Friday, March 16, 2018

605

FARSANGI 2018 u Star Bisnov - Sladkárnica
Zafálem na Marijka Hajlemás

 

604

FARSANGI 2018 u Star Bisnov
Zafálem na Marijka Hajlemás

 

Thursday, October 26, 2017

603

Thursday, September 21, 2017

602

Emisijata TV Arád
Vinga 1


* * *
Emisijata TV Arád
Vinga 2

Wednesday, September 20, 2017

601

Emisijata TV Arád
Kora na BNR 3

Friday, September 15, 2017

600

Emisijata TV Arád
Kora na BNR 2

Thursday, July 27, 2017

599