Sunday, November 05, 2006

60

Sam nameril tri stári “puzvanjéta”, kujatu gji ugváždem tuka. Parvata i tréćata pukána sa bli tiparisani u Smikluš, u tipárnicata “N. Wiener şi Fii”, ud kadetu sam razbál, či u Smikluš ij imálu nekupać i tipárnica. A dnés... No ud tezi pukáni sam naučil u paruv red tuj, či kugátu pišiš idna pukána, ij dubre da ugudiš palnata dáta, uklučinu i gudinata, zaštotu e, sled vreme, satu se zabráve...
* * *
Parvata pukána mu ubážde, či nekupać u Bišnov ij imálu u Šištréga idnija véseli mončita, kujatu sa praznikuvali Faršángjitu i sa se veselili vreme na dvá dni. Interesnu ij, či na rumansći mestotu kadetu se ij daržálu veséljitu ij napisanu po-oficijálnu. Jazika, i rumansćija, i balgarsćija, ij mlogu interesin, “nárudin”!
Drugata pukána ij pá za Faršángji, no mi izgladva po-oficijálna. Ij napisana sámu na rumansći i na madžersći. Jazika tuka ij právilin. Dali sa bli za saštata gudina, ni znája... Interesnu ij, či u madžerskata starna ij napisanu u skobi i madžerskotu ime na Bišnova.
I tréćata pukána ij interesna, zaštotu mu ubážde, či mažćija kor ij bil diriguvan idno vreme ud rumansći dáskal, Gheorghe Dănilă. Progáma se ij daržál u “Gulemija birt”.
Ud seku idna stvár, kolkutu i da ij drébna tá, možiš da naučiš neštu. Taj i sigá: kaćétu gladem taze stára pukána, na idnaš mi ij štriknalu i se ij naprávilu videlina! Zašto smi naučéni nija, palćenete, da zakasnevami kugátu treba da utidimi nejdi? Pa lel ij mlogu lésnu: pugladejti na pukánata. Aku na rumasći ij jásnu napisanu “orele 7 ½” i ti skokni u učite 7, to na palćensći ij napisanu “pulvina na 8 saháte” i ti skokni u učite 8...
========================================
Evangjélitu na Sveti TOMA
(III)

Ugváždem tuka tréćata – i sétnata – část na prevoda ud Evangjélitu na Sv. Toma. Treba da ubáda, či tozi ij idin prevod “na parva raka”, pa moži bi ima još dosta grešći. Sled “gá si zabidi nivata” za gu pregladem ud novu, za probam da gu pudubra, pa vájda za gu sabera u idno knigče u elektronin formát, kujétu za možiti da si ji iztagliti ud sájta na Náša glás. Vu kána i vás, aku imati neku komentár ali aku sapćásati grešći, da mi gji ubáditi, za da možimi da pudubrimi teksta.
* * *
U dnéšnite deni sé po-častu horata si ugvádet sami pitánčita, na kujatu nekupać niti ne se mislili, niti ij trebalu da se mislat, zaštotu drugjije u mestu tej sa si gji ugvádeli i sa se mačili da udguvorat. No vidimi či dnés horata se pitat sé po-više za neštáta svazani s religijata, kaćétu naprimer: Koj ij udlačil, či kuja evangjélita sa kanonični i kuja ni, i zašto ij taj? A nija za se pitami: Kakva ij rázlikata megju kanoničnite evangjélita i Evangjélitu na sv. Toma? Misla, či náj-glávnata rázlika ij tazi: durkatu u čitirite kanonični evangjélita se ubážde, či za dodi idin strášin kráj na tazi zeme i na náša žuvot – apokalipsata - i sveta, taj kaćétu gu puznávami, za badi umenat sas Kraljéstvotu Božji, to u Evangjélitu na Sv. Toma se tvardi, či Kraljéstvotu véć ij tuka, na taze zeme i horata treba sámu da si dadat isáp za tuj neštu, zaštotu Božijata svetlina se namerva u seku idin ud námu. I u mestu da sedimi i da čekami idvanjétu na Kraljéstvotu, da se trudimi da ji udkrijmi, zaštotu to véć ij tuka, megju námu. Druga rázlika ij tazi, či u tuj evangjélji ni se prekázva ništu za žuvota i za právbite na Isus, a se koncentrirva na négvite hurti, na tuj, kujétu ji ij ubáždel i kujétu mu ij učil. Vájda za si uguditi i pitánčitu, dali nekupać Evangjélitu na Sv. Toma za badi uklučinu megju kanoničnite evangjélita? Misla či tuj néma da se sluči, zaštotu biblijsćija kanon ni jé utvorin, ni jé “open source”, za da moži da se ugvádet ali vádat ud négu različni tekstve. Ama tuj ni preči na nikugu da gu prečeté, makár i kača idin “filosofsći” tekst.
Evangjélitu na Sveti TOMA
(III)


