Thursday, November 02, 2006

57

Poeziji ud deléku
Gupudáre Sofran Kogju, rodom ud Stár Bišnov, kojtu ud dalgji gudini žuvej deléku ud rodnotu mu mestu, i misla či ij idinstvenija palćenin ud Espirito Santo, Brazilija, mi ij izprodil nekolku hubanći poeziji, napisani na náša jazić. Négva žuvot ni jé bil nikak lésin. Kaćétu prekázva u knigata “Mojtu beganj ud kumunisćija pakalj” (Brumar, 2006 g.), još ud manen ij počnal da mrázi komunistete. Zard tuj, ij probal da izbegni prez gránicata, u “slobudnija svet”. Na dvá pate ij bil uluván i zatorin u rubijata. No tréćija pać ij uspel da izbegni. Vreme na 12 gudini ij žuvel u Germánija, a sled tuj se ij premestil u deléčnata Brazilija, kadetu žuvej du dnés. Prez 1993 g. si ij pusetil Bišnova, ama ne mu harésvalu nikak stánjitu i vladáncete ud unuj vreme, i si ij rékal, či ni zavredva da se vrášte više... Ama sas sarcito si ustánva tuka...

UPRUSTI ME MÁJCO!
(NA MÁMA)


Či sam “fraknal” ud gnezdotu
Na nášte dumá, nášta zeme
Mačina i bita s korbača na zlotu
Ud détu sam begal još ud dite!

No te nosa Mámo u mojta duša
Pu sveta, kojtu guri i tlej
A ud učite mi páde saldza pu saldza
Za da m’ ugási kravta kujatu besnej!

Za Bišnova i za nášte májći i bašti
Za nášta kašta i stárotu ugništu
Za drugáre, kumšije, brájće i sistri
Ás deléku stánvam na skrum, na ništu!

Sámu miseljta me nosi vaz tojte nakáze
Me nosi u dumá, me nosi iz nášte ulci
I ud napreć murjétu sas gulemite taláze
Useštem kaćé nakáza ti purbiva sarcito sas sulci!

Mojta krav još po-jadosanu vri i tičé
Za tébe, Májćo, reva i piša taze poezija
Kača strelća ud svetlus’ détu guri, pičé
I mi javeva: e, Májca ti, pregarni ja, pregarni ja!

* * *

ĆITKA U SAN

Te sanuvam u san
Palćenska ćitka hubavica
Kujatu ni šté izveni, ni šté izsani
Palćenska ćitka, palćenska kralica!

Te vida u sana i sigá
Kača gradina razveseléna
Détu sam ustavil nášte dumá
Ćitka, za méne dovečnu pucafténa!

Sigá zakačina na lucka stena
Pud kujatu piša poeziji u hurti
Tvardi kača kámak na planina
Ud détu pádet izure ud saldzi!

I dole stánvat na dalboći ezerá
U sreć mugjilite na zelénotu puljé
I vetara kojtu šunjti kača zarná
Na ubraza na sveta kojtu me ništé!

Saštija svet kojtu ni me razbire
Kaćé žélbata za dumá te udári
I kaćé májćin jazić počni da umire
Udávin u bári na čuždija hutár!

* * *

PU SVETA

Prez dáržávi i hutáre
Prez murjétu détu nimáre
Reva i šukam
Se buna i se pitam
Di sa mojte drugáre?!

Di sa nášte cvećéta détu caftat
I Bišnova kojtu za méne malčat
U sreć čarnata čužbina
Malči nášta zemájska gradina
Détu sámu ángjelete pejat!

Gji čuja u puljé rámnu i šaroku
Gji čuja i prez murjétu dalboku
Čuja tejnite glásve tájni
Prez daržávi i puljéta bizkrájni
Palćensći glásve čuja ud nebu visoku!

