Thursday, November 09, 2006

63

Još 6 gudini du krája na sveta?
Sinca znájmi, či napreć da flezimi u gudinata 2000 ij blo palnu s teoriji, kujatu sa ubáždeli, či báš prez tazi gudina za dodi krája na sveta. I etu či smi izmenali “testa” na 2000-ta biz gulemi nakáze. No sigá “specijalistete” varvat sas argujmente, či krája na sveta nabližva, i toj, káj či, za dodi u gudinata 2012. Na kasu, e za kako ij hurtata: usreć Zemete i sétnija sloj na ionosferata, na kulu 55 km ud puvarhnustta na Zemete, ima idna elektromagnétna kaverna. Tejnite elektromagnetni svojstva sa bi izslédvani ud nemsćija fizik W. O. Schumann megju gudinite 1952 – 1957. Taj-zvánija “rezonáns Schumann ij predstávin ud geofizičiánete kača “sarce-bijanjétu” na planetata. Vreme na hiljadi gudini tá ij imála idna čestuta ud 7,8 Hz. Ama s počnivanji ud 1980 g. se ij sapćásalu, či tazi čestuta ij počnala léku-puléku da rasté, katu dnés ij stignala da badi ud 12 Hz. Tuj právi nášte puznátite 24 saháte da stánat sámu 16 reálni saháte. Na méne idin tazi teorija mi izgladva dosta ubeditelna, zaštotu useštém sé po-više kaćé ni mi stiga vremeto... No baja ij tozi, či kulu krája na gudinata 2012, kugátu čestutata za stáni ud 13 Hz, magnitnite puljéta za se umenat megju tej i 24 saháte ud vremeto na 1980 gudina za stánat rávni na 0 saháte. Tazi ij táj-zvánata “Toča nula”. S drugjije hurti, káj či zemájskotu vreme ni šté ji ima! Tuj zlamenuva či celata planeta, zágjnu sas sate žitele, za preminémi u druga dimenzija, čitvartata! Slancitu za počni da se rážde ud na západ i za zasežde na istok. Ništu ud tehnologijata, kujatu ja imami dnés, ni šté moži više da se haznuva, udvan energijata izslédvana nekupać ud Nikola Tesla. Takvizi “skoka” ima sé na 13.000 gudini. Tazi teorija se duma či ij puznáta još ud kalindáre na stárije Maya, kojtu upisva perijoda 2011-2013 kača idna barijera. Tá ij putvardéna i ud eksperimenta Montauk, kadetu sa se právili izslédvanjéta za proekcija u vremeto, upisani u knigjite na Preston Nichols i Peter Moon. Unezi, kujatu sa učástvali u tozi ekspeiment dumat, či sa stigali náj-deléku du gudinata 10.000, ama tá nji i se j pukázvala sámu kača u san, zaštotu jásnu sa mogali da vidat sámu du gudinata 2012. Sled tazi gudina se pujaveva neštu kača idin zid, udtáta kojtu néma ništu puznátu. I puznátata kinenska kniga I-Ching predvižde idin kráj na sveta prez 2012 g. Ama ni treba da se plášimi, zaštotu se duma, či ni sate hora za izčeznat, a sámu za preminat u nova dimenzija...
========================================
Na sveta ima sekak fel saháte: za na rakata, za na tarpézata, za na stenata. Na sekade možiš da vidiš saháte: na kompjutera, na mobilnija telefonj. Smi nauklunéni ud saháte. Ištiti li još idin? Toj moži i da vu harésva! Horata ud na sájta http://www.humanclock.com sa imáli idejata da saberat svetičita sas hora ud pu sveta, kujatu da pukázvat kolku saháte sa, pu različni náčine. Svetičitata se umenuvat ud menut na menut. Ij po-trudnu da vu ubjasna s hurti, za tuj vu kána da pregladeti sájta, kadetu treba klikniti na “view the clock” i da pučekati náj-málku idin menut, za da viditi kaćé se umenuva saháta.
========================================
“Skulptura” u uda
Idnija mlogu interesni svetičita
http://www.liquidsculpture.com/fine_art/index.htm
