Sunday, October 01, 2006

28

Dicáta i Bog (II)
Zašto si štel da napráviš Zemete? (Andrej, 4-ja klás)
Ti kaćé si stánal Satmožin? (Ira, 1-ja klás)
A sigá, bi li sturil čeleka za drugji pać? (Oleg, 3-ja klás)
Guspudine Bože, dáj da badimi prijatele. (Fedja, 1-ja klás)
Ti zašto dupušteš satu na Zemete? (Adik, 4-ja klás)
Kaćé da žuveja taj, či sate hora ud na sveta da badat rádusni? (Liza, 2-ja klás)
Kako za badi, aku horata ni šta te ubičet, a za se strahuvat ud tébe? (Ruslán, 2-ja klás)
Kade utvádet senćite? (Tonja, 3-ja klás)
Ti, zašto si storil toze svet, ni si li razbrál, či tuj za badi idna greška? (Marina, 4-ja klás)
Za kako ij nužin žuvota, i aku ij nužin, za kako horata umiret? (Kostja, 2-ja klás)
Za kako sam nužin ás na planetata Zeme? (Oleg, 2-ja klás)
Harésva li ti tuj, kujétu se slučva na Zemete? (Andrej, 4-ja klás)
Dali sas sigurnust sate legendi za Tébe sa istensći? (Gálja, 3-ja klás)
Katoličánete si imat idin Bog, musulmánete – drugji, judejete – tréć, luteránete – čitvart, pravuslávnite – pet. A tám, kolku sti obštu? (Igor, 4-ja klás)
Dubre, Isus ij pátil zarad horata, a zašto pátat horata? (Griša, 4-ja klás)
Guspudine Bože, a kade ij sigá Isus, kako právi toj? (Stela, 2-ja klás)
Isus ij toja sin. A toj, ubiče li te kača baštá? (Rita, 3-ja klás)
Zašto ud počnivanji horata se ubičet, a sled tuj revat na izkritu? (Andrej, 4-ja klás)
Ej, dubre, parvite dváma hora si gji naprávil Ti. A kaćé se ij naprávil tréćija čeleć? (Vladik, 4-ja klás)
Ti imaš li pámeć, ali si izcelu sámu duša? (Zelja, 3-ja klás)
Nali izparvu sa ráždeli mažjétu – spumeni si rebrotu na Adam i Eva. Kako ne ti harésvalu u tuj, či si stuváril tozi trud varhu žinite? (Zoja, 4-ja klás)
Ti pišiš u Biblijata, či u pučélu ij blá hurtata. Kuja? (Ruslán, 1-ja klás)
Ti ni znáš já, dali moijte rodnici za se izdubrat? (Kátja, 2-ja klás)
Za da mi uprustiš greha, pareni treba da greša? (Petja, 1-ja klás)
Čeleć ni treba da jadé mesu, ama faširte moži? (Miša, 3-ja klás)
Dedu Bože, Ti mojta duša li si mi ugudil, ali či na nekuj drugji? (Stasik, 2-ja klás)
Tojest, aku sam razbrál ás dubre evoljucijata, Ti si sazdál Adam i Eva, a po-natáta čeleka ij izlezal ud majmune? (Sergej, 3-ja klás)
Zašto na nekuja pumágaš, a na méne – ni? (Alik, 2-ja klás)
Tojte ángjele hodat li na škula? (Vásja, 1-ja klás)
Ti s kolku gudini si po-stár ud Zemete? (Rája, 1-ja klás)
Zašto sveta ij oklučest? (Oleg, 2-ja klás)
Zašto imaš briga za čeleka gudini na red, a posle hop – i toj véć ij martav? (Vásja, 2-ja klás)
Bože, dali báš te ima? (Aleksándar, 2-ja klás)
Ti kaćé žuveš u nebeto? Imaš li ud satu? Ali moži bi ti treba neštu? (Zina, 3-ja klás)
Aku ti organiziraš krája na sveta, koj za ti se moli? (Petja, 4-ja klás)
Izobštu ás ni vervam u Tébe. Ubadi mi, zašto horata ni Te vidat? (Jura, 2-ja klás)
Koj duj vetara? (Alik, 1-ja klás)
Horata tolkus strádat na Zemete, dali u pakale ij još po-hargjevu? (Rádik, 4-ja klás)
Ti kakvi škuli si zavaršil? (Zájga, 2-ja klás)
Sam razbrál, či Ti si náj-glávnija na Zemete, makár či žuveš u nebeto. A gá za ima novi izbore? (Senja, 1-ja klás)
Bože, ti slušel li si si májćata, katu si bil dite? (Nina, 2-ja klás)
U tojtu ditinstvu, bil li si se sas dicáta, ali si bil mirin? (Kostja, 2-ja klás)
As te ubičem, razbire se, ama po-više ubičem máma i tájka. Dali ni se sardiš? (Zoja, 3-ja klás)
Moži li da ni umirem, á? (Julija, 1-ja klás)
A ditu purdávat svešti u čarkvata, tuj ij toja biznis? (Tolik, 2-ja klás)
Sam čal, či Isus ij evrejin, ama nali toj ij Toja sin, pa kako, Ti istu si evrejin? (Asja, 2-ja klás)
Bože, Ti znáš li makár novija moja ádres? (Ljalja, 1-ja klás)
Ud koj moment moži da se računi čeleka za vazrastin? Kugátu više ne gu stráj ud oltáše ali kugátu mu harésva Svetlánka? (Márik, 3-ja klás)
Kako zlamenuva “satu ij pu božja volja”? I letutu, i bulesta na máma, i bujovete? (Marát, 2-ja klás)
Kolku gudini imaš, Bože? (Válja, 2-ja klás)
Ti bi štel da si ud nášte? (Sjuma, 3-ja klás)
Zašto prez prulećta, kugátu večera Ti zapáliš dzveztite na nebeto i duš gurašt vetar na zemete, i naoklu ij malčeškom, mi dváde da reva? (Nataša, 2-ja klás)
========================================
Ud kade varvat imenáta na puznátite u celija svet firmi? (I)
• Adobe – u čest na téčata Adobe Creek, kujatu ij menevala nadzać kaštata na osnovátela na kompánijata, John Warnock.