61. Isus ij rékal: "Dváma za si pudilet idin odar: idina za umrté a drugjija za žuvej". Salome mu ij rékala: "Koj si ti, čeleć? Vazkáčil si se u moja odar i si jál na mojta tarpéza". Isus ij rékal: "As sam tozi, kojtu varvi ud Celotu; sa mi se dáli neštáta [kujatu sa] na moja Baštá". Salome ij rékala: "Ás sam tojta učenička". Isus ij rékal: "Za tuj ubáždem: aku [nekuj] ij [cel], toj za badi izpalnat sas svetlina, no aku [nekuj] ij pudelén, toj za se napalni s tamnina".

62. Isus ij rékal: "Mojte tájni gji ubáždem na tezi, kujatu gji zaslužvat. Néka levajta vu raka da ni znáji kako právi desnajta".

63. Isus ij rékal: "Bugát maž ij imál mlogu imánji. Toj si ij rékal: «Za uputrebuvam mojtu bugátstvu za da seja, žana, sada i da napalna hambárete sas hrana taj, či da ni mi fáli ništu». Tezi sa bli négvite misli, [kujatu gji ij imál] u négvotu sarci; ama prez saštata nošt ij umrel. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj".

64. Isus ij rékal: "Idin čeleć se ij pákval za gustene i katu ij svaršil pákvanjétu na gostbata, si ij prodil slugata da pukáni gustenete. Slugata ij utišlá vaz parvija i ij rékala: «Moja guspudár te káni». Onzi ij udvarnal: «Targovce, kujatu sa mi dlažni, za mi dodat dvéčara. Treba da gji pučekam. Mola da me uprustiti, no ni moža da doda na vičérete». Utišlá ij [slugata] vaz drugji i mu ij rékala: «Moja guspudár te káni». Ondzi ij udguvoril: «Sam si kupil kašta i sam si uredil srešta za dnés. Némam vreme». Utišlá ij [slugata] vaz drugji i mu ij rékala: «Moja guspudár te káni». Ondzi ij udguvoril: «Moja prijatelj se žéni a ás preprávem svátbata. Ni moža da doda i treba me upusti». Utišlá ij [slugata] vaz drugji i mu ij rékala: «Moja guspudár te káni». Ondzi ij udguvoril: «Tamánj sam si kupil kašti i treba utida da sabera náema. Néma da moža da doda».
Slugata se ij varnala vaz guspudáre i mu ij rékala: «Tezi, kujatu si gji pukánal na vičére, molat da badat uprusténi». Guspudáre ij udvarnal: «Izlez van, na ulicata, i dunesi gji sate, kujatu gji nameriš, néka jadat». Prekupváčete i targovcete néma da flezat u Kašata na Moja Baštá".

65. Isus ij rékal: "Dubar maž ij imál lojzi, kujétu ji ij dál [u arénda] da ji rábutat luzárete i [toj] da dubávi ploda ud néj. [Katu ij stignalu vremeto] ij izprátil slugata [vaz luzárete] da mu dadat négva tál [ud ploda na lojzitu]. Tija sa uluváli slugata i sa ja pubili, máj du smrać. Varnala se ij [slugata] i ij prekázala na guspudáre za kako se ij slučilu. Guspudáre ij rékal: «Cigurnu ni sa ja puználi». Ij izprátil druga sluga. Luzárete sa ja pubili i néja. Tugázi guspudáre si ij izprátil sina katu si ij rékal: «Moži bi za pučitat moja sin». Katu luzárete sa razbráli, či tozi ij négva naslidnić, sa gu uluváli i sa gu ubili. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj".

