Tuesday, November 10, 2009

447

Ribite
Idin denj puznátija kinensći mudréc Chuang Tzu (Zhuangzi) se ij šétal sas négva prijatelj pu brega na idna téča.
— Viž, kolku harésvat ribite da si igrájat u udata! – ij rékal Chuang Tzu.
— Pa le ti ni si riba. Ud di znáš, či ribite harésvat ali ni harésvat da si igrájat u udata? – gu ij pital prijatela.
Chuang Tzu mu ij udvarnal:
— Pa le ti ni si ás! Tugázi ud di znáš, či ni znája dali ribite harésvat ali ni da si igrájat u udata…
* * *
Mudrija sélenin
Varvál ij idin čeleć iz puljétu. Menal ij pukraj idin sélenin i gu pita:
— Hej! Sled kolku vreme za stigna u grada?
Sélenina ne mu utguvorul ništu, sámu mu ij mradnal s rakata da utváde.
Patnika ij mislil, či ondzi ne gu čul, taj či ij viknal po-jáku:
— Heeej! Sam pital, sled kolku vreme za stigna u grada?
Sélenina udnovu mu ij pusočil s rakata, či da varvi.
Sigá véć čeleka si ij rékal, či sélenina ni šté da hurtuva sas négu, i si ij prudalžil pate. No katu ij stignal kulu krája na nivata čuji, či sélenina mu vika:
— Hej! Za stigniš u grada du ubed!
— Brej, pa lel katu sam te pital udeve, i to dvá pate, zašto ni si mi utguvoril? – gu ij pital patnika.
— Pa lel za da znája gá za stigniš u grada ij trebalu da te vida kolku barži varviš! – mu ij utguvoril sélenina.
* * *
Idna dalgja práva linja
Idin denj cáre Akbar na Indija, kojtu ij bil gulem mudréc, si ij prebrál ministrete, ij drapnal idna linja na zemete i gji ij pital:
— Kaćé možiti da napráviti tazi linja da badi po-kasa, biz da ja dirati?
Mislili sa se, bunili sa se ministerete, ama rešénji ne namerili. Tugázi sa putrasili Birbál, za kojtu se ij dumalu, či ij bil náj-mudrija čeleć ud daržávata.
Tozi ij dušal, se ij dubližil du linjata i ij drapnal pukraj néja idna druga linija, s málku po-dalgja…
* * *
Pate
Učenika si pita učitelja:
— Koj ij vernija pać?
— Sekudenjšnija pać ij vernija pać! – mu ij udguvoril učitela.
— Pa moža li da gu nauča?
— Ud kolkutu po-više se trudiš da gu naučiš, ud tám si po-deléku ud Pate.
— Ampa aku ni gu uča, kaćé za gu znája?
— Pate ni jé megju neštáta, kujatu gji vidimi, niti megju unezi, kujatu ni gji vidimi. Nide da gu trasiš, nide da gu učiš, nide da mu dávaš ime. Za da stigniš da si na Pate, utvuri se sébe kaćétu šarokotu nebu…

1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

U svazka s „Ribite“: „De gustibus et coloribus not disputandum...“ Sekuj s negva... „stil“. S negvata miselj... mantalitet... principe... s negvata ole. Koresnu ij tazi Slobudnust da ij (svarzana) sas Odguvornust. Tojest da ij u ramćite na taj zvanotu normalnu (moralnu + legalnu).
Lel, Boži, ij leku (na nekuja, pu nekupać) da pre(ud)sadat drugjijete, biz da se pregladet sebe si po-napreć.
No Božanskata Pruvidnust ima... briga za sekuj (i za satu).

9:24 AM, November 11, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home