========================================
Idin eskimos i idin geolog varvat iz snega na Aláska. Na idnaž se ij pujavila idna bela méčća. Na barži, eskimosa si ugvážde skivete na krakatá. Geologa mu duma:
- Za bedevá, i taj ni šté možiš da si po-barz ud méčćata!
- Glávnu ij da bada po-barz ud tébe! – mu ij udguvoril eskomosa i ij fažnal ud tám.
========================================
Zdrávu uslábvanji
Sam pupádnal na tozi recépt za barzu i zdrávu uslábvanji. Toj se uputrebuva u kardiologijata za bulnavite ud sarci, kujatu treba da uslábnat na barži. Dietata izguri barži mazninite ud telotu, ji izmuj ud “utrávite” i ti dáva senzácijata na “se useštem dubre”. Tájnata na tazi dieta sedi u idna čurba, kujatu moži da se jadé makár gá prez dene, kolkutu štéš i gá got se usešteš gládin. I s kolkutu po-više čurba jadéš, s tolkus po-više uslábnivaš. Pu vreme na dietata ni treba da pušiti, da pijiti alkohol, gazirana uda, da jadéti zahar, leb, méd, prážni neštá. Možiti da pijéti uda, sok ud presnu iztiskani ploda, čáj, kafe, degresiranu mleku. Káj či, aku se držiti vreme na 7 deni za tozi režim, možiti da uslábniti 5-7 kg.
Recépta za čurbata:
-6 gulemi glavi luk
-idno zélji
-idin céler
-dvá morkule
-dve žábevi pupérći
-tr-čitiri patladžáne
-pudprávći kakvitu žéliti (čarin pupér, cury).
Režima:
Parvija denj: čurba, ploda (biz banáni). Se prepuračva dinete i papeša.
Drugjija denj: čurba, zeléni neštá: lisći ud zélji, salá; idin varén krumpelj s málku ulij.
Tréćija denj: čurba, kombinácija ud parvite dvá dena, biz krumple.
Citvartija denj: čurba, tri banáni, mleku kolkutu možiti, uda.
Petija denj: čurba, 300-500 gr, gvažgje, pilešku mesu ali mesu ud kurkonj, biz kožata i biz maznina, tri patladžáne ali 6-8 paháre sas patladžánj ud staklo.
Seštija denj: čurba, gvažgje mesu ali mesu ud kurkonj – kolkutu žéliti; zelénčiuci sas zeléni lisći, biz krumpele.
Sédmija denj: čurba, uriz, gráh bob, sok ud presnu izstiskani ploda, zelenčuci.
Solj: 5 gráma na denj.
========================================
Idna druga dieta ij táj-zvánija disocijiran režim. Tá ij mlogu lésna: tri dni se jadat sámu ploda i zelenčuci, tri dni sámu mesu (varénu, pékanu ali grill) i tri dni mlečevi produkti. Káj či za 9 dene uslábniš 3 kila.
========================================
Idin sardit ij flezal u birta.
- Hábe, koj išti boj?
Sate sa se naplášili. Ama ud na danutu ij stánal idin junák, još po-sardit ud parvija, i duma:
- As, be, ás!
Ej, pa tugázi idi táme, nadzać ćošaka, zaštotu ud tám sam dubávil i ás!!!

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Brej, bratko, sas "Kraja na sveta", aku si mislil ja chi za me uplashish, tugazi te naznajevam, chi ni si uspel nikak tuj neshtu. As sam se rachunal pa u 2012 gudina, aku uceleja du tugazi, za imam 53 gudini. Tuj zlamenuva, chi aku satu se ubarni naopaku, to jest slancitu za se razhde ud na sigashnija zapad i t.d., tugazi as za imam ne 53 gudin, negu... 35. Po srekjni za badat tezi, kujatu prez 2012 gudina za navarshat primernu 71 ali 81 gudini. Da gji Bog zhuveji sate!

7:41 AM, November 09, 2006  
Anonymous Radoslav said...

Intersesna smetka si napravil Stepane, Za se upitam i as da se rachuna, kacha tebe :-))

8:52 PM, November 09, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home