66. Isus ij rékal: "Pukažeti mi kámaka, kojtu zidárete sa gu izfarlili. Tozi kámak ij glávnija kámak za na ćošak".

67. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu puznáva satu a samija sébe ni se prepuznáva, néma ništu".

68. Isus ij rékal: "Blažéni sti vija, kugátu za vu hulat i prugonvat i [tija] ni šta namerat mestu [tám], kadetu sa vu prugonali".

69. Isus ij rékal: "Blažéni sa tezi, kujatu sa prugonati u tejnite sarcá; tija naistena sa puználi Baštata. Blažéni sa gládnite, zaštotu [tija] za badat nasitini".

70. Isus ij rékal: "Tuj, kujétu ji imati za vu spasi, aku ji ruditi u sébe. Unuj, kujétu ji némati u sébe za vu ubij".

71. Isus ij rékal: "Za razruša [tazi] kašta i nikuj néma da moži da ja izgradi [ud novu]".

72. [Idin čeleć] mu ij rékal: "Ubadi na mojte brájće da si pudelat sas méne imánjitu na moja baštá". Isus mu ij udguvoril: "Celeć, koj me ij gudil da vu dela naslidinotu?". Toj se ij ubarnal kantu učenicite i nji ij rékal: "Dali sam ás ondzi, kojtu deli?".

73. Isus ij rékal: "Zatvata ij bugáta a rabadžijete sa málku. Muleti se na Guspudáre da izpráti rabadžije za žatvata".

74. [Isus] ij rékal: "Bože, mlogjije sa naoklu gjeráne, ama [néma] nikuj vatre u gjeráne".

75. Isus ij rékal: "Mlogjije sedat napreć vratáta, no sámu tezi, kujatu sa sami, za flezat u svátbenata stája".

76. Isus ij rékal: "Kraljéstvotu nebésku si preliče s idin targovic, kojtu ij imál gulemu imánji i ij nameril idin skapucénin kámak. Targovica ij bil hitar: si ij purdál imánjitu i ij kupil skapucénnija kámak. Traseti i vija blágotu kujétu ni prumenuva i kujétu ij trájnu, tám kadetu néma muléc da ji izedé, niti čarvej da ji izhára".

77. Isus ij rékal: "Ás sam svetlinata nad satu. Ás sam Satu; Satu ud méne se ij storilu i Satu u méne se vrášte. Razcepeti darvotu: ás sam tám. Pudigneti kámak i za Me nameriti".

78. Isus ij rékal: "Zašto sti izlezali van, u puljétu? Za da viditi idin trast kojtu gu lulej vetara? I čeleć ublekan u meći [skapi] dreji [kaćétu imat] vášte kraljé i uprávitele? Tija sa ublekani u takvizi meći dreji i ni možat da puznájat istenata".

79. Idna žina ud megju náruda mu ij rékala: "Blažénu ij telotu, kujétu te ij nosilu i gradite kujatu sa te hránili". Toj ij udguvoril: "Blažéni sa tezi, kujatu sa čuli Božjata hurta i sa ja upázili naistena. Zaštotu za dodat deni u kujatu za kážiti: «Blažéni sa niplodnite žini, kujatu ni sa ráždeli i ni sa karmili»".

80. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu ij puznál sveta ij nameril telotu, a za tozi, kojtu ij nameril telotu, sveta ni jé dustojin".

81. Isus ij rékal: "Néka tozi, kojtu ij stánal bugát, da vláda i néka tozi, kojtu ima vlást, da se udkáži ud néja".

82. Isus ij rékal: "Kojtu ij blizu du méne, ij blizu du ogane a tozi, kojtu ij deléku ud méne, ij deléku ud Kraljéstvotu".

83. Isus ij rékal: "Prelićite [obrazete] sa vidimi za horata, no svetlinata ud tej ij izkrita u prelikata na Božjata svetlina. Toj za se udkrij, ama Négvata prelika [za badi] izkrita ud Négvata svetlina".

