Saturday, November 14, 2009

450

Liquid Smoking ij idno pićé naprávinu ud različni trevi i aromát na plodove kujétu, saglásnu proizvoditelete, predlága saštite senzáciji kaćétu i idin ubiknuvén cigár. Tuj pićé ij prednaznačénu káj či za unezi, kujatu zaradi zákuna protiv pušenjétu, némat više právu da pušat na utvorini, publični mestá. Liquid Smoking ni sadarže nikotin, a nekakaj smes ud južnu-afrikánsći trevi, kujatu támkašnite gji uputrebuvat još ud XIV-ja vek.
Pićétu ni se prepuračva za dicá pud 15 gudini i cenata za badi ud 1,88 euro/kutija.
* * *
Idin pár, maž i žina, i dvámata na kulu 60 gudini, si praznikuvat 40 gudini ženitba u idin manen, čist, romantičin restoránt.
Na idnaš, na tejnata tarpéza se pujaveva idna mancaca ama hubanka feja (samudivka), kujatu nji duma:
— Otu sti se vládali tolkus hubanći vreme na 40 gudini, i možiti da služiti kača primer, za vu izpalna na seku idin ud vás pu idna žélba.
Parva ij purdumala žinata:
— Ás bij štela sigá, u stárust, da patuvami sas moja milin drugár pu sveta i da razglademi sate interesnite mestá.
Niti ne si svaršila hurtata, i – Puf! – sa se pujavili na tarpézata dve céduli za na luksoznija korab Queen Mary, kojtu patuva naokulu sveta.
Maža se misli kako se misli i si duma: „Hmm. Tuj, kujétu ji ij naprávila mojta žina ij mlogu romantičnu. Ama lel sas takvazi prelega, či da mi se izpalni idna žélba, cigurnu či ništa se sreštem u toze žuvot, taj či ni treba da ja izpusna“ – i ij rékal:
— Uprusti me, mila, ama mojta žélba ij da imam idna žina sas 30 gudini po-mláda ud méne.
I fejata, i drugárćata mu jáku sa se razžálili katu sa čuli tuj i sa šuknali i dvete. Ama lel kako da ji práviš? Žélbata ij žélba i treba da badi izpalnata! Taj či fejata ij utagnala magičnija prat kantu maža i – Puf! …Maža ud idnaž ij ustarel na 92 gudini!
Morálata na tuj prikazče ij slédnata: Mažjétu, kujatu nikade ni sa blagudárni na tejnite drugárći, ni treba da zabrávat, či i fejite sa žini…
* * *
Na idna lekcija pu psihologija profesora nji prekázva na učenicite za trite stádiji, u kujatu moži da se namerva psihika na čeleka: spukojin, razdráznin i nervozin. Toj si ij izvádil mobilnija telefonj, ij naprávil idin numer i duma:
— Alo! Dubar denj. Bij štel da hurtuvam sas Koci.
— Sti grešili, tuka ni žuveji niti kakaj Koci! – se čuji ud telefone idin spukojin žensći glás.
— Tuj ij blo spukojnustta! – ubjasneva profesora.
I kanjti nadálja na saštija numer:
— Alo! Dubar denj. Koci ij u vás?
— Ama sam vu ubádila, či tuka ni žuveji niti kakaj Koci! – mu udvrášte razdráznina žinata.
Profesora duma:
— Tuj zlamenuva gá ij razdráznin čeleć.
I za tréći pać kanjti na saštija numer i duma:
— Alo! Dubar denj. Koci ij tám?
Sigá véć nervozna, žinata vika:
— Brej, majmunj! Ti ni razbireš, či tuka néma niti kakaj Koci!? Ángjelete ti! – i mu zatváre telefone.
— No, sigá sti videli. Tezi sa bli trite sastujánjita, u kujatu moži da se namerva psihikata na čeleka.
Ama náša Gjurka, kojtu ij bil i toj megju škulárete, duma:
— Á ja! Ima još idno sastujánji, u kujatu moži da se namerva psihikata na čeleka – kugátu ustáni biz hurti! I barži zéme telefone ud rakata na profesora, pravi saštija numer i duma:
— Álo! Ás sam Koci. Dali me ij trasil nekuj?…
* * *
Idin maž jáku ij ubičel idna žina. Ama toj ij bil tolkus sramežliv, či ne imál kurážija niti da se dubliži du néja, pa di li ta ja izprosi za da mu badi žina. Vreme na šést dalgji gudini tija sa se srešteli idin s drugji ba u magazina, ba iz ulicite, ba iz párka. Sa se gladeli, sa se razsmevali idin na drugji ama ništu po-više. Sa ustareli i dvámata i niti idin ud tej ne se žénal.
