================================

Zafálem i na Nikoleta! Tá mi ij prodila tezi pitánčita, kujatu sa bli ugudini u konkursa ud prográma ud Mehála. Nekuja ud otguvorete za gji nameriti u po-dolnija videoklip, na drugjijete, probajti da udguvoriti sami...

1. Kuja nedele se zvé klastata nedele?
2. Kolku dene tráj Gulemija post?
3. Kolku fela garlenji puznávati?
4. Ud kakvi mestá ud Balgárija se taglat palćenete ud Vinga i ud kuja palćenete ud Bišnov?
5. U koj váruš se ij rudil náša biskup Nikola Stanislávič?
6. Kuja palćensći pisátele puznavati? (3 primere)
7. Kuja sa usnuvátelete na Kirilskata ázbuka?
8. Kaćé se ij zvál liceja ud Stár Bišnov i kaćé se zvé sigá?
9. Kulu kolku palćene ima u Banáta?
10. Kujé cveći cafni parvu zime?
11. Tazi gudina, kakaj denj se pade Velikdenj? (ne kakva dáta)
12. Kakaj ubičáj ima u sabuta napreć Vrabnica?
13. Kako se právi u tornić véčar na Faršángji?
14. Gá se pepelej i sas kako?
15. Ubadeti imetu na palćenina ud Négjvata familja, kojtu na 5 máj 2007 g. za badi pusvetén za misnić?
16. Kako ij imálu izgradénu sigá 60 gudini u mestutu na Kulturnata kašta ud Bišnov?
17. Žénskata palćenska ruba ij sastávina ud po-više piesi. Idna ud tej ij rizata. Kako ima našitu na rizata, udvan klinsćite?
18. U kuja gudina sa bli izdignati u Baragán palćenete ud Bišnov?
19. Kolku fela karligátći imat palćenete?
20. Koj ij bil parvija parok u Bréšća?
21. Kako gu ij sabudilu u parvata sutirna parvija kaplán na Bréšća?
22.U koj krivulj na Rángata i bil zakupán Atila?
23. Kolku fela trandáfere ima nabodini u dulinata na trandáferete ud Balgárija?
24. Kujé ij náj-hubavotu jádenj za kotkata?
25. Kaćé se zvé náj-gulemija badanj u kojtu se darži vinu u pudruma na palćenina?
26.Kolku ij visoka bišnovskata čarkva?
27. Kolku dzonjta ima na turnata ud Telepa i kolku u Bišnov?
28. U kuja gudina se ij izgradila čarkvata ud Deta?
29. Kolku strofi ima pesmata «Hájdat’ da se preberémi»?
30. Kaćé se zvat livádite ud Vinga kantu Orţişoara?
31. Kolku turni ima čarkvata ud Vinga?
32. Kolku dupći ima gulemija most ud Stár Bišnov?
33. Iz kuja ud čitirite dupći na gulemija most ud Stár Bišnov tičé Rángata?
34. U kolku i u kuja čarkvi ud Timišvár se ij služila palćenska misa?
35. Ubadeti trima palćene kujatu právat táksi?
36. Koj bij tapanata u Stár Bišnov?
37. Kakvi deni se darži pijác u Bréšća?
38. Kolku stanovnici palćene ima u sélčitu Telepa?
39. Na kolku i na kuja mestá u Banáta se služi misa na palćensći jazić?
40. U kuja gudina se ij utemelila parvata katoličánska biskupija ud Balgárija sas sedáličte u Sofija?
41. U kuja gudina sa se zasélili vingánete u Vinga i koj ij vodil delegáciata?
42. Koj ij mámil grupata palćene kujatu sa se zasélili u gudinata 1737 u Banát?
43. Na kuja dáta ij zapisanu parvotu ráždenji u registara za ráždenjéta ud misnika Blázius Mili?
44. Na kakva dáta ij zabelezanu u "Historia Domus" stiganjétu na balgarete u Stár Bišnov?
45. Kolku duši vingáne sa se nasélili u 1741 gudina i kolku duši bišnuvene?
46. U kuja gudina ij bil naznačén Nikola Stanislávič za biskup na Craiova?
47. Ud kuja ukulina na Balgárija se taglat palćenete ud Bišnov i ud kuja tezi ud Vinga?
48. Ubadeti sédem imena na kvartále (mali) ud Bišnov?
49. Kaćé ij bil imenuvan grada Vinga?
50. Ubadeti imená na ulici ud Vinga? Ampa ud Bréšća?
51. U 1745 gudina ij bil naznačén oficiálnu parvija dáskal, kojtu ij učil dicáta na balgarsći i harvátsći jazić. Kujé ij négvotu ime?
52. U kuja gudina počni da se predáva i na madžersći jazić?
53. Ubadeti nekolku imená na dáskale ud Bišnov?
54. Kaćé gu zvat franciskánsćija misnić kojtu ij dušal na idnaž sas balgarete palćene?
55. U kuja gudina ij blá izgradéna čarkvata ud Stár Bišnov? Ampa ud Vinga?
56. Palćenete sa utránvali mlogu márva. Kace se zvat rásite svinja kujatu sa bli utránvani náj-mlogu?
57. U kako sa se utránvali galabicite? Kaćé se zvat tezi speciálnite galabnici?
58. Kakvi sredstva se uputrebuvat za luvánj na riba? S kako se luvi riba? Naredeti čitiri neštá.
59. S kako sa se zanimávali kulárete? Ampa jarmičárete?
60. Kaćé sa se zváli unezi, kujatu sa právili palmáre, štrángve, različni hámve za kune?
61. Kako sa právili grančárete? I samu di i za kako gji ij imálu?
62. Kako se ij právilu sas darák i grebenci?
63. Kuja nedele se zvé Belata i zašto?
64. Na kako sa se prebireli palćenete zime?
65. Di hodat mládite da se kapat u Bréšća?
66. Di ij bil ćipa na Sv. Iván naprec da badi vaz čarkvata ud Bišnov?
67. Sas kako se ij prela valnata?
68. Gá se vari pifća?
69. Gá se nosat, gá se práštet kučene?
70. U kujé palćensku sélu ij imálu fabrika ud čokulád? I kace se ij zvál?
71. Kako se ij pálilu na sedenćite ud na Faršángji?
72. Kolku ártéze ij imálu u Bišnov?
73. Kolku sedenći ij imálu u Bišnov?
74. Kolku leući ima idna kučija i kolku ritli?
75. Kuja sa čitirite brájće kujatu se gonat i ni moži da se stignat?
76. Kaćé pusrešte palćenina prulećta?
77. Koj ij rakovodil formácijata "Pepeluša" u 1990-ta gudina?


http://www.youtube.com/watch?v=IIDVZr_mZMo

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

eg var ad leita ad, takk

2:11 PM, January 19, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home