Sunday, October 01, 2006

29

Klasácijata na Forbes za náj-bugátite 400 hora ud USA ij stánala véć tradicijata. I tazi gudina, kaćétu i prez sétnite 13 gudini, na parvotu mestu se namerva Bill Gates, usnuvátela na kompánijata Microsoft. Sate 400 tima uklučini u tazi klasácija imat imánji po-gulemu ud 1 miljárd USD, katu celata suma se diga na 1,25 triljona USD. Náj-gulemija skok u klasácijata ij tozi na Sheldon Adelson, kojtu ud 15-tu mestu unazi gudina sigá ij na 3-tu. Lawrence Joseph Ellison ud Oracle zajeme 4-tu mestu a Sergey Brin ud Google - 12-tu. Michael Dell ij na 9-tu. Náj-više miljardáre se namervat u Kalifornija - 90 ud 400, a 44 sa u New York.
========================================
“Mislitela” za se sreti s izvanzemnite...
Se iz svaršil náj-posle i strášnija “sommet” na Frankofonijata ud Bukuréš. U svazka s tuj, aku sti gladeli vestite, vájda sti zabelezali či statuetkata “Mislitela” ud Hamangia ij blá uputrebuvana kača logo na tazi srešta. Statuetkata se namerva u listotu na UNESCO megju 10-te náj glávni artefákti na svetovnata kultura, kujatu bi trebalu da predstávat planetata aku se sretimi já sas izvanzemni civilizáciji. Namerina u Cernavodă prez 1956 g., statuetkata ij část ud kulturata Hamangia, parvata civilizácija kujatu se ij pujavila na istočnija breg na Carnotu Murjé, i to još prez VI-ja vek n.I. “Mislitela” ij pridružin ud još idna statuetka, “Žina sadnič”. Tejnata stojnust ij evaluirana na 1-5 miljona USD. Za sétin pać dvete statuetći sa bli napusnali Rumanija prez 1996 g., katu sa patuvali na Olipijsćite igri ud Atlanta, USA. Sigá se pázat u Nacionálnija istoričesći muzej ud Bukuréš. U Rumanija ima još idna preistorična statuetka, zvána “Mislitela” ud Tărpeşti, kujatu se darži za kulturata Cucuteni (3.700-2.500 n.I.) i moiži da se vidi u Istoričesćija muzej ud Piatra Neamţ.
========================================
Sinotu rabče Rezultatite na testa
Rabčunkata, kujatu ij flezala u váštu sobče ij simbol na vášta sréća; tá si umenuva fárbata, kujétu vu právi da se misliti, či vášta sréća za badi kasa. Vášta reákcija na situácijata pukázva kaćé se utnáseti kantu trudnustite i nupredelénustta ud reálnija žuvot.
A.čarna rabčunka Unezi, kujatu sa ubádili, či rabčunkata za ustáni čarna, gladet na žuvota pesimističnu. Sa sklonni da predpuložat, či aku idnaš situácijata ij stánala hargjeva, tá nikade néma da se normalizira. Moži bi treba da misliti taje: aku sigá ij tolkus hargjevu, to po-hargjevu ni moži da badi. Zapanteti, néma ćiša, kujatu da ni prestáni i néma nošt, kujatu da ni se prevarni u zuri.
B.Sina rabčunka Unezi, kujatu sa ubádili, či rabčunkata za stáni udnovu sina sa praktični i optimiste. Tija vervat u tuj, či žuvota ij smes ud hubavu i hargjevu i či néma žašto čeleać da se bori s tazi reálnust. Prejémet niprijátnustite spukojnu i puzvulevat na neštáta da si varvat pu reda, biz udvišin stres i bizpukojstvu. Tozi pogled nad žuvota vu puzvuleva da pudnáseti valnite ud hargjevu i da ni nji dupusniti da vu utnesat s tej.
C.Belata rabčunka Unezi, kujatu sa rékali, či rabčunkata ij stánala bela, pud nátisk se daržat spukojnu i rešitelnu. Ni gubat vreme za valnenija, duri i situácijata da ij u kriza. Aku situácijata stánva prekalénu hargjeva, useštet, či ij po-dubre da prekratat počnatotu i da putrasat drugji pać kantu céla, ud kolkutu da zatanat u na nikumu ninužna maka. Tozi pudhod zlamenuva, či satu se slučva normálnu, naturálnu.
D.Zlátata rabčunka Unezi, kujatu sa rékali, či rabčunkata ij stánala zláta možat da badat upisan s hurtata “bizstrášni” – tej ne ji briga za ništu. Tija ni znájat kako ij tuj nátisk Za tej seku kriza ij idna vazmožnust za po-hubavu. Možat da badat uspuredéni s Napoleon, kojktu ij kázal: “Nivazmožnu – tuj ni jé francuzka hurta”. No treba se pázat, či bizgraničnata uverenust da ni gji naddeli.
========================================
Aku harésvati da se testirvati, etu još idin lésin test: Kaćétu sediti sadnič na stola, digneti si léku desnija krák i praveti s négu, u lufta, kulelčeta u pusoka ud desnicata kantu levicata (pu kaćétu se butat strelćite na saháta). Sigá, biz da zastánvati s kraka, probájti da “naštámpati” u lufta numera 6 sas desnajta raka. Hej, ama kako se slučva s kraka? Ništé da vu sluše???
========================================
Varvál sam pu pate i mi ij blo tažnu,
či némam cipele.
Durdi ni sam sretil čeleć biz kráka...
========================================
S nosce možiš da si kupiš kašta, ama ne i dumá.
Možiš da si kupiš leglo, ne i san.
Možiš da si kupiš sahát, ne i vreme.
Možiš da si kupiš kniga, ne i znánji.
Možiš da si kupiš funkcija, ne i puštuvanji
Možiš da si platiš doftur, ne i zdrávu.
Možiš da si kupiš žuvot, ne i duša.
Možiš da si kupiš seks, ne i ljubov

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home