A ud učite mi páde saldza pu saldza
I mi dávi mojta duša, na danu sveta
U taze zeme čarvéna, suva i purkleta
Détu samičeć sas méne se sreta
Samičeć hurtuvam sas palćenska hurta!
========================================
Čiprovci
Išta da zafálem na Svetlána Karadžova ud Bardársći Gerán, kujatu mi ij izprodila nekolku hubanći svetičita ud Čiprovci. Pu kaćétu znájmi, nášta istorija, na banátsćite balgare, ij svazana sas tazi balgarska mestnust. Ni šta piša tuka za tvarde puznátite istoričesći dáti, svazani sas Čiprovskotu vastánji i s náštu beganji ud balgarsćite zemi. Za spumena na kasu za istorijata na Čiprovci. U pismá ud XVII-ja i XVIII-ja vek, pisani na latinsći, srteštemi imetu napisanu kača Kiprovec, Kiprovac, Kuprovac, Čiprovec i dr. Dnéšnotu mu ime, taj kaćétu se srešte u istorijata i georgráfijata, ij Čiprovci. Prez XVII-ja vek sa bli namerili tuka idin basorelief na rimskata boginja na lova i gurite, Diána, kujétu, moži bi, svedoči tuj, či tazi mestnust ij blá nasélina još ud vremeto na rimljánete. Pu vreme na Drugotu Balgarsku Cárstvu Čiprovci ij bil idno rudársku [minjorsku] sélu, kujétu se ij rádvalu na različni privilegiji. Zarad tuj, tuka sa razcafteli različni feodálni imánjita, na balgarsćite boljáre Sojimirovi, i sled pádenjétu na Balgárija pud trusku robstvu tuka se ij prebrála gulema část ud feodálnata balgarska aristokrácija: familijite Párčevič, Knjážev, Pejáčevič, Marinov i dr. Izvestnu ij i tuj, či Čiprovci ij blá sétnata mestnust, kujatu ij pádnala pud turskotu robstvu. Ud pu tezi mestá (ud pukraj téčata Temska, kujatu se namerva na 60 km ud Čiprovci) ij izbuhnal u saštnust i parvija bunt protiv turskotu robstvu, tozi na Konstantin i Fružin ud 1404 g. U dokláda na Petar Bogdán Bákšev ud 1640-1641 g., u kojtu upisva Balgárija, ustáve mestu i za rodnija mu grád, Čiprovci, kojtu gu zvé “Cvećétu na Balgárija”. Ud négu razbiremi, či žitelete na Čiprovci (kojtu toj gu ij pisal Čiprovec) i seláta ud naoklu – Kopilovci i Železna – sa bli “targovce i zanajatčije” i sa patuvali iz Vlášku, Transilvánija, Sarbija i Balgárija, no sa stigali i du Viena i Rim i čać du Rusija. Spured Petar Bogdán, kulu 1640-ta gudina u Čiprovci ij imálu 4.100 duši, ud kujatu 2.140 katolici i 2.000 pravoslávni. U sélutu Železna sa bli 640 duši (440 katolici i 200 pravoslávni), u Klisura 300 duši (200 katolici i 100 právoslávni) a u sélutu Kopilovci sa bli 1.160 duši, sate katolici. Udvan zanajtačije i targovce u Čiprovci ij imálu i mlogjije minjore, i taj kaćétu tezi neštá – targuvijata, zanajatčijstvotu i monjorstvotu - sa bli dosta glávni za Visokata porta, Čiprovci se ij rádval dalgju vreme na različni privilegiji. [Razbirem zašto vingánete, kujatu se vlečat ud pu tezi mestá, sa bli naučéni da ištat privilegiji!]. Ni treba da zabrávimi, či parvija balgarsći katoličánsći biskup ij bil čiprovčánina Ilija Marinov, kojtu s počnivanji ud 17 juni 1624 g. ij bil naznačén za glava na sofijskata katoličánska arhibiskupija sas sedálište u Čiprovci i vreme na 34 gudini ij bil pastire na balgarete katoličáne. Tuka toj ij utoril i idna škula, kujatu ij imála kača cél ne sámu da prepráve badešti misnici, no da prepráve izobštu “gramotni balgare”. Mlogje mládi, sled katu sa menali prez tazi škula, sa si prudalžili učénjitu u Rim kaćétu i u pručutija “Ilirsći kolež” ud grada Loreto, Itálija. Etu či sigá mu stánva sé po-jásnu zašto nášte parvite misnici sa uputrebuvali “ilirsćija” jazić u nášte čarkvi! Sled vastánjétu ud 1688 g. grada Čiprovci i seláta ud naoklu sa bli razrušéni, horata ubiti. Kojtu se ij spasil, ij izbegnal na deléku... Dabe prez 1738 g. sultána ij dál idna amnistija na “sate pregrešili balgare”, a sas zápuved ud 1741 g. ij varnal imánjitu na horata, kujatu sa se zavarnali u tejnite dumá. Se rádvam, či megju imenáta na čiprovčáne sam si nameril i nekolku ud mojte predci: minjorete Dimitar Simov Márkov, Iván Mladenov Márkov, Nikola Georgiev Márkov i idin ud sélutu Železna idin Dimitar Petkov Márkov.
Obštinata ud Čiprovci

Idinstvenija kámak ustánat ud napreć vastánjétu

Dzidvete ustánati ud katoličánskata katedrála “Santa Maria”

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home