No idin denj maža se ij nakurážil, ij zal telefone, si ij kanjtel „ljubimata“ i duma:
— Alo! Guni?
— Dá, ás sam.
— Ištiš li da se užéniš sas méne?
— Razbire se, či išta! Ama koj ij na telefone?
* * *
Báš napreć Nova Gudina idin maž sedi u birta i glade u paháre palin sas pičé ud napreć négu. Sedi taj véć ud pulvina sahát. Idin šofer na TIR gu debni. Za da mu se bazikni, toj ij dušal vaz négu i ud idnaž mu ij zal paháre i gu ij glatnal.
Na tuj maža ij počnal da revé.
— Ej, sigá i ti! Nide revá, bej! Za ti kupa drugji pahár s pičé! Sámu sam štel da se pušála s tébe! Ni tarpa da vida maž, kojtu revé!
— Ama ás ne zaradi tuj reva. Dnés ij bil náj-nisréćnija denj ud moja žuvot. U paruv red sam se prespál, pa sam zakasnel na rabota. Šéva se ij jadosal i me ij uvolnil. Katu da izleza za da si utida u dumá vida, či sa mi utkrádnali automobila. Sam bil u policijata, ama tija dumat, či néma kako da právat. Taj či sam zal idin taxi za du dumá. Sled katu sam slezal ud taxi i toj se ij mánal sam si dál isáp, či sam si zabrávil tám diplomáta sas sate novce i dokumente. Sardit, sam flezal u dumá. A tám, kako vida? Žina mi ij u odara sas gradináre! Za da ni napráva neku nisréća sam dušal tuke, u toze birt. I báš katu sam se mislil da si uguda kráj na žuvota si dušal ti, i si mi izpil utrávata…
* * *
Na idin konkurs se ugváde pitankata, či kakoj ij unuj, kujétu ij náj-barzu na sveta.
Parvija konkurent duma:
— Ás misla, či náj-barzu neštu na sveta ij miseljta.
— Kaćé taj?
— Pa lel stiga da se misliš sámu na nekuj, i niti ni si dávaš isáp gá si ji naprávil.
— Dá, imati právu!
Drugjija konkurent duma:
— Ás misla, či náj-barzu neštu na sveta ij miganjétu s klipáčete.
— Zašto?
— Pa lel niti si dávaš isáp gá migniš, tolkus barzu ij miganjétu.
— Dá, i vija imati právu.
Tréćija konkurent duma:
— Ama ás misla, či po-barzu neštu ud svetlinata néma!
— Ubjasneti.
— Pa lel koče natisniš butone, homa celata stája se napalni sas svetlina. Tojest, ij neštu kujétu se sluči tolkus barži, či niti ni si dadéš isáp izparvu ud di varvi svetlinata, kade sa krušite (bekvete).
— Dá, mlogu interesnu. Vu zafálemi.
Ama Gjurka, kojtu ij bil čitvartija konkurent duma:
— Ni znája kaćé da vu ubáda, ama spured méne tankuséreca (dijarejata) ij náj-barzotu neštu na sveta!
Sate sa se ukukotili u sálata i čekat ubjasnénji.
— Pa lel, da vu prekáža. Snošti me ij uluvál tankuséreca i ni sam imál vreme niti da se misla, niti da migna i niti da zapála svetlinata u mušturáka…
* * *
Gjurka sluše kaćé hurtuva idin izvestin orátor. Na idna féć toj duma:
— Náj-hubavite deni ud moja žuvot sam gji prekárel u racite na idna žina, kujatu ne blá mojta drugárća.
Katu sa čuli tuj, sate sa ustánali zamraznati. No orátora ij dudávil:
— Unazi žina ij blá mojta májća!
Horata sa počnali da se smejat i da rakupléskat.
Gjurka si ij rékal, či tazi šalna ij mlogu hubava i za ja zapázi, za da si iznenáda drugárćata. Ama večera málku si ij glatnal, pa katu si ij stignal u tej duma na žinata mu:
— Náj-hubavite gudini ud moja žuvot sam gji prekárel u racite na idna druga žina!
Žinata mu ij ustánala biz hurti. Počnala ij da tronka, posle da revé.
A Gjurka, u tuj vreme se misli, se misli i nikak ni moži da mu dodi na pámeć, kaćé se ij svaršvala tazi šalna, pa duma:
— I ni moži da mi dodi na pámeć kuja ij blá ta!
Morálata? Nide právi „copy“ aku ni znáš da práviš „paste“!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

no, e tuj da!number one!

11:31 PM, November 15, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home