Monday, November 06, 2006

61

Akiane
Ij rudéna na 9 Jula 1994 g. u Mount Morris, Illinois. Majća ji ij lituanijánka a baštá ji amerikánec. Hurtuva čitiri jazici: lituánsći, rusći, anglkušći i jazika na znácite. Ij počnala samá da se uči da risuva ud na 4 gudini i da piktirva ud na 6 gudini. Makár či tejnite rodnici sa bli ateiste, na 4 gudini tá gji ij umenala na verni krastijáne, sled katu ij počnala da ima mistični prežuvevanjéta. Na idna piktura rábuti kulu 100 saháte i naprávi kulu 8-10 pikturi u gudinata. Udvan pikturata, piši i poeziji. Tejnata náj-iskrenata žélba ij “sekuj da ubiče Boga i horata da se ubičet idin drugji”. Vu kána de fleziti tuka, da viditi nekolku ud tejnite mlogu interesni tvorbi: http://artakiane.com. Etu i idna tejna poezija:
Još ni jé kasnu

Vájda sam štela da ji uluva
vájda ni

Ama idna sutirna
urélj ij utarvál diamánt
i báš tugázi
s mojta sirumáška pensula
palna s mojta ćika
sam štela da piktiram

Sam štela da piktirma kriláta –
Tvarde kasnu – tija sa fraknali deléku
Sam štela da piktiram idno cveći
Tvarde kasnu – to ij izvenalu

Unazi nošt ćišata
me ij sledila
Seku idna kápka
ij pukázvala licitu na Boga
Négvotu lici ij blo na sekade
Nad kaštite i nad méne

Sam zala ud ljubovta
za da napráva čarvénotu
sam zala ud žilite
za da napráva bruždosanotu
sam zala ud uvervanjétu
za da napráva pargárevotu
sam si zala ud učite
za da napráva sinotu
sam zala ud odnite trevi
za da napráva zelénotu

Sam zala ud noštnata buleva
za da napráva čarnotu
sam zala ud ćikata na bába
za da napráva sivotu
sam zala ud mojte videnjita
za da napáva lilevotu
sam zala ud istenata
za da napráva belotu

Dnés išta da piktiram Božjétu lici
Još ni jé kasnu!
========================================
Kako duma istensćija balgarin:

Náj-mráza da misla

Kugátu mi se rábuti, sadna i čekam da mi mené.

Kugátu sam gládin, ni mi se rábuti; kugátu se najáma, mi se duspi.

Pitat me, kako možiš da rábutiš?
- Moža da kupája.
- Drugu?
- E, pa moža i da ni kupája.

- Hábe, pa ti kupáš sadnič?
- Pa lel sam probal i legnič, ama ni moža...

As ni šta na méne da mi ij dubre, išta na kumšijina da muij zle.

- Kaćé si?
- Dubre sam. Ambaj te ij jád?

Nikade ni šta možat da me platat tolkus málku, kolkutu sam ás izrabotil.

Nikade ni šta možat da me udsadat na tolkus mlogu, kolkutu sam ás udkrádnal.

Kolkutu i skap da naprávat benzina, ás pá za si kárem automobila; i biz pari da ji, pá za gu krádna.

I da sam samičeć u tramvája, pá za se natiskam.

I samičeć da sam na upáška, pa za prereda.

I samičeć da sam na ostrov, ás za se zagrada.

Ni pánta da ij imálu denj da mi se ij rábutilu i da ne mi se pilu.

Hoda na rabota za da si pučina.

Tija me pláštet tolkus, či da ni umra, ama ás rábuta tolkus, kolkutu da ni zaspa.

Kaćé got i da si varta gaza, toj ij sé nadzać.

Brej, kakvi smi bili i kakvi smi stánali!
========================================
Rázlikata megju rubijata i ofisa:
1. U rubijata sediš sata denj u idno sobče ud 8x10 m. U ofisa sediš u sobče ud 6x6 m.
2. U rubijata dubáveš pu tri pate jádenji na denj. U ofisa si hápniš idin sandwich, kojtu i si gu platiš samičeć.
3. U rubijata imaš vreme da meditirvaš na toja žuvot i sata denj možiš da gladeš na televizore. U ofisa, aku te uluvi šéva, či práviš tuj neštu, si ji usukal.
4. U rubijata gardijánete ti utváret vratáta i zatváret sled tébe. U ofisa treba da nosiš idna gramáda klučve i da páziš, dali si zaklučil sled prográma.
5. U rubijata dodat da te vidat familijata i drugárete. U ofisa némaš vreme niti da gji drančiš pu telefone.
6. U rubijata, daržávata ti plašte satu i ni treba da rábutiš. U ofisa, sled katu rábutiš kača bájev, tri fartále ud noscete ti gji zami daržávata...
========================================
Dváma drugáre se sreštet sutrenja na kafe. Idina ud tej ima pusinenu uko.
- Kako si izpátil?
- Me ij udárila žinata mi.
- Pa zašto?
- Lel zarad či sam ji hurtuval na “ti”.
- Bože, pa lel kaćé se razbireti vija u familijata, či te ij udárila za takvazi manena rabota?
- Pa lel snošti, kaćétu vičéremi, tá mi duma: “Znáš, nija véć ud tri meseca ni smi právili seks”. A ás sam ji udguvoril: “Vájda ti!”.

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Za "Kako duma istenskjija balgarin" prepuznavam, chi du siga sam mislil, chi samu rumancete sa taj marzelivi, no vidi se, chi i balgarete sa predubavili neshtu ud tejnite kumshije vlajsata.

Za "Razlikata mezhdu rubijata i ofisa" treba da prepuznaja, chi dabe siga razbirem na pudpalin nachin zashto rubijite sa prepalni, a u ofisete nikumu ni mu se rabuti. Lel se duma, chi cheleka se uchi du katu zhuveji i na setne pa ninauchen umre. Taj i as sam nauchil josh nestu i, etu chi nisam josh umrel.

8:24 PM, November 08, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Za "Kako duma istenskjija balgarin", ne vsichki dumat taka :)

8:13 AM, November 12, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home