Friday, November 13, 2009

449

Mulitvata na žábata
Idna nošt mulitvata na bráta Bruno ij blá izprečina ud jákotu vákanji na žábite. Kolkutu i da se ij trudil da ni gji ulága, satu ij blo za bedevá: žábite sa mu prečli. Jadosan, toj ij utoril péndžarata i ij viknal:
— Mišéc! Malčeti! Ás treba da se mola!
Bráta Bruno ij bil svet čeleć i négvata molba ij bla izpalnat u menuta. Sate živini, satu žuvu ud naoklu négvata kilija, sa zamalčeli, za da ni mu prečat u mulitvata.
Ama ud idnaž se ij čulu neštu, kača idin glás. Ij bil vatrešnija glás na bráta Bruno, kojtu ij rékal:
— Moži bi vákanjétu na žábite da harésva po-više na Boga, ud kolkutu tojte mulitvi?!
— Kaćé moži vákanjétu na nekakvi žábi da rádva ušite na Boga? – si ij rékal Bruno i ij počnal da moli nadálja.
Ama vatrešnija mu glás ne zamalčel, a ij prudalžil:
— Ampa zašto misliš, či ij sazdál Bog zvuka na žuvite sturénjita?
Bruno ij rešil da izjasni tozi problem. Toj udnovu si ij pudál glavata iz péndžarata i ij viknal:
— Pejti!
I homa vazduha se ij napalnal sas vákanjétu na žábite, sas svirenjétu na skurcite i pejénjétu na rabcite.
Bruno se ij uslušel po-hubeve u tozi koncert i glásvete sa prestánali da gu dráznat i da mu prečat; toj ij usetil, či aku ni se prutivi na sate tezi zvuci, tija sámu ubugatevat malčánjétu.
I sas tuj utkrivanji sarcito na Bruno ij usetilu kaćé bakti na idnaš sas vibrácijite na Universa, i za paruv pać u négva žuvot toj ij razbrál kako zlamenuva istenskata mulitva.
* * *
Idin patnik sedi na koraba i glade u murjétu. Na idnaž ij zabelezal na danutu mlogjije, ama mlogjije kámaci, maneni i gulemi, razfarleni na sate starni. Dubližil se ij du kapitáne i mu duma:
— Kaćé uspevati da menéti sas koraba prez sate tezi mlogjijete kámaci, razsipani na sate starni? Cigurin sam, či vija puznávati seku kámak, za da možiti da gu zabiditi.
— Ne! – mu ij udvarnal kapitáne. Ni puznávam kámacite. Ama puznávam náj-dalboćite mestá, prez kujatu moža da si kárem bizupásnu koraba…
* * *
Staklotu

— Rábi, ni razbirem neštu: utidiš vaz sirumáha i toj ti pumága sas kakotu moži. Utidiš vaz bugátija i toj nikugu ni vidi. Dali satu tuj se slučva sámu zaradi parite?
— Pugledni prez péndžarata. Kako vidiš?
— Vida idna žina da si tika kučijčitu sas ditenčitu.
— Dubre. A sigá pugladej u ugledálutu. Kako vidiš?
— Pa le kako moža da vida, sámu méne!
— Báš taj: péndžarata ij ud staklo i ugledálutu ij ud staklo. Treba sámu da ugudiš málku srebro i véć za se vidiš sámu sébe!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home