Sunday, November 29, 2009

464

Kade ij Rája?
Idin gulem amerikánsći teolog si ij rékal idin denj, či za napiši idna kniga za sate náj-hubanćite čarkvi ud na sveta. I taj kaćétu toj ij bil amerikánin si ij rékal, či za počni sas čarkvite ud Ámerika, katu za gji zami ud jug du sever.
Parvija denj ij utišal u idna hubanka čarkva ud Orlándo. Štámpa toj vatre, katu na idnaž zabelezva, či na stenata ima idin telefonj ud zlátu. Pud négu, na idno cédulče, piši: „Razguvore kuštuva 10.000 USD/menuta“.
Začudin, ij utišal du misnika i gu pita:
— Guspudine, kako ij sas tozi telefonj ud zlátu? I zašto kuštuva tolkus skapu da hurtuvaš na négu?
— Sinku, s tozi telefonj možiš da hurtuvaš u Rája. Zaradi tuj ij taj skapu…
Zafálel ij na misnika i si glade pate.
Stignal ij u Atlánta. Tám, u náj-gulemata katedrála ij zabelezal, či na idna stena ima saštija telefonj ud zlátu, sas saštotu cédulče pud négu: „Razguvore kuštuva 10.000 USD/menuta“. Pital ij i misnika ud tám, či zašto ij taj skapu da hurtuvaš na tozi telefonj a otguvora ij bil saštija: Sas zlátnija telefonj moži da se hurtuva čeć u Rája, zaradi tuj ij taj skapu.
Menal ij náša teolog prez Indianapolis, Washington DC, Philadeplphia, Boston i New York i u seku idna hubanka čarkva u kujatu ij flezal i sapćásal, či gu ima saštija telefonj ud zlátu sas saštata gulema cena na rázguvore.
Ni znája kaćé, ama náša specialist, u négvite patuvanjéta se ij sretil sas neku banátsći balgarin pa ij razbrál, či u Banát, u Stár Bišnov, ima idna mlogu hubanka čarkva. Pa si ij rékal, či kako bi blo da utidi pa da vidi, dali i tám za nameri saštia telefonj na stenata?
I etu či idin denj ij stignal i u Bišnov. Flezal ij u bišnovskata čarkva, štámpa sas zinati usta i glade pu stenite. Na idnaž sapćásva zlátnija telefonj i pud négu, na drébnu, piši neštu.
— Ahá! – ij izviknal toj. I se ij dubližil du telefone.
Počnal ij da četé cédulčetu i ij ustánal sas zináti ustá, otu na cédulčetu ij pisalu: „0,1 cent u menuta“.
— Brej, cigurnu či teze balgare sa usukali neštu. Ni moži da badi! Da ij po-jáka tejnata valuta ud nášta? Kaćé na čure?
I, za da razberé istenata, ij utišal du vaz guspudina.
— Guspudine, ubadeti mi, kako ij sas ondzi zlátin telefonj ud čarkvata? – gu pita toj.
— Pa lel ondzi ij idin telefonj, sas kojtu moži da se hurtuva u Rája! – mu ij udvarnal guspudin.
— Dá, tuj véć sam ji znájal, otu sam gu videl i u drugjije čarkvi. Ama cenata na razgovora, zašto ij tolkus manena. Zašto ij taj jévtinu?
— Pa lel, sinku, tuka se računi sámu kača mestin rázguvor…
* * *
Tám, kadetu si se rudil, megju tojte, tám ij Rája…

3 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Da... „Hej, kulibče, det’ sam ruden...“... nostalgija, saldzi.
NO zavisva kace sižuvel u tuj kulibče, kace si se useštel...i, osubitu, kace si se slagal s horata ud tuj kulibče...
Raja ij vatre u pamecta i dušata na seku sturenji... i ne samu...:)

11:32 AM, November 30, 2009  
Anonymous Anonymous said...

pa na koj ne mu hubeve u tej?kolku da sa ti gulemi problemte u vas i naj hubeve! nije li taj?misla ci malku greseva gospugjata...

10:17 PM, December 09, 2009  
Anonymous IvAnKa said...

Moži i da nemam (pudpalnu) pravu... i da greševam po-više ali po-malku... no, naj na kraja, sekuj s negvite miselji...
I du kolkutu tija - tezi miselji - sa u ramćite na moralnotu i legalnotu, tugaz nema nitu idna nipupravima greška, ud nitu idna starna, a samu razlićni gledni točći, vazglede, milna persona ANONYMOUS... :)

9:10 PM, December 28, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home