Saturday, November 04, 2006

58

Za uputrebuvam još idno svetiče dubávinu ud Svetlána Karadžova: pámetnika na Petar Bogdán ud Čiprovci. Sam pisal u predišnija post za Petar Bogdán. Toj umire na 73 gudini u rodnija mu grád Čiprovci i ij zakupán u čarkvata-katedrála Santa Maria, pustrujéna sas sámu dve gudini napreć négvata smrać ud 1672 g.
Pámetnika na Petar Bogdán ud Čiprovci

Toj ustánva u istorijata i sas druga gávna rabota: prez 1643 g. ij napičetil, u dolnata levajta starna na négvata kniga “Blágosakrovište na nebesnata Maria Devica, Majka Božija”(prevod na knigata na augustineca Andrea Gelsomini “Tesoro celeste della divozione di Maria Vergine, Madre di dio”), idin balgarsći daržávin gerb – lav s kruna! Gerba predstáve francuzći štit na kojtu ij ugudin idin lav pravnič, ubarnat kantu heraldičnata levica [za námu kantu desnicata], s bujna upáška. Blizu du krakatá na lava ima pulvina mesec a udgore na upáškata idna dzvezda sas šést ćošaka. Se duma, či tozi gerb ij parvija balgarsći daržávin znák sazdádin ud balgarin u epokata na turskotu robstvu. Novotu u tozi gerb sa meseca i dzvezdata. Učenite, kaćétu naprimer prof. Božidár Dimitrov dumat, či meseca, zaštotu ij un krakatá na lava, bi predstável osmáncete, no aku pugledemi dubre sapčásvami, či lava ni gázi meseca, a se namerva pukraj krakatá mu. Tozi detájl pukázva, či ni jé hurtata za vikanji na burba protiv purubitela, a ij hurtata za simbola na Ilirija, i prez tuj Petar Bogdán ij štel da pukáži, či balgarete sa část ud slavjánsćite ilire. Tozi négva gerb se pujaveva i u idna venecijánska hárta ud 1692 g., ugudin udgore na grada Čiprovci. Preličešt sas gerba na Petar Bogdán se pujaveva dabe sto gudini po-kasnu, u knigata na Hristofor Zefarovič “Stematográfija” i mlogjje istorici véć se pitat, dali toj ne uputrebuval báš gerba na Petar Bogdán.
* * *
Hurtata “gerb” varvi ud nemskata hurta “Erbe” – “naslédstvu” sas značénjitu na daržávin simbol. Interesnu ij, či tazi hurta ij naflezala u balgarsćija jazić dabe sled Uslubudénjitu, i to ud rusćija jazić. U mestu néja sa bli uputrebuvani hurtite “árma” (ud latinsći jazić), “oružjie”, “beleg”, “známenie”, “izobráženie”, “pečát” (čarkovnuslavjánsći) kaćétu i madžerskata hurta “cimer”.
Daržávnija gerb ij simbola na daržávata kojtu pukázva tejnotu mestu na sveta. Toj pukázva i istoričesćite korene na daržávata, tejnite pustiganjéta. Dnéšnija gerb na Republika Balgárija ij ud 1997 g. i predstáve izprávin zlátin lav sa kruna, kojtu se namerva na idno tamnu-čarvénu puljé pud formata na štit. Nad štita ima idna gulema kruna sas pet krastve, a udgore krunata još idin krast. Štita ij daržán, u levicata i u desnicata, ud dvá zlátni lava. Tija stujat na dve krastosani klončita ud žalak [dab]. Pud štita, na idna tricvetna lenta prefarlina udgore na klončitata ij napisanu sas zlánti sluvá “Saedinenieto pravi silata”. Trite lavve predstávet trite části na Balgárija – Mizija, Trákija i Makedonija. Krunata nad štita i lava na négu sa tezi ud Drugotu balgarsku cárstvu (1185-1396 g.) ud napreć pádenjétu na Balgárija pud osmánska vlást. Tozi gerb ij bil prejat pu vremeto na prezidenta Petar Stojánov ud 38-tu nárudnu sabránji, na 31 juli 1997 g., u 13.35 saháte, sas 177 glása “ZA”, 16 “PROTIV” i 29 vazdaržánjita.
Aku puglademi u menatotu za sapćásami, či balgarsćija gerb ne se umenal mlogu ud više ud 550 gudini. Za paruv pać lava se ij pujavil na balgarsći gerb vaz cáre Iván Sišmán (1371-1395 g.). Lava, kača balgarsći daržávin simbol, za paruv pać ij upisan u dnevnika [žurnála] na anonimin arábsći patuvašt, kojtu ij pusetil grada Tarnovo málku napreć négvotu pádenji pud osmánska vlást. Prepis na rakupisa se pázi u nacionálnata biblioteka ud Maroco. Etu kaćé upisva toj gerba: “Na oklučest štit sa predstávini, idin pud drugji, tri čarvéni lava na zlátin fond”. Tuj neštu mlogu mu ij harésvalu, pa ji ij i naštámpal.
========================================
I još dve ud poezijite na Sofran Kogju:

SI VIDA SENĆATA !

