Sunday, November 15, 2009

451

Božijata gaska
Imálu ij nekupać, utkole, idna familija sélene, kujatu sa žuveli u idno manenu-manenu sélče. U familijata ij imálu dve dicá.
Baštata ne verval u Boga i ne gu blo srám da ubážde i na drugjijete kako misli toj za religijata i osubitu za krasijánsćite práznici, kaćétu na primer Koladata.
Ama négvata žina ij blá vervašta i tá si ij purásila dicáta u verata u Boga i u Isukrasta.
Idin véčar, báš za Kolada, žinata si ij zala dicáta i sa utišli na misa u čarkvičetu ud sélutu. Viknala si ij i drugáre da dodi zágjnu sas tej, ama toj ij udkázal i ij rékal:
— Satu tuj ij gulema prustija. Aku bi imálu Bog i aku Isus bi bil Négva Sin, za kako bi Gu prátil na zemete, uteluvén u čeleška plat? Aku Bog ij satmožin, za kako da slezil Toj tolkus dole, du vaz námu? Ni moža da vervam takozi neštu, tuj satu néma niti kakaj smisal.
Taj či žinata i dicáta sa se mánali biz négu.
Ne menalu mlogu vreme i ij počnal da leti sneč i da duj vetara. Maža ij pugladel iz péndžarata i ne videl ništu, sámu snega kojtu gu ij vel vetara. Ij počnala vežulijata!
Sadnal ij málku, napreć da se ugudi da zapáli sobata, za da badi guraštu u kašti prez nuštta. I báš u tozi mig ij čul neštu da udriji u péndžarata. Idnaž, posle još idnaž. Pugladel ij van, ama ne videl ništu ud snega.
Katu i zastánal málku vetara ij izlezal van da vidi, kako ij udrilu u péndžarata. Pa ij videl idin čipor divi gasći da se lutat i da farkat iz dvora. Izgladva, či tija sa se zapatili kantu po-gurašti daržávi, ama sa se raznéli ud gulemija čipor i sigá farkat, zalutani i gládni, naokulu négva dvor. Ućoravéni i zamájani ud stućta, nekuja ud tezi gasći sa se udárili bli u péndžarata.
Sélenina, čeleć sas dubro sarci, si ij rékal, či bi mogal da gji preberé u štaloga, taj kaćétu pu tuj hargjevotu vreme sekać ni bija mogali da si prudalžat pate kantu jug.
„U štaloga bija mogali da prenuštuvat biz briga. Tám ij guraštu, ima i kako da jadat, taj či du katu zastáni vežulijata bija mogali da si pučinat!“ – si ij rékal sélenina. Ij utišal i ij utoril šaroku vratáta na štaloga, nadevajći se či gasćite za vidat štaloga i za flezat vatre. Ama tija sámu sa bili sas kriláta i sa se lutali nasám-natáta. Izgladva, tija ni sa spćásali štaloga i niti sa si dáli isáp, kako bi zlamenuval toj za tej.
Maža ij probal da gji pretagli, da gji vika, ama ne naprávil ništu drugu, udvan da gji upláši još po-više.
Flezal ij u kašti, ij zal idno kumáče léb, ji ij načupil i ij pusipal idna dire ud trufi du štaloga. Ama gasćite pá ne razbráli.
Utišal ij ud nadzać tej i ij probal da gji ukáre u štaloga, ama tija sa se uplášili još po-jáku. Sa begali na sate starni, sámu kantu štaloga ne.
Čeleka ij probal ud satu, ama ne uspel da uvidé gasćite tám, kadetu bija bli na guraštu i na záveć ud véžulijata.
„Zašto ni me sledat? Dali ni vidat tija, či tuj ij idinstevnotu mestu, kadetu možat da se spasat ud vežulijata?“
I mislejći taj, ud idnaž maža si ij dál isáp, či gasćite nikade ni bija sledili idin čeleć.
— Sámu aku bij bil idin ud tej, aku bij bil i ás gaska, bij mogal da gji udkupa! – si ij rékal toj na glás.
I tugázi mu ij dušlá idejata! Ij flezal u štaloga, ij izvádil idna ud négvite gasći, ja ij zanél du nadzać čipore sas divite gasći i ja ij pusnal. Gaskata ij ragnala usreć drugjijete gasći právu kantu štaloga a tija, idna pu idna, sa ja sledili, durdi ne flezali sate na záveć.
Sled katu ij videl tuj, maža ij ustánal malčeliv idno vreme, sled kujétu ij puvtoril na glás:
— Sámu aku bij bil idin ud tej, sámu tugáz bij mogal da gji udkupa!…
I sa mu dušli na pámeć hurtite, kujatu gji ij ubádil na žinata mu: „Zašto bi se punizil Bog, či da slezi na zemete i da žuveji u čelešku telu?“
I ud idnaš ij razbrál satu! Bog báš tuj ij naprávil! Nija smi kača tezi divi gasći – zalutani, ućoravéni, uplášini. Bog Si ij prátil Sina za da mu pukáži pate i da mu utkupi.
I učite sa mu se napalnali. Gudinite, u kujatu ne verval, sa menali ud idnaž, kaćétu i sigášnata vežulija. Dušata mu ij udléknala. Maža ij kléknal u snega i ij kázal parvata mulitva ud négva žuvot:
— Zafálem Ti, Guspudine, zaštotu si zal čeleška prelika i Si dušal da me udkupiš ud vežulijata!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home