Saturday, November 04, 2006

59

Sam jál i káktus...
Ondzi denj sam flezal u magazinčitu ud pukraj bloka, pa čuja, či prudaváča se fáli s nekakvi káktuse. Réku, dáj da probam i ás. Sam si kupil idin, za 15.000 leja. Napreć da gu izema, sam gu štámpal. Ij neštu dalgjuvásnu, ima kulu 10-12 cm, udvan ij zelenikav, sas budli, a katu sam gu udrezal, to vatre ij bil žaltenikav-čarvenikav. Jáku preliče na rodijata, zaštotu ij palin sas maneni semčita, ukusa ij kača na niuzrela dine, bij na “zelenikavu”, ni jé sládak, no ti ugási žaćta, zaštotu ti dáva senzácijata na studénu. Misla či aku si u pustinjata i tréfiš takozi neštu, jáku za se rádvaš... Drugu, kako da ubáda? Mi stiga, či sam kuštuval i takozi neštu, ni jé ništu izvanrednu. Posle sam trasil iz neta pa sam videl, či se zvat Prickly Pear, se namervat u Meksik, kadetu ku jadat u pjure, saláti, právat madžunj, šerbét, sirop. Ima i idno pićé, Prickly Pear Marguerita, káj či ij mlogu hubavu...
========================================
Gozdeja s gozdej se vádi!
Specijalistete ud “Vinprom AD” Várna sa iznajidili idna specijálna vodka, kujatu da ti pumogni sled tažku pijánstvu. “Vodka Shock” ima ukus na vodka, no sadarže i vitaminite C, B1 i B6, mleku, méd i drugjije bioaktivni elementi, kujatu možat da “pupijat” po-barži alkohola ud kravta. Testvete pukázvat, či pijáncite sa se sabudili za náj-mlogu 3 saháte, sled katu sa si glatnali ud tazi vodka i dumat, či sa se usešteli kača novu-rudéni. Derékturćata Marusia Iordanova ubážde, či sa pujavili interes za “Vodka Shock” firmi ud USA, Francuzku i Nemsku. Muskálete još ni... Tazi vodka se purdáva véć u dvá varijánta: Vodka Shock Special i Vodka Shock Classic, za cena ud 1,59 euro staklotu.
========================================
Idna nemska kompánija, zvána Subyou (http://www.subyou.de/) ij uspela da naprávi alkohol pud forma na ...práh i gu purdáva prez Internet. Praha sadarže 30% alkohol i se namerva u različni varijánta: konjak, rum, whiskey, čarvénu vinu, belu vinu, liker i vodka. Káj či tozi práh ij naprávin pu slédnija náčin: se umeše idna solucija ud alkohol i uda sas maltodextrin i sled tuj se izšuši na relativnu nisći temperaturi, katu se sprejira. Seku idna molekula alkohol ij inkapsulirana u dextrina pu vreme na procesa na sprejirvanjétu, a manenite molekuli uda možat da se izparat. Pu tozi náčin se izgube i kulu 5% alkohol ud seku idno kápče, ama tuj ni jé taj mlogu. Tozi fel pićé ij mlogu harésan i kupuvan ud mládite, kujatu ni sa još na vazrast za da možat da si kupat legálnu alkohol, zaštotu toj se purdáva sámu prez Internet, a tám ni moži da pruveri nikuj, či na kakva vazrast si...
========================================
Zlátu ud treva...
Samáta ideja moži da izgladva smešna, vájda i absurdna, ama tá ij usnuvána na argumenti i dukazátelstva. Jeremy Anderson, profesor u Universiteta Massey, South Dakota, išti da dukáži na sveta, či makár i da se misli za nivazmožnu, aku seš različni semčita, možiš da beréš ...doláre! Se znáji, či rástbite sabiret ud zemete (razbire se, sassém pu málku) različni metále, nužni za tejnotu purástvanji. Prez 1977 g., dr. Robert Brooks, idin ud náj-gulemite amerikánsći biolozi, kojtu mu ij bil i dáscal na Anderson, ij dukázal, či metálete možat da se vádat ud rástbi, katu samija toj ij uspel da izvádi 0,01 g nikel ud nekolku kila različni trevi. Toj ij zvál tozi proces „fitominija” i ij dukázal teoretičnu, či ud trevite možat da se vádat i drugjije metále, kaćétu: cin, jélavu i báš i zlátu. I etu či prez tazi gudina, sled više ud déset gudini izslédvanjéta i eksprimente, Anderson