• Adidas – u čest na tejna usnuvátel, Adi Dasler.

• Apache - izparvu kompánijata se ij zanimávala sas dustávka na patch-ve za kompjuterni prográmi. Ud tám ij dušlo i imetu: "A PAtCHy", kujétu ij stánalu Apache.

• Apple – sled 3 mesečin bizplodin opit da nameri hubavu ime za novija biznis, osnovátela na kompánijata, Steve Jobs, ij dál idin ultimátum na négvite partnjore: “Aku za 5 saháte ni šta namerat po-dubro ime, toj za krašte kompánijata Apple". Jábalćite sa bli ploda kojtu ij harésval náj-više, osubitu sorta Apple's Macintosh purdávan u USA.

• Canon – u čest na Kwanon, buddhistćija bog na milusarcnustta. Za da se izbegnat protestite na religioznite organizáciji, imetu se ij napisalu Canon.

• Casio – U čest na usnuvátela na kompánijata, Kashio Tadao.

• Cisco – Sakraténu ud San Francisco.

• Compaq – ud Comp i paq (manen integrirašt detájl). Ima i idna druga verzija: či imetu varvi ud COMPatibility & Quality (savmestimust i kvalitet).

• Corel – u čest na usnuvátela na kompánijata, Dr. Michael Cowpland - COwpland REsearch Laboratory.

• Daewoo – usnovátela na korejskata kompánijata, Kim Woo Chong, ja ij kraštel skromnu: “Gulemija univers”.

• Fuji – u čest na náj-visokata planina ud Japonija, Fuji.

• Google – imetu varvi ud hurtata Googol, kujatu zlamenuva broja idin [1] sledén ud sto nuli.

• HP (Hewlett-Packard) – usnuvátelete Bill Hewlett i Dave Packard sa farlili s bánja, za da rešat kujé ime za badi parvu. Ij preigrál Bill.

• Honda – imetu na usnuvátela, Soichiro Honda.
========================================
Sa bli izhárani 7 miljona dolara za naprávenjétu na koraba Titanik i 200 miljona dolara za da se naprávi filma za négu! Bože, u kakaj svet žuvejmi!
========================================
Naučáre za špione
Aku ištiti da si igrájti “na špione” ali da si zapišiti hubanćite mumi kujatu sedati topless na slancitu, možiti da se duveriti na kinenečente, kujatu sa iznajédili tezi specijálni naučáre; tija imat uklučina idna vieokámera. Tá moži da filmirva na 92 grádusa, tojest i ud starni možiti da imati dubri snimći.
========================================
Dváma amerikáne sa iznajédili idna daska za rezanji na zelenčuk i drugjije pudobni neštá, kujatu pukázva tažčinata na produktite kujatu gji pákvaš za u jádenjétu. Za pukázvanji na tažčinata se uputrtebuva “elektronnu mastilu” (ni mu se ubjasneva kako zlamenuva tuj?). Tehnologijata za badi duvaršina i za stáni dustapina za sekugu dabe prez 1-5 gudini.
========================================
Sinotu rabče
Prez utvorinata péndžara na váštu sobče ud idnaž flezva idno sinu rabče. Neštu vu pretagliva kantu néji i vija rešti da ji zapáziti. Za vášta gulema iznenáda, na utre rabčunkata si ij umenala fárbata – sigá véć ij žalta! Tuj niubiknuvénu rabče si umenuva fárbata seku nošt – na sutrenjta na tréćija denj to ij čarvénu, a na čitvartija denj to stánva tamnu čarnu.
Kakva fárba za ima rabčetu, kugátu se sabuditi na petija denj?
Izbereti idin ud slédnite otguvore:

A.Rabčunkata ni si umenuva više fárbata i ustánva čarna.

B.Rabčunkata se vrášte na novu na sinata fárba.

C.Rabčunkata stánva bela.

D.Rabčunkata stánva zlátna.

Otguvore na tozi test – u sledvaštija post!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home