Thursday, September 14, 2006

13

Verata i niverata sa dve nividimi barieri

Zapanti: seku pać, kugátu hurtuvam za vera, uklučvam i niverata – zaštotu tija sa licáta na saštata moneda. Aku naoklu tébe si sazdál idna vera – nizavisimu ud kade si ja uzájamil: dali ud Biblijata, dali u Korána, dali ud “Kapitála” na Márks i t.d. – ali si ja izmislil ti – tá za stáni idna nividima bariera, kujatu ni te pušte više da vidiš ništu. [...] Naučénite sa naprávili slédnija eksperiment: idin gulem akvárijum sa gu pregradili s idno staklo. U idnata starna sa ugudili po-više ribičita a u drugata starna sa ugudili idna štuka. Homa koče sa ugudili štukata, tá se ij zapusnala kantu ribičitata, ama se ij udbrála sámu sas udárina glava. Probala ij tá distina pate, ama seku pać rezultáta ij bil sé tozi – se ij udrila u staklotu, biz da stigni du ribite. Du na sétne, katu ij sapćásala, či tuj ja právi sámu da ja buli glavata, štukata se ij napusnala ud luvčijstvu. Taj či, sled nekolku dene, katu sa mánali staklotu, tá ij sedela sámu u tejnata starna na akvárijuma... Dali ni se slučva istu tuj i sas námu? Staklotu jé néma više, ama u pamećta na štukata žuveji uvervanjétu, či to ij još tám. Štukata ij uveréna, či staklotu si sedi na mestutu i či tá ni moži da právi ništu. I makár či više ništu ni ja preči, tá ni se zapušte kantu ribite. A bi mogala da ji naprávi! Unuj, kujétu ja zapire, ij tejnata vera.
No štukata ij sámu idna riba – možimi da ja uprustimi, či ij stignala du tazi konkluzija: “Tám ima neštu, idna bariera, kujatu ni mi dupušte da mena udtáta”. U saštata situácija se namerva i čeleka. Idin hindus ima idna bariera naoklu négu, idin musulmánin ima druga bariera, idin krastijánin ima i toj négvata berijera – sate tija žuvejat nadzać idnija pruzráčni barieri i zarad tuj, ni vidat po na deléku.
Osho
========================================
Sam pupádnal na idno listu, sas nekolku ud náj-vlijátelnite intelektuálce na momenta. Listotu ij blo naprávnu sled idna anketa ud spisánjetu "Prospect" (http://www.prospect-magazine.co.uk).
Na parvite 5 mestá se namervat:
Noam Chomsky - lingvist, gulem prutivnić na vanšnata politika na USA
Umberto Eco – pisátelj, medievalist, filosof
Richard Dawkins - biolog, ateist
Vaclav Havel - dramaturg, bivš daržávna glava na Čehoslovákija, posle na Čehija
Christopher Hitchens – pisátelj, literaturin kritik, puddarženić na vanšnata politika na USA.
========================================
Se duma či...

...parvija čeleć ud na sveta, kojtu ij nosil sahát na rakata ij blá británskata kralica Elisabeta I, prez 1571 g.?
...parvata žina ud Europa kujatu ij pušila ij blá kralicata Caterina de Medicis, zaštotu astrolozite sa ji ubádili, či tutune za ji pudubri kožata na licitu.
...prez Srednite vekove diamántete sa bli nosini u buja, kača simbol na kurážijata.
...Leonardo da Vinci ij bil kadarin s idna raka da piši a s drugata da štámpa istuvremennu.
...matematika John von Neumann ij iznameril, či náša mozak moži da saberé 280 katriljona bita memorija.
...stumáka na čeleka treba sé na dve nédeli da sazdáva novi mukus, za da ni se “izedé” sébe si.
...istoricite tvardat, či Atilla, makár či ij puznát u istorijata sas imetu “bič Božji”, ij bil visoć sámu 1,35 m.
========================================
Rádustta ij tájna. A tájnata ij tazi:
da stániš spukojin i slušašt, da spréš da misliš,
da spréš da se dvižiš, máj da spréš i da dišeš;
da satvuriš vatrešna tišina, u kujatu, kača
mišći u pusta kašta, spusobnustite i razumevanjétata
da smejat da se pukážat, tija, kujatu sa mlogu strašlivi
i tvarde nipustujánni u sekudenjšna život.
Alan Mc Glashan
========================================
Satu ij sadaržánu u Božija dah
kaćétu dene u párata na ránnata sutrin.
Ibn al Arabi
========================================

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Naj-setne sam nameril i as mestutu kade mozha da komentirvam, lel nija aku ni komentirvami satu tugazi ali smi bulnavi, ali pijani ali, chi Bozhe pazi!...
U svazka s verata i niverata, znash li chi katu sam chal, pa sam se mislil chi bash takozi neshtu se dugazhde u nashte familiji, shkuli i charkvi u procesa na "shkulisvanjetu"na dicata. Umestu da badat ustavini i nasarcevani da si razvivat spusobnustite s kujatu Bog gji ij nadaril, sistemata kako pravi? Lel bash tuj, chi zagrazhde i ugranicheva seku idna vazmozhna inicijativa i ubiva leku-puleku sate badeshti potencijali. I pravi satu tuj u imetu na taj-zvanotu integrirvanji u "sistemata na Prokust", kade sate dubri grazhdane treba da badat idnakvi – nitu idin po-gulem ali po-manen ud drugjijete, makar i da treba da mu se udrezhi neshtu ud krakata ali glavata (cheti "uma"). No za zhalust sveta josh ni puznava dubre druga efikasna sistema za utranvanji j shkulisvanji na mladezha, a smrakjta na sigashnata sistema ustave takvizi tazhkji sledi, kujatu sinca dnes gji vidimi i misla chi na nikugu ni mu haresvat...
No stiga s tolkusi komentar, chi za pochant drugjijete chitatele da me puparzhet. Amen.

6:25 AM, September 15, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home