84. Isus ij rékal: "[Sigá], kugátu gladeti vášte prelići [obraze], vija se rádvati no kugátu za [si] viditi prelićite kujatu gji ij imálu napreć vás i kujatu ni umiret, niti se udkrivat, kaćé za možiti da pudneséti?".

85. Isus ij rékal: "Ádam ij bil sazdádin ud velika sila i [ud] gulemu bugátstvu, no za vás toj ne bil dustojin; zaštotu, da bi bil dustojin, [toj] ni [bi kuštuval] smraćta".

86. Isus ij rékal: "[Lesicite si imat tejnite kartoci] i rabčetata ud na nebeto [si imat] tejnite gnezdá, a čelešćija Sin néma di da si turi glavata za da si pučini".

87. Isus ij rékal: "Nisréćnu ij telotu, zavisvaštu ud telu i nisréćna ij dušata, zavisvašta ud duša".

88. Isus ij rékal: "Ángjelete i prurocite za dodat vaz vás i za vu dadat unuj, kujétu ij váštu. A vija nji dájti unuj, kujétu imati u racite i si kažeti: «Gá [za dodi] dene u kojtu tija za dodat da [si] zamat unuj, kujétu ij tejnu?»".

89. Isus ij rékal: "Zašto mujti paháre ud van? Ni viditi či ondzi, kojtu ij storil vatrešnotu, [ij] sé tozi, kojtu ij storil i vankašnotu?".

90. Isus ij rékal: "Iláti vaz méne, zaštotu mojte umaći sa léći a mojtu guspodstvu ij krotku i taj za nameriti mir [za vášte duši]".

91. Tija sa mu rékali: "Kaži mu, koj si, za da možimi da vervami u tébe". Toj ij rékal: "Belezite ud na nebeto i zemete znájti da gji iztulmáčiti, no tozi, kojtu sedi napreć vás ni sti gu prepuználi i ni znájti da iztulmáčiti belezite na tuje vreme".

92. Isus ij rékal: "Traseti i za nameriti. Unezi deni ni sti me pitali [ništu] i ni sam vu ubádil. Sigá išta da vu ubáda, a vija [ni me] pitati".

93. Isus ij rékal: "Nideti dáva sveti raboti na kučitata, za da ni gji farlat na tura. Nideti farle perli [skapucénni manista] na svinjéte [zaštotu za gji putapčat?]".

94. Isus ij rékal: "Kojtu trasi, za nameri. Kojtu pulopa, za mu se utori".

95. Isus ij rékal: "Aku imati nosce, nideti gji dáva [nazájam] za lihva [kámata], a gji dájti na unezi, ud kujatu néma da si gji dubáviti nadzać".

96. Isus ij rékal: "Nebéskotu kraljéstvu si preliče s kvása, kogutu žina gu zami, gu umeše u testotu i naprávi gulemi leba. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj".

97. Isus ij rékal: "Nebéskotu Kraljéstvu ij kača idna žina, kujatu ij nosila brášnu u [zemev] garnéc dalagj pać. Ušite na garnéca sa se izčupili i brašnotu se ij razsipalu pu pate, sled néja. Ama tá ne si dála isáp či kako se ij tréfilu. Katu ij utorila [vratáta i ij flezala] u kašti, ij pusnala garnéca na zemete i gu ij namerila prázin".

98. Isus ij rékal: "Nebéskotu kraljéstvu ij kača idin čeleć, kojtu ij štel da ubij idin silin maž. U [négvite] dumá toj si ij izvádil sábijata i ja ij zabil u stenata, za da vidi kolku jáka mu ij rakata. Tugázi toj ij ubil silnija".

99. Učenicite sa mu kázali: "Van sa tojte brájće i tojta májća". Toj nji ij rékal: "Tezi ud tuka, kujatu izpalnivat olete na moja Baštá, tija sa mojte brájće i mojta májća. Tija sa tezi, kujatu za flezat u Kraljéstvotu na moja Baštá".

