Wednesday, November 01, 2006

56

Pu kaćétu sam ubáždel, unazi nedele ij dvádel idin ekip na TVR 2, kojtu ij naprávil nekolku filme za námu, banátsćite balgare. Parvija materijál za badi izlačvan pu rumansćija prográm TVR 2 u petak, 3 november, s počnivanji ud 15.00 saháte, u emisijata “Zágjnu u Europa”. Drugjije materijále za námu za badat pukázani na 10.10.2006 i na 17.10.2006 pá ud 15.00 saháte, pu saštija TV kanál. Prográmite na sate televiziji kujatu možat da se gladet u Rumanija za nameriti na http://tv.raspandacul.net/.
========================================
Miljone dolare ud pukojnite
Hiljadi martavi telá sa bli udkrádnati za da nji se izvádat vatrešnite organe, kujatu sa bli posle uputrebuvani za transplánte. Taj ubážde BBC za 6 sobstvenici na pugrebálni firmi ud New York, kujatu sa bli sadini za tráfik sas vatrešni organe. Megju tejnite “žertvi” ij bil i náj-stárija korespondent u New York na BBC, Alistair Cooke, pučinal prez 2004 g. na 95 gudini. Prokurorete sa iznamerili, či négvotu martavu pismu ij blo falšificiranu, za da se pukáži, či Alistair Cooke ij pučinal na 85 gudini ud sardečin udar, ama u istena toj ij pučinal ud rák. Pu kaćétu ubážde prokurore ud Brooklyn “kradcite sa králi kokalici i vatrešni organe ud pukojni, biz da se mislat na familijite, kujatu gji dubávet, zaštotu tezi organe moži i da sa bli kontaminirani ali bulnávi”. Glavata na tozi biznis ij bil idin zabár ud New York, Michael Mastromarino, deréktur na idna kompánija kujatu se zanimáva sas purdávanji na čelešći organe za transplánt. Mastromarino, zágjnu s još trimata, sa králi kokalici i organe ud pukojnite biz dupušténjitu na tejnite familiji, ama po-hargjevotu ij tuj, či sa zemeli organe i ud hora, kujatu ne nji ij blo slobudnu da donirvat, otu sa bli bulnávi ud niizlečimi bolesti. Toj ij purdával tezi organe na instituciji, kujatu sa se zanimávali legálnu s transplánt na organe i ij naprávil idin profit ud miljone dolare. Zaštotu, oficijálnu, u USA seku čeleška část si ima cenata: naprimer, seksuálnite organe se purdávat za kulu 125 USD, dolnata fálka kuštuva kulu 3.000 USD du katu idin prast sámu 15 USD. A celija trup, aku ij bil zdráv, kuštuva kulu 100.000 USD. Tazi cela industrija u USA ij oficijálnu sobstvenust na federálnata Food and Drug administrácija.
========================================
Henrik, princa na Danemárka, ij šokiral sveta ud naoklu négu, sled katu ij zajavil, či kučeškotu mesu ij mlogu hubavu. Na 72 gudini, toj ubážde či ij udkril tuj kulinárnu zaduvolstvu još ud katu ij učil u Vietnam. U négvata kniga"Ikke Altid Gaselever" (Ne sámu drob ud gaska), toj deka horata da jadat mesu ud kuče. “Kučitata kujatu gji jáma sa purasnati za tuj neštu, istu kaćétu i pilčitata. Ukusa ij kača na mesu ud zájak ali na divjać” – ubážde toj. Rudén u Francuzku, princa Henrik ij naučil dánsćija jazić, si ij umenal imetu, verata i nacionálnustta za da se užéni za kralicata Margrethe II-ta na Danemárka prez 1967 g.
========================================
Jévtina atomna bomba
Dváma učeni, Peter D. Zimmerman i Jeffrey G Lewis, u broja ud november/december na revistata 'Foreign Policy' u státijata “Bombata ud guvnutu” dukázvat, či sas sámu 5.433.000 dolara moži da se naprávi idna atomna bomba, kujatu moži da ubiji 10.000 hora. Saglásnu státijata, tazi bomba moži da se naprávi dosta lésnu, zaštotu tehnologijata ij stára više ud 60 gudini. Káj či, ij po-lésnu da napráviš idna atomna bomba, ud kolkutu idna himična ali biologična. Skemite za tejnotu pustrujevanji možat da se namerat i u Internet. Idnaš naprávina, bombata ni bi blá po-dalgja ud tri métera.
========================================
Náj-puznátite arábsći brand-a
Du kolkutu mlogjije brand-a (puznáti firmi ali logo) ud USA, Europa ali Asija sa izvestni pu celija svet, arábsćite dabe sa počnali da si právat i tija mestu. “Forbes” sa naprávili idna klasácija na náj-puznátite arábsći brand-a, katu listotu ij blo počnalu sas 80 firmi, ud kujatu sa bli udlačni 40. Studijata ij usnuvéna na idno izpitvanji on-line na putrebitele ud Algeria, Bahrain, Egypt, Irak, Jordánija, Kuweit, Liban, Libia, Mauritania, Morocco, Oman, Palestinsćite teritoriji, Quatar, Sauditska Arabija, Sudan, Sirija, Tunisija, Saedinenite Arábsći Emiráti i Yemen. Etu listotu na parvite 10 arábsći brand-a.
1. Al Jazeera
2. Emirates
3. Almarai
4. Al Arabiya
5. Afia
6. Americana
7. Burj Al Arab
8. Fine
9. Jarir Bookstore
10. Emaar

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home