Sunday, November 08, 2009

445

Kako ij tuj ljubov?
Po-više dicá na vazrast ud 4 du 8 gudini sa bli pitani, „Kako ij tuj ljubov?“. Etu nekolku otguvorte:
* Ljubov ij kugátu idno mumiče se naparfumisa, a idno monče si ugudi after shave i tija se sretat dvámata i se merišet. (Karl, 5 g.);
* Ljubov ij tuj, kujétu te káre da se razsmejéš kugátu si tažin. (Teri, 4 g.);
* Ljubov ij kugátu mámi naprávi kafe na táti i srabni málku ud négvata šola, napreć da mu ja dadé, za da ij cigurna, či kafete ij hubava i ni izpiče. (Dani, 7 g.);
* Ljubov ij tuj, kujétu za Koleda ij sas tébe u stájata, aku prestániš da utváreš pudáracite i se uslušeš. (Bobi, 7 g.);
* Aku ištiš da se naučiš da ubičeš po-hubeve, treba da počniš sas prijatelete, kujatu gji mráziš. (Nika, 6 g.)
* Ljubov ij kugátu ubádiš na idno monče, či ti harésva négvata riza, a posle gu vidiš sas néja seku denj. (Noel, 7 g.);
* Ljubov ij kugátu idin stár maž i idna stár žina sa još prijatele, makár či se puznávat mlogu dubre. (Tommy, 6 g.);
* Katu sam imála recitál na piano, pa sam izlezala na scenata, mlogu me ij blo stráj. Osubitu
katu sam videla kolku mlogjije hora ima u sálata! Sate sa me gladeli. Tugázai sam gu videla táti, kojtu mi ij mradnal s rakata i mi se ij razsmel. Toj ij bil idinstvenija, kojtu ij naprávil tuj. Više ne me blo stráj. Tuj ij ljubov. (Cindy, 8 g.);
* Ljubov ij kugátu mámi vidi či táti ij muskur i uputén, i pá mu ričé, či ij po-hubanći ud Robert Redford. (Cris, 7 g.);
* Ljubov ij kugátu kučenčetu ti liži licitu, makár či si ji ustávil cel denj samo. (Marry-Ann, 4 g.);
* Znája, či mojta káka me ubiče, zaštotu tá mi dáva sate tejnite véti drehi, a posle treba da utidi, da si kupi drugjije. (Loren, 4 g.);
* Kugátu ubičeš nekugu, klipáčete ti pudskáčet nagore i nadole a ud učite ti izlezvat zvezdičita. (Karen, 7 g.);
* Naistena, ni treba da dumaš „Ubičem te!“, aku ni misliš taj. No aku taj misliš, tugázi treba da ji dumaš tuj mlogjije pate. Zaštotu horata zabrávet. (Jesica, 8 g.).
* * *
Na stárija kumšijin mu ij pučinala žinata. Kugátu ij videlu, či maža revé, 4 gudišnotu mumiče na kumšijete ij utišlo vaz négu, se ij vazkáčilu u pulata i ij ustánalu tám dalgju vreme.
Katu se ij varnalu, májća mu ji pita, či kakao ij ubádilu na kumšijina?
— Ništu. Sámu sam mu pumognala da se izrevé…
* * *
Na sájta trilulilu.ro sam nameril taze pesma:
Efta Botoca - DOINA DIN BRESTEA

Za kuja Brestea ij hurtata, ni znája…
* * *
Pá tám sam nameril i nekolku pesmi ud Teo Katarov. Tri ud tej gji ugávem tuka.
Sate komentáre na tezi pesmi sa super. Naprimer, komentárete na parvata pesma sa sámu 3, ama i trite sa mlogu hubanći:
anna: superba!!!iti ajunge la inima; cristi: excelenta!; angela: SPLENDID .
Kako po-više moži da se ubádi? Brávo Teo i Doriana!
Theo & Hara Band si Doriana Talpes - Tuj mojtu sarci


* * *
Matei Catarov (theo & hara band) - 7 fete


* * *
Matei Catarov (theo & hara band) - Treba


Drugjie pesmi s Teo na trilulilu tuka: http://cauta.trilulilu.ro/audio/catarov, a s Doriana tuka: http://cauta.trilulilu.ro/audio/doriana.
* * *
Idin stár videoclip sas Teo - Supărat


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home