100. Sa pukázali na Isusa idin dukat i sa mu rékali: "Horata na Cézar ištat dánaci ud námu". Toj ij udguvoril: "Dájti cárskotu na cáre i dájti božjétu na Boga i na méne mi dájti mojtu".

101. Isus ij rékal: "Kojtu ni si mrázi baštata i májćata taj kaćétu Ás gji mráza, nijé dustojin za vaz Méne i kojtu ni si milva baštata i májćata taj kaćétu Ás gji milvam, nijé dustojin za vaz Méne. Zaštotu mojta májća [ij sazdála mojtu telu] a [mojta] istenska [májća] mi ij dála žuvot".

102. Isus ij rékal: "Jáu na farizejete, zaštotu [tija] sa kača kuče kujétu spi u jáslite; zaštotu niti to ni jadé, niti ustáve márvata da jadé".

103. Isus ij rékal: "Blažén ij tozi, kojtu znáj ud kade za flezat tolvajete. [Toj] moži da stáni, da preberé [horata ud kašti] i da se pudgotvi napreć da dodat harsazete".

104. Tija sa rékali [na Isus]: "Hájda dnés da se molimi i da postimi". Isus ij rékal: "Kakaj ij greha, kojtu sam storil, ali u kako sam bil pubedén? Ama kugátu mladužénaca za napusni svátbenata spálnja, tugázi néka postat i se molat".

105. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu si puznáva baštata i májćata, za gu zvat kopele [sin na bludnicata/grešnicata]".

106. Isus ij rékal: "Kugátu ud dve za napráviti idno, za stániti Sinve na Čeleka; i aku za kážiti: «Planina, premesti se!» tá za se premesti".

107. Isus ij rékal: "Nebéskotu kraljéstvu si preliče s pastir, kojtu ij imál sto osce: idna, náj-gulemeta ud tej, se ij zalutala; toj ij napusnal devence i devette i ij [utišal da] trasi idnata, durdi ne ja nameril. Sled katu ij izmenal tolkus trudnusti ij rékal na uscata: «Ubičem te po-više ud devence i devette»".

108. Isus ij rékal: "Kojtu za pijé ud Mojte ustá za stáni kača méne a i ás za stána kača négu i satu izkritu za mu badi pukázanu".

109. Isus ij rékal: "Nebéskotu kraljéstvu si preliče s čeleć, kojtu ij imál idno blágu izkritu u nivata, za kujétu ne znájal; i sled katu ij pučinal, ij ustávil nivata [naslédtsvu] na négva sin. Sina ne znájal [niti toj za tuj blágu] i ja ij purdál. A ondzi, kojtu ja ij kupil ij dušal da ja izvré, ij nameril blágotu i ij počnal da dáva nosce za lihva [kámata] na kogutu ij štel".

110. Isus ij rékal: "[Tozi] kojtu ij nameril sveta i se ij ubugatil, néka da se udkáži [ud sveta]".

111. Isus ij rékal: "Nebesáta i zemete za se razvijat [kaćétu se razviva kalbotu] napreć vás i ondzi, kojtu ij žuv ud žuvija [kojtu žuvej ud žuvija] ni šté vidi smrać”. Zaštotu Isus ij kázal:”Sveta ni jé dustojin za ondzi, kojtu se ij nameril [sébe si]".

112. Isus ij rékal: "Jáu na telotu, kujétu zavisva ud dušata; jáu na dušata kujatu ij zavisima ud telotu!".

113. Učenicite sa mu rékali [na Isusa]: "Na koj denj za dodi Kraljéstvotu?". [Isus ij rékal]: "Ni šte dodi za tuj, či ji čekati. Ni šté možiti da ričéti «Etu, tuke ij» ali «Táme ij», negu Kraljéstvotu ij raztlánu na zemete i horata ni ji vidat".

114. Simon Pétar ij rékal: "Néka Marija da mu ustávi, zaštotu žinite ni sa dustojni za Žuvota". Isus ij rékal: "Ás samija za ja voda [uča] za da ja napráva maž, da badi i tá žuv duh, pudobna na vás, mažjete. Zaštotu seku žina, kujatu se naprávi maž, za flezi u Nebéskotu kraljéstvu".

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home