tvardi, či ij uspel da izvádi zlátu ud trevi! S pumuštta na specijálna tehnologija, kujatu toj ja darži još u tájna i ja pázi u idna bánka ud New York, duma či ij uspel da izvádi ud rástbi, sassém málku zlátu. Za tuj, toj ij zal pud náem idna ferma u Kalifornija, kujatu se namerva nad idna izustávina zlátna mina, ij sejal sináp [rápica] i ij uspel da preberé 10 gráma zlátu. Makár či ne ubádil kakva tehnika ij uputrebuval, specijalistete dumat, či vájda ij pulival rástbite sas sulfuri, kujatu právat zemete da ij po-solubilna a pu tozi náčin i zlátotu stáni po-solubilnu. A zlátotu ij blo izvádinu sled katu se ij izgurel sinápa i scruma ij bil izmut sas merkur, metál kojtu ima roljata da koagulira “bobčitata” zlátu. Anderson duma, či aku bi se uputrebuvala tazi tehnologija na mestá, kadetu ima u zemete zlátu, kaćétu naprimer u Južna Amerika, horata bija mogali da se udkupat ud gláć i sirmašlak. Ampa kako bi lo da dodi i u Rumnija, u Roşia Montană naprimer?...
========================================
Teleportirvanjétu ij vazmožnu!
Du sigá naučénite sa uspeli da teleportirvat različni neštá, kaćétu naprimer svetlina ali atome na mlogu kasi rastujánjita i za po-málku ud sekunda. Profesora Eugene Polzik ud Instituta Niels Bohr na Universiteta Copenhaga ud Danemárka ij uspel da teleportira dvá različni obekta na rastujánji ud pulvina méter, katu se ij uputrebuvala svetlina i materija (idin obekt kojtu ij sadaržel po-više miljárda atoma). “Tuj ij gulem rázkač za naukata zaštotu, za paruv pać se právi teleportirvanji na svetlina i materija, dvá različni obekta. Idnata nosi informácijata a drugata predstáve kanála kojtu ja zapázva” – ij ubjasnil Polzik. “Teleportirvanjétu usreć dvá atoma ij blo naprávinu još sigá dve gudini, ama tuj se ij slučilu na rastujánji po-manenu ud miliméter. Nášta metoda puzvuleva teleportirvanjétu na po-gulemi rastujánija, zaštotu uklučva svetlinata kača nusitelj” – ij rékal Polzik.
========================================
Niki Stepanov mi ij prodil idin mologu interesin link, za kojtu mu zafálem i ni moža da ni gu pudela s vás. Ij hurtata za premestvanjétu na idnija darvá. To se ij slučilu na 14 márt 2006 u váruša Forchheim/Bayern/Germánija, u idna škula, kadetu ij trebalu da se premestat dve gulemi darvá za da se naprávi mestu za pustrujevanji na novi klásve. Sate svetičita za gji nameriti tuka: http://www.primariatm.ro/
========================================
Aku harésvati zálezete:
http://eternalsunset.net/more.php

2 Comments:

Anonymous Руслан said...

Здрасти Ник :) Днес за първи път видях вестника Наша глас и ми беше много интересно да видя литературната форма на Банатския български. Ако ти си авторът на сайта - поздравления, и успех по-нататък.

Как живеят българите в Банат?

10:17 PM, November 04, 2006  
Anonymous Stepan Velchov said...

U svazka s kaktusa, treba spumena tuj kujetu misla chi sinca ji znajmi: smi stignali da kupuvami i jademi razlichni ekzotichni plodove ud koj znaji koj kraj na sveta i nishtemi vishe nashte jabalkji... Du tam se ij stignalu, chi bananite dunesini ud Ekuador ali neku afrikanska darzhava sa po-jevtini ud nashte jabalkji. Leku-puleku zabravemi za satu, kujetu ij nashtu i se pudlagami samu na chuzhdotu. Dali i tuj da ij idin belegj na globalizacijata?...

U svazka s teleportacijata treba da prepuznaja, chi ij mlogu interesnu. Ga za dodi vremeto da badimi i nija "teleportirani" u idin po-dubar svet, kade da nema vishe sirumashstvu, mrazenji, korupcija, lazhi i t.d.?

7:59 AM, November 05, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home