Thursday, November 12, 2009

448

Ateista i verata
Idin ateist se ij šétal idin denj blizu du idna propast. Na idnaž ij lasnal i ij počnal da páde. Kaćétu ij pádel, za sréća, ij uspel da se uluvi za idno manenu klonče. I taj kaćétu ij sedel i ij visil na tuj kloče, kujétu studénija vetar ji počnal da ji luška nasám-natáta, si ij dál isáp, či ni jé za šála!
„Ej, – si ij pumislil toj. Sigá idinstvenu Bog moži da me spasi. Ás nikade ni sam verval u Négu, ama vájda sam grešil. Kako ima da izguba?“
I ij izviknal:
— Bože! Aku Te ima, pumugni mi, i ás za puvervam u tébe!
Ama ne dušal niti idin otguvor.
— Mola te, Bože! Ás nikade ni sam verval u Tébe, no aku ti me spasiš, ud sigá nadálja za vervam u Tébe.
Na idnaž ud Nebeto se ij čul idin glás:
— O, puznávam gji ás tezi, kača tébe! Ti nikade ništé vervaš…
Katu ij čul glasa čeleka tolkus se ij uplášil, či nakraja ij blo da iztarvé klončitu.
— Mola te, Bože! Ti greševaš! Ás naistena misla taj! Za puvervam!
— Ni vervam! Unezi, kača tébe, sámu taj hurtuvat!
Ama čeleka i nadálja ij molil Boga da gu spasi. Du na sétne Bog mu ij rékal:
— Ej, dubre! Za te spasa. Pusni klone!
— Kako? Da pusna klone?! – ij izviknal čeleka. Pa Ti da ni me misliš za lud?…
* * *
Filosofa i mistika
Dvámata mudréce, idin filosof i idin mistik, sa patuvali zágjnu. Nušta gji ij uluvála u idna tamna gura. Počnalu ij i da leti ćiša. U tamninata ne se videlu ništu.
a idnaš, ud nebeto se ij bljásnalu. Filosofa ij pugladel na gore i ij počnal da se misli, či ud di li varvat tezi bljaskávici i ij izgubil putékata.
Ama mistika, u momenta na bljaskanjétu, ij pugladel na dole i ij videl putékata, pu kujatu treba da varvi.
Sled kasu vreme mistika ij stignal na záveć, u idno sélu, du katu filosofa ij prenuštuval, mokar, u tamnata gura.
* * *
Sincata nija moži bi da se namervami u idna tamna gura, s mlogu po-tamna ud tazi ud prikazkata. Nuštta ij još po-dalboka. Ama pu nekupać se sluči da se bljasni. U unezi migve makár, néka da si navidémi učite kantu putékata…

1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Vera ali nivera (niuvervanji)...
Mi ij dušlo na pameć za idin otguvor (kojtu po-kasnu ij flezal u „galerijata“ na aforizmite, sentencijite) dadin ud idin kompjuterist na idin „ljubopiten“ celeć, kojtu se ij iskal materialni dukazatelstva za maj satu:
„Da se pitaš se dali idin kompjutar znaji samičeć da misli, ij maj se idno kača da se pitaš
dali idna podvodnica (submarin) znaji da pluva ali
dali idno farkalu (repligep, samolet, avion) znaji da farka...“

2:32 PM, November 13, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home