Monday, November 16, 2009

452

Taj kaćétu krizata ij na sekade naokulu námu i nikuj néma više nosce, káj či se ij izmudrin idin nov metod za pláštenji – celuvćite. Etu kako piši maža na négvata drugárća:
„Milna muja Guni,
Zaradi krizata, tozi mesec ni moža da ti proda zaplátata (saláre), taj či ti práštem 100 celuvći.
Ti si mojta ljubov!
Toja drugár,
Gjurka“

Sled nekolkus dene Guni mu udvrášte:
„Skapi i milin Gjurka,
Ti zafálem za 100-te celuvći i ti piša tuka za da znáš i ti, kaćé sam gji izhárala:
1. Mlekárina ij bil saglásin da dubávi dve celuvći za da mi nosi mlekutu vreme na idna nedele;
2. Elektrika ij bil saglásin da namesti mašinata za pranjé dabe sled sédem celuvći;
3. Sobstvenika, vaz kojtu sedimi u ćirija, dváde seku denj i mi išti pu dve-tri celuvći u mestu ćirijata;
4. Sobstvenika na supermárketa ne bil saglásin sámu sas celuvći, taj či ij trebalu da mu dáma i neštu udviše;
5. Drugjije izhárni celuvći (vaz doftura, policájina i t.d.): 40.
Taj či, milin moj, nide se buni za méne. Sa mi ustánali još kulu 35 celuvći i se nadevam da izburáva du krája na meseca. Piši mi, za da znája dali i za sledvaštija mesec da si napráva plána pá za celuvći?
Sas ljubov,
Tojta Guni.
* * *
Gjurka si varvi u tri saháte prez nušta, piján-martav. Se ij prepenal u gánka, izčupil ij satu ud naokulu, nabaljval se ij pu dole, udrij si glavata u vratáta ud na spálnjata i du na sétne stiga nekaćé u odara i zaspeva.
Na sutrenjta se sabužde i ni moži da verva, kako mu vidat učite: satu ij čistu, iz utorinata péndžara se čujat da pejat rabčetata ud van, na lavičetu (noptierata) ud pukraj odara vidi idin aspirin i idin pahár sas uda, satu meriše na čistu. Zamájan, stánva ud odara i vidi, či na ugledálutu ima ugudinu idno cédulče:
„Milin moj, dubra sutirna! Ubeda te čeka u kuhnjata. Ás sam na pijác. Celuvći, Guni“.
Još po-zamájan krénva kantu kuhnjata. Na sekade ij čistu, u gánka ni se vidat niti kakvi znáci ud snoštnotu baljvanji. U kuhnjata, ditetu tamánj si ij svaršvalu ubeda.
Málku zasramén, Gjurka si pita sina:
— Sinku, dali znáš kako se ij slučilu nuštés?
— Pa lel kulu 3 saháte prez nuštta si si dušal piján-martav.
— I?
— I si se nabaljval u gánka.
— I?
— I si izčupil unazi hubankata váza, na kujatu máma ij daržála mlogu, otu ja ij blá dubávila ud tejnata bába.
— I?
— I si se udáril sas glavata u vratáta na spálnjata, pa máma te ij iztaglila i te ij ugudila u odara.
— I?
— I posle ij počnala da te sabliče. Ama katu ti ij razkopčila jarmika za da ti smakni pantalonete ti si rékal: „Du tuka, guspogju! Zastani, či ás sam užénat maž!“…
* * *
Guni, kujatu ij blá slušćina u idna gusposka kašta, si ij rékala idin denj, či ni bi blo hargjevu tejnata guspogja da ji uveliči (digni) zapláćata (saláre).
Guspogjata se ij málku razsardila katu ij čula tuj, pa ja pita:
— Dubre ij, Guni, pa zašto ištiš po-gulem salár?
— Imam tri uzroci. Parvija ij tozi, či ás pégla rizite na guspudáre po-hubeve ud vás!
— Pa koj ti ij rékal tuj neštu?
— Lel guspudáre mi ij rékal.
— Aha!
Guni prudalževa:
— Drugjija uzrok ij tozi, či ás gotva po-hubeve ud vás.
— Tuj ni jé istena! Koj ti ij rékal takvazi prustija?
— Pa lel pá guspudáre…
— Aaaahaaaa!
— I tréćija uzrok ij tozi, či ás znája da celuvam po-hubeve ud vás!
Guspogjata, zamájana i jadosana, izkrisna:
— I tuj pá guspudáre ti ji ij rékal, nali?
— Á ja, guspogju. Tuj mi ji ij rékal gradináre!
I taj, Guni ij dubávila po-gulema zapláta…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home