Wednesday, September 06, 2006

7

Uda ali oganj... Nekolku interesni svetičita.
=========================================
Sa dušli ud televizijata vaz deda Gjura.
- Dedu Gjura, já mu ubadi ti na námu, kako práviš prez cel denj?
- Pa lel se sabuda u 5 saháte sutrenjta, utida da ureda vaz krávata, da izrina vaz svinjéte, posle fleza u kašti i mucna idna rićijca...
- Dedu Gjura, ni jé dubre taj. Nija treba da pukážimi na sveta, či na sélu horata sa kulturni. U mestu “mucna idna rićijca” bolja ubadi “prečeta idna kniga”.
- Sutirna stána u 5 saháte. Utida da izrina, posle fleza du kašti i prečeta idna kniga. Posle narána gada, napuja márvata i utida u gradinata. Ama napreć tuj, prečeta još idno knigče. Posle pládne rábuta iz gradinata i sled tuj se sreta s drugárete. Zágjnu utidimi u bibliotekata. Tám četémi knigji du večera, durdi ni dodat žinite za námu...
=========================================
Knigjite sa prijatele studéni, no sigurni. (Victor Hugo)
=========================================
Mumičitu duma na baštata:
- Tájko, da znáš, či išta da se užéna.
- Pa lel dabe si puznála mončitu.
- Nide se buni ti, tuj ij moja báj.
- Ampa toj, išti li te?
- Nide se buni ti, tuj ij négva báj.
- Pa ud kako za žuvejti?
- Ej, pa tuj véć ij toja báj...
=========================================
Cigankata gáta na mládata studentka:
- Vida, či u blizkotu badeštu, u toja žuvot za se pujavi idin mlád maž, hubavéć, sas sini oči, ni šté ima náj mlogu ćika na glavata i za badi tažak kulu 4 kila...
=========================================
Vremeto ij monetata na toja žuvot. Ij idinstvenata moneta kujatu ja imaš i sámu ti možiš da rešiš kaćé za ja izháraš. Nide ustáve já drugjijete da ja izhárat u mestu tébe. (Carl Sandburg)
=========================================
Dali si znájal či...

- Prez 1987 g. American Airlines sa naprávili idna ekonomija ud 40.000 USD katu sa servirali u avionete sas idna maslina po-málku u porcijata s jádenji...

- U USA, sate meždustatálni autoruti, spured zákuna, sé na 10 km treba da imat pu 2 km práv pać, za da možat da slezat avione u slučaj na boj ali drugjie nuždi.

- U África 28% ud teritorijata ij još diva, tojest ni žuvejat hora, du katu u Sevrena Ámerika procenta ij ud 38%...

- Rumanskata hurta za grobišta, “cimitir”, varvi ud garskata hurta “koimetirion” i zlamenuva “mestu za spanjé”, “spálnja”.

- Amerikánskata hurta Jeep varvi ud prekratevanjitu “General purpose vehicle” – G.P.
Pentagone ima sas dvá pete po-više toaleti ud kolkutu sa nužni. Tuj se tagli još ud gudinita katu zákunete sa iziskval uddelni toaleti za belite hora i uddelni za čarnite.

- U Anglušku, prez srednite vekove ij blo zabranénu da se právi seks biz dupušténjétu na krále. Aku idin pár ij žélil da ima dicá, ij trebalu da išti pismenu dupušténji ud krále. Toj nji ij práštel idin plakát, kojtu se ij ugváždel u kašti. Na négu ij pisalu "Fornication Under Consent of the King" (F.U.C.K.). Ud tám varvi puznátata i haznuvanata u seku amerikánsći film hurta...

- Pu vremeto na civilnite bujove ud USA, sled seku boj sa se právili spisaci sas plaziranite i sas martavite. Aku nekuja ármija ne imala nikakva čeleška záguba, se ij pisalu “0 killed” (nula martavi). Ud tám varvi ekpresijata O.K.

- Katu anglušete sa stignali u Austrálija, sa videli idno životnu kujétu ij skáčelu iz gurite. Tija sa vikali idin sélenin i sa gu pitali, či kako ij tuj. I taj kaćétu sélenina ij puvtureval “kan ghu ru”, tija sa mislili, či taj se zvé životnotu. Sled vreme, izsledovátelete sa razbráli, či sélenina ij dumal: “ni razbirem”.

- Zonata ud Meksik “Yucatan” si tagli imetu ud vremeto katu idin spaniolec ij pital idin támkašin čeleć, či kaćé se zvé tuj mestu. Toj ij udguvoril “yucatan”. Spanioleca ne razbrál, či u saštnust čeleka mu ij rékal: “ás ni sam ud tuka”...

- Idin pámetnić kojtu predstáve idin geroj na konj, aku kone ima i dváta predni kráka u lufta, zlamenuva, či geroja ij umrel u boj. Aku sámu idin krák na kone ij u lufta, zlamenuva či ij umrel sled buja. Aku sate kráka na kone sa “na zemete”, zlamenuva či geroja ij umrel ud stárust...
=========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home