Tuesday, December 01, 2009

465

Izpit (ekzámen) pu fizika
Na idin izpit pu fizika u Universiteta ud Kopenhága na idin student mu se ij ugudila pitankata:
— Kaćé moži da se udmeri visučinata na idna sgráda (kašta) sas idin barometar?
Studenta ij udvarnal:
— Parenj za udmerimi dalžinata na barometara. Posle za važimi barometara na idna puhora dalgja. Za se vazkáčimi na sgrádata i za pusnimi puhorata sas barometara, durdi toj ni dupré zemete. Posle za udmerimi dalžinata na puhorata i za dudadém dalžinata na barometara. A rezultáta zlamenuva visučinata na sgrádata.
Katu ij čul tozi otguvor, profesora ij izfralil studenta ud klasa. Ama studenta ij naprávil kontestácija, á ta mu ij bál udubréna, otu profesora ne iskal nekakaj upredelén metod za reševanji na tozi problem. Taj či studenta ij bil udnovu prejat na izpit, no tozi pać ij imálu i idna komisija.
Profesora mu ij ugudil saštata pitanka, na kujatu tozi pać studenta ij utguvoril taje:
— Za zamimi i za farlimi barometara ud na sgrádata. Za udmerimi vremeto, du katu toj pádni dole, na zemete. A visučinata za ja izračunimi sas formulata (g*t^2)/2.
Profesora se ij nagročil i ij iskal na studenta da reši problema pu drugji metod.
Studenta ij prudalžil:
— Aku ij slančev denj, za ugudimi barometara dole, na zemete i za udmerimi dalžinata na négvata senća. Posle za udmerimi dalžinata na senćata na sgrádata. A aku znájmi dalžinata na barometara i dalžinata na négvata senća, kaćétu i dalžinata na senćata na sgrádata, lésnu možimi da irazčunimi dalžinata na sgrádata.
Profesora máj či ne se udušil ud jád i ij izviknal:
— Ne taj! Drugjijáče!
Spukojin, studenta ij prudalžil:
— Dá, možimi da rešimi problema i drugjijáče. Naprimer, za važimi barometara sas idna puhora i za gu ustávimi da se luška slobudnu, parenj dole, na zemete, posle gore, na sgrádata. I taj kaćétu perioda na oscilácijata zavisva ud gravitacionnata skorust (g), možimi da razberémi visučinata na sgrádata u zavisimust ud négu.
Profesora ni moži više ud jád i ij nakrája da izpadi udnovu studenta ud klasa. No členvete na komisijata gu uspukujevat i dumat na studenta, či ima právu na još idin otguvor. Ama da ima briga, či tozi za badi sétnija.
Tugázi studenta ij rékal:
— Guspudár profesor, pučitvani členve na komisijata! Znája, či solucijata kujatu ja čekati ud méne ij slédnata: za udmerimi parenj naleganjétu (pressure) dole, na zemete i posle gore, na sgrádata. A pu kaćétu znájmi, naleganjétu zavisva ud visučinata, taj či pu tazi varijácija možimi da izračunimi visučinata na sgrádata. No tazi solucija ij za idin škulár, a nija se namervami u universiteta. Zaradi tuj sam vu predložil sate predišnite soluciji. I, da ni zabráva, imam još idna!
Komisijata i profesora sa si utagnali ušite, za da čujat, ud di li vádi studenta sate tezi soluciji i kako li za nji predloži još.
Sled neku mig, studenta ij rékal:
— Možimi da se saglasimi sas sobstvenika na sgrádata i da mu pudarimi tozi hubaći barometar za da mu ubádi visučinata na sgrádata…
Se duma, či tozi student ij bil Niels Bohr, idinstvenija bivš student na Universiteta ud Kopenhága kojtu ij dubávil Nobelovata nagráda!
* * *
Hitrija čeleć za gu puznáš pu négvite otguvore, a mudréca – pu négvite pitanći.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

врло занимљиво, хвала

11:30 AM, December 19, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home