Tuesday, November 07, 2006

62

Sam se fálil unezi deni, či sam jál káktus. Za vu ubáda sigá i idna hubanka prikazka svazana s káktusete. Káj či, u idna škula, dáskala ij dušal s idejata da dadé na dicáta ud klasa nekolku maneni kaktusčeta, kujatu tija da gji ugudat u granci, da gji pulivat i da imat briga za tej, durdi ni purastat. I za da badi satu po-interesnu, ij nameril idnija hubanći grančeta, pud formata na klovn. Dicáta sa piktirali grancite, sa ugudili káktusčetata i sled neku mesec, katu sa gji dunéli u klasa i sa gji naredili idin du drugji, etu kako ij izlezalu!
Dáskala máj či ne si izkratil ćikata ud jád! Pa tugáz ij rešil ud novu da naprávi eksperimenta sas kaktusčetata. No tozi pać ij rékal na dicáta da gji ugudat u ubiknuvéni granci za cvećá. No to, kako da vidiš? Drugji báj sigá! Sled neku mesec, katu sa gji dunéli sate u klasa i sa gji naredili, to e kako ij izlezalu!
I taj, dáskala se ij napusnal ud káktuse, pa vájda i ud škula...
========================================
Brej brájće (i sistri), dnés sam probal neštu novu.
Sam ugudil idin klip na Youtube!
Ij hurtata za idin klip filmiran tazi gudina u Deta s ansámbala “Slávjak” rakovodin ud Teo Katarov; pejé Doriana Talpeş. Za gu viditi misla náj-dubre sas Internet Explorer. Káčestvotu na video ni zavisva ud méne, to taj ij rekodiranu na sájta. Ama zvuka se čuj dosta čistu. Satu mlogu zavisva ud barzinata na vášta Internet vrazka. Za tuj vu prepuračvam, da ustáviti video da iztičé idnaš du krája, taj kaćétu ij toj (moži bi za ima dosta páuzi i prekasvanjéta), pa za viditi dole, na playera, idna linja, kujatu se začarveva. Kugátu stigni satu du krája dájti páuza i sled tuj play ud novu, pa za varvi satu na dubre, iz kráj du kráj. Bij štel da mi ubáditi, dali utvade i dali vredi da se mača da uguda u badeštu i drugjije klipve (tráj dosta mlogu da gji vazkáča, ama aku misliti či vredi, satu ij OK).


Tozi klip ij specijálna dedikácija za Niko i tuka ugvádem i teksta:

Častu se stresna, či tojte oči,
Vidat deléku, prez méne.
Kako sanuvaš, kako se trefva,
Kako se trefva, sas tébe.

Častu se stresna, či tojte oči,
Vidat deléku, prez méne.
Na kogu se misliš, na kogu sanuvaš,
Kako se trefva, sas tébe.

Bože, nide da dupusniš,
Druga méne da me udmené.
Stráj me-j i da se prumisla,
Či ud námu pépelj za se udberé.

Gá s’ pukraj méne, ti némaš mira,
Sukaš i máj či svaršiš glás.
Na kogu sanuvaš, kako te dira,
Gá milnu te pregarna ás.

Bože, nide da dupusniš,
Druga méne da me udmené.
Stráj me-j i da se prumisla,
Či ud námu pépelj za se udberé.
========================================
Kako ij tuj prijatelj? Idna duša, kujatu žuvej u dve telá.
Aristotel
========================================
Hitréce i kradci
(balgarska prikazka)

