Thursday, January 06, 2011

593

Ud Uzun Toni (Pelva) sam dubávil idno česku spisánji, kadetu se hurtuva i za námu. Ugvádem tuka státijata kača svetičita:
Za kolekcionerete, sam skaniral celotu spisánji:
http://www.mediafire.com/file/rpp8tb76ndutyhj/nevichod201004net.pdf
Kako me preči méne u tazi státija? Lel vida, či horata kujatu sa dávali informáciji na ávtora sa "izupačisali" mláku rabotite. Ama i ávtora si ij kriv, zaštotu, pu kacétu se predstáve za balgarist, ij trebalu vájda i samija toj da znáji málku po-više za námu, a ne da nazubri na gutovu.
Pu kacétu vida, u parvata cást na státijata smi predstávini kaca malcinstvu na "balgare-palcene", posle se hurtuva sámu za "palcene" i ud idnaž, kulu krája na parvata starna, namervami i ekspresijata "banátsci balgare". Za nekuj, kojtu za paruv pac se srešte sas nášta kultura tuj satu moži da izgladva usukvaštu. U paruv red osubitu či nija, kaca malcinstvu, smi prepuznáti za "balgare" ali "banátsci balgare" a niti kacé za "balgare-palcene".
Gá si hurtuvami megju námu možimi da se naričemi kaćétu si ištimi, ama gá ij hurtata za drugjijete, bi blo dubre da se predstávimi taj, kacétu treba. Pa možimi i da ubádimi, či nija megju námu si dumami "palćene", ama homa da nji zatorimi ustáta aku mu ričat, či, aha, smi ud unezi "pavlikene", zaštotu nija megju námu ni si dumami "pavlikene" i ni smi zapázili niti kakvi ud unezi obićáje, svazani sas pavlikenizma, a ij hurtata, vájda, sámu za idno savpádenji na imená!
I da si ustáni megju námu: Kolku junáška krav vri u námu? Kakvi legendi svazani sas junáci imami nija? Nekuj bi mogal da dadé primera na vingánina Dunjov, ama aku gu razpitaš kako znáji za négu vidiš, ni ni moži da ti ubádi máj ništu, otu niti makár toj ne naflezal u náša folklor. Udvan da smi čuli da se bijat, pijáni, u birta, znájmi li za nekakvi strášni junáci, kujatu da sa se borili za právica ali makár za vera? Izobštu, kakvi običáje svazani sas junácite, sas kunete naprimer imami, taj kacétu imat tatárete ali báš i madžerete? Lel za nášte hora kone ij bil dubar sámu za da tagli kučijata i da vré nivata.

Či státijata ij "tendenciozna" sapćásvami i ud tuj, či néma niti idno svetiče sas nášte čarkvi, katu u svetičitu ud Vinga ni se pukázva niti makár simbola na križa, a sámu u idno kasu redelce se spumenuva, či "palćenete ud Stár Bišnov sa pubožni i seku nedele hodat na misa". Da badiš u Bišnov, pa da ni pusetiš hubankata čarkva? Da utidiš u Vinga, pa da ni se zamáš napreć katedrálata, kacétu ij naprávil nekupać Ljubomir Miletic? Zašto se žéli da badimi nija predstávini kača "pavlikene" eretici?

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Misla, ci naj-vise nija sami smi si krivi za satu tuj i ga pisa tuj nestu imam pred vid fakta, ci mlogjije ud naste, kujatu se darzat za skulisani hota nitu kace ni stat da utkazat ud hurtata "palcenin". Pa nekuj ud naste ij nameril cac i vlascija variant na hurtata: "Palteanu". Pa tugazi zasto da krivimi drugjijete, aku nija sami se falusejmi sas tuj, ci naste prededve sa bli palcene, to jest sa imali kriva vera. Ama naj-vise ni razbirem zasto naste misnici, kujatu sa vidni predstavitele na katolicasnkata vera ni zelat da izkurenat idnaz ud tejnite vernici hurtata "palcenin", kujatu preku vremeto samu ij usukvala i upacisvala rabotite i mu ij pravila da se usestemi po-dolni ud drugjijete narodnusti, kujatu si znajat tejnotu jasnu vleklo.

Idin banatsci balgarin

1:28 PM, January 14, 2011  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home