Sunday, September 10, 2006

10

Dali sti znájali či...

...Balgarskata ázbuka, sastávina prez 855 g. ud brájćete Kiril i Metodij, sas 30-te bukvi, ij originálnata. Drugjijete “kirilici”, kaćétu naprimer ruskata, uputrebuvat ekstensiji na tazi ázbuka.

...Aku naučiti balgarskata ázbuka, tojest kirilicata, avtomatičnu za znájti i máj sata garska ázbuka? Kojtu ni verva, néka puglade svetičitu!
... Liceja ud Stár Bišnov nosi imetu na brájćete Kiril i Metodij?
========================================
Korenete na ljubovta

Nikade ni sa mu interesuvali kuja sa korenete na ljubovta, a sa mu interesuvali sámu tejnite ploda. Ubážemi na horata da badat mirni, da badat sastradátelni, da badat tolkuz palni s ljubov, či da si ubičet čeć i dušmánete, čeć i kumšijete. Hurtuvami za ploda, ama nikuj ni se interesuva ud žilite. Istenskotu pitánče ij: “Zašto ni smi ubičešti saštestvá?” Ni jé hurtata, či da smi palni s ljubov srešte tozi ali ondzi, srešte prijatelj ali vrág, problemata ij dali smi palni s ljubov izobštu. Si ubičeti telotu? Sobstevnotu telu? Sti se interesuvali nekupać ud néj taj, či da ji pumilvati nežnu? Ubičeti li se samite sébe? Za ričéti, či tuj ij grej. Kaćé da se ubičeti samite sébe? Ni sti kadarni niti da se saglasiti sas samite sébe, da se prejémiti taj, kaćétu sti. Tezi sa žilite, korenete! Izkustvenite cvećá ni venat nikade; izkustvenata ljubov ij véčna. Istenskotu cveći ni jé véčnu; to se umenuva ud mig na mig. Dnés ij tuke i igráj sas vetara, sas slancitu, s ćišata; utre za izčezni. To za se izgubi istu taj tájnu, kaćétu i se ij pujavilu. Istenskata ljubov ij kača idno istensku cveći. Ljubovta ni znáj ništu za menatotu, ništu za badeštotu; tá puznáva sámu sigášnotu. Sarcito ni razmeva kako ij tuj vreme.
OSHO
========================================
Pluto – planeta ali ni?

Na 24 august 2006 g., na Meždunarodnija sajuz na astronomete, 2.500 astronome sa rešili, či Pluto ni jé više planeta. Homa sa skoknali drugjijete astronome, ud pu celija svet, da protestirvat. Kaćé da ustánimi biz idna planeta? Horata ud SpaceWeather.com sa naprávili i idin site, http://www.plutopetition.com/, kadetu možiti da pudpišiti, dali sti “za” ali “protiv” Pluto da badi iztrit ud reda na planetite na Slančevata sistema. U momenta u kojtu piša, 5.120 tima sa votira za Pluto da ustáni planeta, i 1603 sa votirali da ni ustáni. Po-više informácija možiti da nameriti na http://www.plutopetition.com/unplanet.php i na
http://www.iau2006.org/mirror/www.iau.org/iau0601/iau0601_resolution.html.
========================================
Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Pugladej vatre u tébe
Znáš li kako si?

Si idin rakupis na božji pismu,
Toze univers ni jé udvan tébe.

Satu, kakotu žéliš da badiš
Si.

Ustavi žuvota i sveta
I nameri žuvota na sveta.

Učástvaj na sámu idna ud lekcijite na sarcito
I tojtu učenji za pretagli učitele.

Se svaršva žuvota? Bog za ti dari drugji.
Prejami tuj, či ima idin kráj. Revnuvaj bizkrájnusta.

Sam se harésval,
zaštotu sam dával satu, kakotu sam imál:
“I koj si ti, si rékal,
Da misliš, či imaš tolkus neštá da darevaš?
Izgladva si zabrávil ud kade varvat sate neštá
I ud kade varviš ti”.

Aku ni štéš da usetiš hubavata mirizma,
Nide flezva u gradinata na Ljubovta,
Aku ni štéš da se sablečéš,
Nide flezva u murjétu na Istenata
Ustani tám, kadetu si!

“Išta idna celuvka ud Tébe”,
Ij rékalu mojtu sarci.
“Dá, ama cenata ij toja žuvot!”
Sarcito se ij raztripérilu ud rádust i ij udvarnalu:
“Koj se buni za cenata?”

Da umréš durdi si žuv
Zlamenuva da stániš na istena žuv.

Farli se u plámaka kugátu guri
Ni šté možiš više da žuveš biz plámak
Aku si puznál ekstáza da guriš.

Denj i nošt seku žuvu sturénji
pukázva Boga;
Nekujé ij saznátelnu za tuj neštu,
Nekujé ne.

Náčina pu kojtu práviš ljubov
Ij náčina pu kojtu Bog za badi s tébe.

Dubliži si Tojte ustni
za tojta celuvka
da mi sabudi dušata.

Aku si si právil iljuziji za Rája,
Zabravi gji.

Dušata sámu ij čula neštu za Ljubovta
I ij dušlá na zemete.

Stotini neštá da bi čula za Rája
Pá ni bi se varnala.

Tuka, na zemete udkriva dušata
Reálnustta na ljubovta.

Toj, kojtu nikuj ni moži da gu ubigarni,
kaćé moži da se saberé u sarcito?
“Na kade da farkam, za da gu namera?”
No, na kujé li mestu bi mogal da farkaš, kadetu Négu da gu néma?
========================================
Tancuvaj, kača gá nikuj ni te glade,
Ubičej, kača nikade ni si bil naranén,
Pej, kača gá nikuj ni te čuj,
Rábuti, kača gá ni ti trebat nosce,
Žuvej, kača gá rája bi bil na zemete.

Rumi

http://en.wikipedia.org/wiki/Jalal_al-Din_Muhammad_Rumi
http://www.khamush.com/love_poems.html
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home