Tuesday, September 05, 2006

5

Bišnova moja, skapi... (II)
U paruv red, žéla da zafálem na Feri Castiov za hubanćite svetičita ud Bišnov. Aku ni sti gji videli još, barzajti na Foruma (imati link i ud tuke, na Links). Za utiditi na Photos, foldera “o'besseny-1930”. Da ni se čuditi, či ne videći Čarkvata, lel to svetičitata sa naprávini báš ud na turnata. U parvotu svetiče se vidi i Gulemija magazin. Utre za putrasa idno svetiče s négu po ud blizu, pa za ji uguda tuka. Ud ćarmidite na Magazina se ij naprávil bloka ud gumnutu na Vétite škuli. Jáku interesna ij mugjilata, kujatu se vidi kantu Kučuhát. Kaćé na čure se ij istupila?... U drugotu svetiče se vidi Obštinata, u tréćotu – Liceja i musta kantu Štácijata a za čitvartoru, se buna, pa niti kaćé ni moža di si dáma isáp kako predstáve. Vájda za mu pumogni Feri...
Zafálem mlogu za tozi pudárak!
========================================
Za ártézete
Častu pate sam se pital, či kakva uda sa pili nášte predci, katu sa se zadumili pu tezi mestá? Lel nija, bišnuvenete, smi naučéni bli sas sládkata uda na ártéza. Pa náj na sétne sam razbrál: zaštotu udata ij blá dosta gore, na 2-4 métera ud zemete, kupájenjétu na gjeránj ne blo idna problema, pa taj či márvata se ij pujila sas uda ud gjeránete, i tazi uda sa ja pili i horata. Ama sled katu na krája na XIX vek ij izbuhnala idna epidemija ud koler, se ij počnalu da se forirvat ártéze. Naprimer ártéza ud vaz pukojnija moja drugár prof. Roki Petkov ij bil foriran prez 1910 g. i ij imál idin debit ud 100 litera uda u menuta, ártéza ud vaz Ronkov dáskal ij bil foriran prez 1935 g. i ij imál idin debit ud 150 litera uda u menuta. Istu prez 1935 g. ij bil foriran i ártéza ud nadzać Kulturnata kašta, kojtu ij imál idin debit ud 130 litera uda u menuta.. Udata ij varvála samá, ud na 200-400 métera dalbučina. U Bišnov ij imálu 12 ártéze sas idin obšt debit ud kulu 250 mc na denj. Da utidiš “na uda” ij blo za žinite unuj, kujétu ij blo Birbérnicata za mažjétu: se ij prakázvalu mlogu i ud satu. Lete udata ij blá ladneva, a zime se ij žárila... A na ártéza ud vaz Ronkov dáskal ij mogalu da sretiš Ion ciganina, sas négvite kubilici i sas legendárnata lula. Ij bil dubar čeleć i misla, či néma dite ud unezi vremená, kujétu da ne “kuštuvalu” ud négvata lula. Blá ij čarna, ligava, smardašta, ama nikuj ne márel.
Megju 1971 – 1972 g. sate ártéze, idin pu idin, sa izsahnali za doveka...
Prez 1974 g. se ij počnalu pustrujevanjétu na Turnata za uda.
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home