Thursday, January 06, 2011

592

Sam ustánal dlažin sas nekolkus raboti još ud unazi gudina:
Ud Jáni Négjva sam bil dubávil dvá interesni link-ve i mu zafálem mlogu!
Idina ij kantu nuvinata "Agenda CJT" ud august 2010 g., kadetu ima, na po-više starni, státiji svazani sas námu.
* * *
Drugjija ij kantu knigata na Adriana Babeţi, "Le Banat: un eldorado aux confins", kniga izdádina ne makár di, a u prestižnija Universitet Sorbonne ud Paris prez 2007 g.
Tuka se namervat nekolkus neštá svazani sas námu:
- Na starnata 298 tazi hubnaka vingánka sas ditetu (svetiče ud 1925 g.):
- Na starnata 299 svetičitu na bišnuvenete Ána-Maria Stojanov (r. 1922) i Vichentie Manjov (r. 1923), svetiče naprávinu u Rágjne prez 1937 g.:
(Na starnata 118 za nameriti dve stári svetičita sas Hotel Bellavista ud Deta)
Celata kniga možiti da si ja iztagliti ud tuka:
* * *
Ugvádem tuka i broj 2 ud "Isusvata svetlust" i ni moža da ni se pitam: zašto "svetlus" a ne "svetlust"? Zašto "nuvna" a ne "nuvina"? Zašto, izobštu, ni možimi da razberémi idnaž za doveka, ci hurtuvanija jazic ij idno, a pismenata norma ij drugu?
Istena ij, to i u hurtuvanija jazic ima normi (právugovor = ortoepija), ama tezi normi moži da gji pázi sámu ondzi, kojtu žéli da hurtuva právilnu i da ni se právi za srám, du katu pismenite normi (právupis = ortográfija) sa idnija zákune zadalžitelni za sekugu kojtu piši na dádin jazic, istu taj, kacétu seku idin šofer ima dlažnustta da pázi zákunete za kárenji na automobila pu patištata!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home