Monday, September 11, 2006

11

Kasa prikazka

Imálu ij nekupać idin králj. Toj ij bil puznát zarad tuj, či sate plennici zati u bujovete ne gji ubival homa, a gji ij ukárval u idna gulema sála. U idnata starna sa sedeli katánite sas strelći a u drugata starna ij imálu idnija gulemi, železni vratá. Na vratáta sa bli izdalbáni grozni presdstávi sas hora ukarvavéni, izmačini, izbiti. U tazi sála ij ukárval krále plennicite i nji ij dumal:
- Možiti da izberéti: ali za baditi ubiti sas sterlćite, ali za menéti prez unezi vratá.
Uplášini, sate plennici sa izbireli da badat ubiti ud katánte.
Sled katu sa se svaršili sate bujove, idna katána ij zapitala krále:
- Ud dalgji gudini Vu služa, pa bij štel da znája, kako se namerva udtáta unezi vratá?
Krále ij udguvoril:
- Idi, pa viž samičeć.
Uplášina, katánata ij utvorila puléku vratáta. No kaćétu sa se utváreli, ij počnalu da flezva slancitu i da ubviva zálata u idna čudésna svetlina. Na krája, katánata ij videla, či vratáta sa se utváreli kantu idin pać, kojtu ij nosil du slobudnustta... Učudina, se ij ubarnala kantu krále.
- Vidiš li, ás na sate sam nji dával vazmožnustta da izberat, no ud stráj, sate sa izbireli po-bolja da umrat, ud kolkutu da riskuvat da utvorat tezi vratá.
Kolku vratá ni utváremi i nija, ud stráj da ni riskuvami? Kolku pate si izgubemi slobudnustta i umiremi, vatre u sébe si, sámu zarad či mu ij stráj da utvorimi idnija vratá kantu badeštotu?
========================================
Se ij namerila kopija...

Sydney Morning Herald ubážde, či u idna lična arhiva ud Sidney, Austrálija, se ij namerila idna kopija na originálnija film sas parvotu slezvanji na Meseca.
A zašto se trasi originála na Apollo 11 ud 20 juli 1969 g.? Pu kaćétu ubáždet na http://www.npr.org/, semnála ud video-kámerata kujatu ij filmirvala na Meseca ne bil savmestim sas formáta na niti idna komersijálna televizija, taj kaćétu kádrete sa bli filmirani sas 10 frejma u sekundata (SSTV). Taj či materijála ij trebalu da badi konvertiran. Etu kaćé se ij slučilu: kámerata ud na Meseca ij izpráštela semnála na tri stáciji ud na Zemete: Goldstone ud California, Honeysuckle Creek i CSIRO Parkes Observatory ud Australia. Na tezi trite stáciji materiále video ij mogal da se vidi na monitorete. Za da preprátat tezi izglede dálja, indžilirete ud CSIRO Parkes Observatory sa zali idna ubiknuvena TV kámera, sa ja nasočili kantu monitore i... gutovu. Pu tozi náčin ij bil izprodin semnála kantu Houston i kantu sate televiziji ud na sveta. A to se znáji, či aku filmirvaš, báš i u dnéšnite digitálni deni, ud ekráne na monitor ali televizor, néma kaćé da badi kvalitetnu. I da ni zabrávimi, či tuj se ij slučvalu sigá 37 gudini... Taj či originále ij bil zapisan na magnitna lenta (video). Tezi originálni kaseti sa gji izgubili horata ud NASA. Se duma, či sa kulu 700... Tija barzat da gji namerat, zaštotu sled málku sata stárata tehnika ud NASA za badi izfarlina ud laboratorete zaštotu horata kujatu sa znájali da rábutat s néja sa ustareli ali umreli, taj či, aku gji namerat tvarde kasnu, ni šté ima niti na kako da gji gladet...
Peter Clifton, australijánsći rock video režizjor, ij videl pu televizijata, či NASA trasi tezi kaseti, pa mu ij dušlo napámeć, či prez 1979 g., katu ij rábutil na idno video kujétu da pridruži albuma "Dark Side of the Moon" na Pink Floyd, ij imál nužda ud nekolku kádare sas Neil Armstrong kaćé stepe na Meseca. Ij bil izprodil na The Smithsonian Museum 180 USD i sled idna nedele ij dubávil idna kopijata na 16 mm film. Málku ij bil učudin, zaštotu se ij čekal na idin film ud 2-3 menute, a ij dubávil máj pulvina sahát! Peter duma, či kopijata ij naprávina báš ud originále. Možiti da ja viditi na
http://video.google.com/videoplay?docid=4166049933953240830.
Materijála tráj 28 menute i treba hubava vrazka s Internet... Se duma, či filma sadarže materijále kujatu ni sa bli nikade pukázvani pu televizijite...
I na sájta http://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/video11.html za nameriti fragmenti ud tozi i ud drugjije filme na NASA, kaćétu i arhiv sas rázguvorete megju astronautete.
========================================
Aku se buniti...

... či kade hodat zavan astronautete kugátu sa u kosmosa, e taje izgladva idna toaleta...

A i u vás možiti da si umenéti toaletata, aku sti namrázili stárata...

========================================
Kaćé možimi da ustánimi mládi i nikade da ni ustarejmi!

1. Izfarleti ud váša žuvot unezi neštá, kujatu ni sa istensći. Tojest gudinite, teglotu i visučinata. Ustaveti dofturete da se mislat na tuj. Za tuj gji pláštemi.
2. Puddaržejti vrazći sas véseli prijatele. Unezi, kujatu se sardat, sámu vu taglat nanadole. (Zapanteti tuj, aku vija sti ud sarditite!)
3. Nideti prestánva da se učiti. Naučeti zanajáte, gradinárstvu, kompjutere ali kako i da badi drugu neštu. Nikade nideti ustáve muzaka da badi marzeliv. Zaštotu se duma či “Nizajatija um ij rabutilnica na gjávla” A imetu na gjávla ij Alzheimer!
4. Rádvajti se na simpluvánite neštá.
5. Smejti se štut možiti po-častu i po za dalgju. I aku imati prijatelj, kojtu vu právi da se smejéti, prekárvajti po-više vreme s négu.
6. U žuvota se slučvat i niprijátni neštá. Prežuvejti gji, putaguvajti i prudalžeti nadálja. Idinstvenija čeleć, s kojtu smi prez celija žuvot, smi samite nija; žuvejti dukatu sti žuvi!
7. Naukluneti se sas unuj, kujétu harésvati. Néma značénji kako ij to: familija, kuče, kotka, spomene, muzika, cvećá, hobby, kakajtu i da ji. Vášta kašta ij váša pudslon.
8. Cenuvajti si zdrávutu. Aku ij dubro, zapazeti ji. Aku ij nistabilnu, pudubreti ji. Aku ni možiti sami, traseti pomušt.
9. Nideti právi “patuvanjéta” kantu tám, kadetu se usešteti vinovni – šétajti se iz párka, iz daržávata, ama nideti hodi du tám, kadetu ij vinovnustta.
10. Gá got imati prelegata, kázvajti na horata, či kolku vu harésva, či gji ubičeti.
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home