Tuesday, February 09, 2010

507

Luvdžijete ud Stár Bišnov
Emisijata TV ARÁD ud 10 január 2010 g.5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

много интересно, благодаря

7:04 PM, February 12, 2010  
Anonymous Anonymous said...

Nisam saglasin sas ubuvanji na zivotni, sam za stamparevanjetu na nekakaj hobby. A tuj nestu na sekakaj nacin se dugazde. Sam, ci nije nuznu i da se falimi s taz primitivna starna na nasta licnus, zastotu tuj nestu ni mu pravi fala, negu naprotiv mu pukazva kolku smi primitivni, izustanat hora. Aku istim da se falim s nestu, tugaz hajda da pumagam zuvotnite, kujatu imat nuzda ud pomus, a ne da gji gonim i ubivam. Zastotu celeka nije kadarin da stori zuvot, tugaz ne mu dupusnatu nitu da zemi zuvota na drugu sturenji sam za da se useste toj dubre. Probajti se gudeti u stanjetu na tez divi zivotni, kujatu gji gonit s kucita i gji strelat. Kako bi blo aku tija bi bli luvcijete, a vija bijti bli tezi, kujatu tij gji gonat i ubivat? Az misla, ci i nija treba da stignim idnas u XIX ja vek i da razberem, ci Bog ne storil zuvota sam za da se pudigravam nija s negu...

12:57 PM, February 13, 2010  
Anonymous Anonymous said...

Daaa. Iosh i trebalu da ubadis tui ditu i napisal idin celechi ud California u idna nuvna pa satu bi blo pudpalnu. Takoze i napisal: "Sram na sate lufcije ud na sveta ci purgonvat i macat zivinite, le aku istat da iadat mesu, moz da idat da si kupat ud alimentarata tam ditu se prav mesu biz da macat marvata!!!!"
As bij stel da avangiram du XIX vek ci tugaz i imalu po vise zivini iz hutare, ama le kako da prava katu sam "primitivin i izustanat" zuveja u Amerika u XXI vek. Bog i storil i drugije zivini: vaschi, bali sasele, parazite, bacterii, viruse, sate bi trebalu da ghi pumagam? No, istenata i ci lufcijete pumagat zivinite, sam studiirval problemata lof-antilof gudin i gudin, pa sam iznameril ci pu sveta lufcijete se borat za po vise zivini, za po zdrava priroda (natura), ecologie, diversitate, etc. Tamu ditu nima lufcije, drugijete hora, ignorante, ditu ni znajat kako hurtuvat ni se interesirvat za zivinite, se explotirva naturata pre vise, satu se unist, e naprimer vist kachi se prav modernata agricultura tam ditu nima vise nitu mischi udvansilu. Istenata i ci lufcijete si malku udskubnat ud zivinite, ama misla ci tai i po dubre ud kachit da nima zivini i da nima lufcije da ghi macat. Prikazkata i dalghia, ama nij bas tai kachit ja prezentirvat avangiranite hora ud XIX vek.
FerCastjva

11:55 PM, February 24, 2010  
Anonymous Anonymous said...

Guspudar, "FerCastjva", taj kacet as sam razmel, ne blo hurta za tebe ali za Amerika, negu za lufcijete ud Bisnov i za tejna banket. Razbirem ci redum pu sveta ima lufcije (tam detu ima jos kako da garmat). Sam ci u Bisnov kaca sa se uzmlozili mlogu tez lufcije i mlogje ud tej sa bli izbrani za da pravat nestu za Bisnova i bisnuvenete, a ne da upustejat i bisnovscija utar ud divjac (ci le Bisnova vec sa gu upusteli).
Aku manim na starna tuj, ci as ni si kupuvam mesu ud alimentarata, ci ni jama mesu (sam vegetarianin), tugaz bi trebalu da dupalna sas tuj, ci naste "vredni" bisnovsci lufcije, umestu da se machat i nakazisvat sam pu bankete i veseljta, po bolja da bi se mislil da nasadat neku gurice pukraj Bisnova, za da ima divjacta di da se krij i zatuleva, ga ja gonat tija sas kucita i pusci. Pa kaj, ci tuj ij sport: idnija uruzini kaca Rambo, a drugjete (divjacta) sam sas ctirte kraka ali dvete krila. Tuj nije fair play. Aku istim da badim sportivni du kraja, tugaz da si farlat puscite i da napusnat u tej kuctata, pa da se nadprevarvat sas zajacite, sarnite i divite svinja. Pa za vidim tugaz koj ij po barz ali po jac. Le tugaz vajda za si vidat vara na nusa, za napusnat malku tozi "sport" pa za se ulat da pravat nestu i za bisnuvenete, kujat sa gji votiral.
A tebe te cekam, ga si dvades u Vlasku, da se iskrijm u bisnovskot gurice det za ji nabudat lufcijete, i tam na senca da si prekazvam lufcijsc prikasci. A kucitata na bisnovscite lufcije (kujat za ustanat biz job) da mu pazat ud divjacta (makar kolku kraka da ima ta).

"Ekologista"

3:40 PM, March 05, 2010  
Anonymous Anonymous said...

Haha! Dubra rabota Ekologista. Makar se ubadi koi si ali mi pisi na toze adres: francisc.castiov@myfwc.com
Za da ni purdalgevam tuke taze polemika. Istenata i ci i as ghi karem lufcijete naste da pravat po vise. Sa nabol tija neku drasce vaz dolmata na canale gulemija pa ubazdet ci tui i nestu, as ubazdem ci nij dosta, ci le i as se racuna ecologist, caku sam lufcijn i iama i mesu. Da znash ci kucitata ni gonat, negu namervat i nosat grabnatite zivotni, a za uruzija kaca na Rambo ni znaja ud kako hurtuvas, le majoritatea naste lufcije imat puschi sas 2 ciune kachit se znai traditionalnu, samu nekolkus sa se uruzli sas semiautomate ditu as ghi mraza iaku (puschite ne horata). Za da sa upustel bisnovschija hutar ud lof nij istena, ima kolku stish ud satu, fala Boga. Vaida nikade ne imalu tolkus marva i gat kaca siga. A ditu ubazdes ci sa upustel Bisnova, tui vichi i politika. Ni ti konvenirva, ga ima pa izbure se ugudi candidat pa za te izberat tibe pa za upatish rabotite. Hei le sam da ni mu gudish sincata da pasim u gradinata sala, da ni jadim vishe mesu i da ni pijm vishe nistu, hahaha. Ni de se sarde, se shala, no.
FerCastjva, istenschi bisnuvenschi lufcijn

6:46 PM, March 10, 2010  

Post a Comment

<< Home