Idin hitréc si ij napalna čuválata sa žalaci, ij ugudil udgore málku vrejta za da gji zakriji i ij utišal na pazáre da gji purdáva kača vrejta. Drugji hitréc si ij napalnal čuválata sas vlakmá ud tipoli, udgore gji ij zakril s málku valna i ij utišal na pazáre, za da ji purdáva kača valna.
Dváta sa se sretili pu pate kantu pazáre. Sled katu sa se razbráli, či koj kako nosi, sa se saglasili da si razmenat čuválite. Ama lel kátu valnata ij po-skapa ud vreja, ondzi sas “vreja” ij platil na drugjija i idna para.
Katu sa si stignali u tej, kako da vidat: u mestu vrejta – žalaci i u mestu valna – vlakmá! I dvámata sa razbráli, či dubre sa se izlagali, ama na nikuj ne u blo žálji, zaštotu sa si umenali ništu za ništu. Sámu ondzi, kojtu ij platil idnata para, ij utišal da si ja išti nadzać.
Katu drugjija ij razbrál, či varvi za parata, ij légnal i se ij naprávil na martav. Dicáta i žinata sa počnali už da gu uplákvat. Ama lel nali i náša čeleć ij bil ud hitrite? Toj homa ij puznál, či tozi se právi. Už i toj se ij razžálil i j kázal, či za čeka durdi zakupájat martavija. Tugázi rudbinite sa si rékali da gu zanesat u čarkvata i da gu ustávat tám prez nuštta, dano gustenina si utidi. Ustávili sa martavija u čarkvata, ama gustenina ij rékal:
- Ás sam targuval s négu, za tuj ni moža da gu ustáva taj, za gu páza prez celata nošt!
Sate sa si utišli u tej, a négu sa gu ustávili s “pukojnija”. No prez nuštta idnija kraci sa dušli u čarkvata, za da si pudelat udkrádnatite nosce, zaštotu sa znájali, či tám néma da gji preči nikuj a ima i svešti. Žuvija, katu gji ij čul, se ij izkril u ultáre, a martavija si ij ustánal utagnat nasreć čarkvata. Kradcite sa izsipali noscete za da gji delat, ama sa imáli i idna sábija, kujatu ij trebalu da ja purdedat na nekuj.
- Za ja kupa ás – se ij ubádil idin ud kradcite – ama išta da ja probam na toze martavéc, dali reži hubeve.
Sa mu ja dáli i toj ij krénal kantu umrelija. Ud idnaš umrelija ij skoknal i ij izviknal:
- Brájće pukojni, uluveti teze kradci!
- Varvimi, varvimi – ij izviknal drugjija ud ultáre i ij počnal da tropa, kača gá bi imálu mogjije hora.
Kradcite sa se uplášili, sa napusnali satu i sa ragnali. A dvámata drugáre sa počnali da si delat noscete. Katu sa svaršili s razdilenjétu, ondzi si ij iskal nadzać parata, ama drugjija ne mu ja dával. Sa počnali da se káret.
U tuj vreme kradcite sa izprodili idin da vidi kako pravát martavite u čarkvata i dali sa mlogjije. Toj, katu ij čul, či se káret za idna para, barzu se ij varnal i ij rékal:
- Begajti! Martavite sa tolkus mlogjije, či ud takozi gulemu kupče nosce na sekugu mu se ij pádnala sámu pu idna para, a za idina para néma, pa sigá se káret!
Kradcite sa izbegali, a hitrécete sa se pumirili.

3 Comments:

Blogger Eti said...

Zafalem za dedikacijata !!!
Utvade klipa, moj i kares....
Fala jos idnas...

8:13 AM, November 08, 2006  
Anonymous Radoslav said...

Zdravej Nik, klipa kojto si postavi e cudesen, vizhda se mnogo dobre, a tova ce si postavi i teksta e prevazhodno, za v badeste ste e cudesno, ako mozhes da postavjas i drugi.

6:45 PM, November 08, 2006  
Anonymous Stepan Velchov said...

Monche, se vidi i se chuji mlogu dubre. Mozhi da ji karesh naprekj, "kacha rusnacite, chakj du Berlin". Neka flezimi u Europa s nashte izvanredni pesmi i nashta izvanredna nusija, taj za da pukazhimi na sate, chi i nija smi izvanredni.

8:08 PM, November 08, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home