Kaćé sedi na čuždi vratá
Kaćé sedi deléku ud dumá
Na vratáta na prága
Deléku ud Rángata i tejnata smága
A tuka me bij cuždata tujága!

Kravta mi tičé ud sate žili
No me daržat još mojte sili
Pud tuj čuždu guspodstvu
U lucka daržáva, lucku cárstvu,
Lucći ubičáje, lucku “brátstvu”!

Détu dušata, vremeto ja sakát’
Ja razkacva kača farlin granát
Ali mitraliera gá ja garmi
I ud sate starni, satu buli
Revoltiranu se malči i tarpi!

Megju lucćite mojta karvava senća
Sámu tá mi-j mojta palćenska gustenća
Tá me bráni kača Sikolj a ne kača Pitélj
No gudinite me budat sas tranjta-budélj
A ás stánvam na uranén- ukarvavén Urélj!
* * *
KAČA UD DOVEKA!

Ni sam videl vás
Nitu zlátija klás
Ni sam videl žatva
Nitu vinu u bačva!

KAČA UD DOVEKA
Ni sam videl niva ud kukurus
Ni sam stepel u náša prus’
Ni sam videl ud kambuli vinéc
Ni sam videl na nivata skuréc!

KAČA UD DOVEKA
Sam izgubil palćenskata mila
I palćenskata májća détu me-j karmila
Sam izgubil dumá i palćensku leglo
Pu čuždija pać sas puteći ud zlo!

KAČA UD DOVEKA
Sam izgubil palćensćija nás ráj
U lucćija svet détu néma kráj
Tuka u žunglata sas divija bukluk
Détu mi bij glavata sas čuk!

KAČA UD DOVEKA
Da sam u žunglata na gurata
Détu gáza na sarditu tamninata
Samičeć, biz kumšijin, biz drugár
Megju lucćite gura u oganj, gura u žár!

3 Comments:

Anonymous Idin chitatel said...

Sam prechal publikuvanite u blog-a poeziji na gusp. Kogju Sofran. Se vidi, chi cheleka ni je poet u pudpalnija smisal na hurtata, no negvite poeziji sadarzhet neshtu idinstvenu, chudnu i izvanrednu, kujetu ni mozhish da ji sretish vaz drugjije poete. Ni znaja kakje da imenuvam tuj neshtu, no misla chi to izvire ud naj-tajnite i naj-dalbokjite kjoshaci na dushata na tozi izpatin chelekj. Toj ni trasi da pishi literatura, negu misla, chi prez tezi poeziji, si vika i si reve strashnata sadba, kujatu gu ij uddelila i uddalechila ud rodnotu mu mestu, ud negvite stari duma, ud negvata stara i zhalna majkja... Kojtu gji prechete, sekakje za useti neshtu da mu ugreva gradite, da mu zabarzi sarcito, da mu upali saznanjetu. Misla chi ij hurta za istenskji cheleshkji useshtbi, kujatu mlogu dalgju vreme sa bli iskriti i udsadini da malchat. A siga ij stignal momenta da izbuhnat.

11:17 AM, November 05, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Zdravei Nick,

Vida ci publikuvash dosta neshta ud istorijata na banatskite balgare - palchene, i to na takviz rabot ud delichnata istorija ditu ni bi mogal sekui da namer.
Az bih iskala da napomnia ci u Bisnov ima star hora,ud kuiatu iosh moi da se razberi mlogu neshtu, kuiatu bi imal kako da ubadat dosta za vremeto i ubichaiete ud teinata mladus i ditinstvu, sekui kaci i videl i useshtel toi samichek stanjtu ud unui vreme, vreme koeto za segashnata mlada generacija i veche istorija...
Misla ci ni bi trebalu da dupusnimi da se trif tai, ci da ni ustan nistu dokumentiranu ''direktno ot iztochnika'' za nachaloto na xx vek, tui treba da se napravi siga, sled 10 al vaida i po-malku gudin nishti moi vishe...

12:15 PM, November 05, 2006  
Anonymous Radoslav said...

Zdravej Nik, klipa kojto si postavi e cudesen, vizhda se mnogo dobre, a tova ce si postavi i teksta e prevazhodno, za v badeste ste e cudesno, ako mozhes da postavjas i drugi.

6:38 PM, November 08, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home