Thursday, December 14, 2006

88

Europejsći vrazći
Nikoleta ij blá na idna srešta svazana sas “Sursite za europejsku informirvanji”, pa ij prodila nekolku vrazći za unezi, kujatu žélat da znájta po-više neštá svazani sas Europa i sas náštu flezvanji u Europejsćija sajuz:
- Euro Info Center: http://www.eic.ro/;
- EIC Timisoara: http://eic.cciat.ro/;
- Legislaţie europeană: http://europa.eu.int/eur-lex/;
- Legislaţie naţională: http://lad.taiex.be/;
- Surse de finanţare (programe comunitare, fonduri structurale): http://www.finantare.ro/;
- Informaţii despre afaceri: http://ec.europa.eu/youreurope/;
http://www.infoeuropa.ro/;
- Ministerul Integrării Europene: http://www.mie.ro/;
- Licitaţii publice - serviciul online: http://ted.europa.eu/;
- Despre piaţa internă: http://www.ec.europa.eu/;
- Piaţa internă a Uniunii Europene: http://www.simap.eu.int/;
- Pt. a-ţi spune opinia confidenţial:
http://ec.europa.eu/yourvoice/;

- Agenţia de dezvoltare regională: http://www.adrvest.ro/;
- Ombudsmanul European efectueaza investigatii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor UE:
http://www.ombudsman.europa.eu/;

- Instituţia şi organele UE: http://www.europa.eu/;
- Centrul de informare al delegaţiei Comisiei Europene:
http://www.infoeuropa.ro;
- Institutul European din România: http://www.ier.ro/;
- Serverul Europei: http://www.europa.eu.int;
- Testaţi-vă cunoştinţele:
http://www.europa.eu.int/europago/welcome.jsp;
http://www.descoperaeuropa.ro/
Număr de telefon gratuit pe care se poate apela oricând,
valabil pentru membrii UE:

0080067891011
========================================
Europejskotu prase – gulem guspudár!
ANSV (Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară) ud Rumanija zajaveva, megju drugotu: kočinite u kujatu za se daržat nérezete treba da sa naprávini taj, či tija da možat da se vidat, da se čujat i da se merišet idin drugji. Taj glási Ordina ANSV br. 2002 ud 2006, publikuvan u Monitorul Oficial. Taj či, sled Nova gudina, kráj na prustijite! Za da imat gusposći žuvot prascite, sobstvenicite nji za treba da da ni nji vikat za da ni gji stresirat. Ordina ubážde, či tám, kadetu za sedat prascite, nivotu na lármata ni treba da badi po-gulemu ud 85dBA. Svinjete ni jé slobudnu da se vazvat – tuj za námu ni jé gulema rabota, lel nija i taj ni smi vazvali prascite, ama iz Vlášku častu pate ij mogalu da vidiš svinje vazani, da pasat kača kuzite ali krávite.
Aku za ištiš da daržiš svinja u vás, za treba da hodiš sas šublera u džéba, otu za treba da meriš fántite na griláža ud beton, na kujatu za sedat: za maneni prasčeta, kujatu još sučat, tezi fánti treba da sa ud 1,11 milimétera, za prasčetata kujatu skoru sa bli udbiti - 2.14 mm, za mládite prasci - 3.18 mm i za svinjete - 80 mm. Ama tuj ni jé satu! Káj či, aku ištiš da daržis svinja, za treba da zavaršiš i nekakvi specijálni kursve! Tojest treba da badiš svinár s diploma! A sámu aku imaš po-više ud tri svinja, za možiš i da purdávaš. Tuj za badi s počnivanji ud meseca juni 2007 g.
Véć znájmi, či napreć da zakolim prasetu, za treba da ji anestezijirami, tojest da ji umájmi. Káj či, u seku sélu za ima "case de sacrificare", kujatu za badat usiguréni ud Obštinata. Se buna, či u Bišnov smi imáli nekupać “casă de naşteri” ama sigá ja némami više, no za imami “casă de sacrificiu”!...
========================================
Ideálnija pudárak!
Seku gudina, pu vreme na koladnite práznici, si ugvádemi idna i sašta pitanka: kakaj pudárak da napávimi na unezi, kujatu gji milvami? Izsledovátelete ud Goldsmith University ud London tvardat, či sa iznamerili formulata za ideálnija pudárak. Za da napáviš idin takazi pudárak, treba da imaš u predvid pet kriteriji; aku rezultáta ij po-gulem ud 12 punkta, pudáraka ij ideálin. Aku rezultáta ij pud 5 punkta, smi si izhárali noscete za bedevá!
Parvija kriteriji ij “Vreme” i to se punktirva ud 0 [nula] du 5 [pet] punkta. 0 punkta zlamenuva, či smi zali kakotu mu ij pádnalu na raka, a 5 punkta zlamenuva či smi kupili pudáraka sled katu smi pregladeli celija magazin, napreć da gu izberémi;
Drugjija kriteriji ij “Kolku me harésva tozi/tazi, na kojtu za dáma pudáraka?”. Aku ni sam glávin za négu/néja za punktiram sas 0, aku me ubiče ud své sarci, za punktiram sas 5;
Tréćija kriteriji ij “Kolku ij haznuvit tozi pudárak?”. Aku toj ni haznuva na ništu, za punktirami sas 0, aku ij jáku nužin, za punktirami sas 3;
Čitvartija kriteriji ij cenata – 1 punkt aku ij mlogu skap;
Petija kriteriji ij vazmožnustta tozi kojtu ij dubávil pudáraka, da moži da gu umené u magazina i se punktirva sas 1 punkt aku ij vazmožnu i sas 0 aku ni jé.
========================================
Némami nužda ud Santa Claus, dumat čehvete
Idna asocijácija na reklámnite kompániji ud Cesku, Creative Copywriters' Club, ij lansirala idna kampánija za izváždenji na amerikánsćija Dedu Kolada [Dedu Mráz] - Santa Claus. Na oficijálnija sájt na asocijácijata moži da se vidi idna svetica sas Divica Marija kujatu karmi manenotu Isusče, ublekan u kostjuma na Dedu Kolada a na glavata nosi kačula. “Náša cél ij da izsélimi Santa Claus nadzać uda kadetu ij dušal USA. Báš i katu smi bli pud muskálete, tija ni sa mu silili da zamimi tejnata versija na Dedu Kolada - Ded Moroz, a zašto sigá ud seku rekláma i ud seku idna vitrina mu se smejé tozi Santa? Imami si nija nášte hubanći tradiciji” – piši na sájta. “Tozi dubél i nadut idiot ublekan u čarvénu ij usujil sate reklámi pu televizijata, i nija mislimi či véć prekaleva” – ij rékal Martin Charvat, deréktur na filijála ud Praga na agencijata BBDO, kojtu puddarže tazi kampánija. “Nija si imami nášta tradicija za praznikuvanji na Koladata, sas ditetu Isus - Jezisek – kojtu dáva pudáraci. A tozi amerikánsći Dedu Kolada sámu usukva nášte dicá” – ij dudál toj.
========================================
Banáta na krája...
Smi bli naučéni, či Banáta ij paruv. I či nija, ud Banát, smi dávali náj-više nosce za bjudžeta na daržávata. Ama etu či, i da ij blo nekupać taj, to više ni jé. Saglásnu ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), na parvotu mestu ij Bukuréža, sas idna kontribucija ud 14,8 miliarda RON (4,22 miliarda euro) platéni u parvite 10 meseca ud tazi gudina kantu daržávnija bjudžet (vid 20%). Sled tuj varvat Constanţa sas 3,1 miliarda RON (885 milioana euro), Prahova, 2,37 miliarda RON i na sétnotu mestu okraga Timiş, sas 1,5 miliarda RON. Dano se naučat puléku i biz námu...
========================================
Zinata sas 1.903 “ubici”
Brazilijánkata Elaine Davidson, kujatu žuvej u Edinburgh, Anglušku, ij puznáta na sate pasioniranite ud piercing zaštotu tá ij upisana u Guiness Book of Records, otu ima 1.903 ubici na licitu i na telotu (káj či 500 sa tám, u “srámnotu” mestu!). Elaine Davidson išti horata da znájat tuj, či ni pijé alkohol, ni se drogirva i niti ni puši.
========================================
Iliescu u Playboy!
Izgladva či ij idna šega, ama ni jé! Bivšija prezident na Rumanija, Ion Iliescu, za se pujavi u sledvaštija broj na Playboy. Tozi, kojtu ij bil škulisan u Moskova, mládija revolucioner-komunist kojtu prez ‘70-te gudini ij strigal mladéža ud Rumanija, tozi, kojtu ij vládal Rumanija vreme na triu mandáte, za se pujavi u broja na Playboy kojtu za izlezi na pazáre na 28 december t.g.. Ne, za sigá néma da gu vidimi sablekan ali u slip, a ij dál sámu idno intervju... Ud 8 starni...
========================================
Du gudinata 2040 g.
ni šté imami više léd na poljusite

Tuj pukázva idna studija napávina ud británsćija institut BAS sas pumuštta na NASA. Spured tej, prez 2006 g. leda se ij iztupil s dvá pate po-barži ud kaćétu prez 200 g., a leda ij izpádnal sas 25 procenta ud kaćétu ij bil prez ‘70-te gudini na menatija vek. Taj či, sled málku za moži da se žuvej u cela Kanáda i u Groenlánda, a korabete za možat da pluvat slobudnu du Severnija Poljus, kadetu za možat da utidat i turiste. Ama tija ni šté ima kako da vidat...

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Za svinjate kako mozha da richa, udvan tuj, chi za badi po-dubre da si svinja ud kolkutu chelekj. Dubre chi ima mlogjije svinja na tozi svet.

U svazka sas Dedu Kolada ali Dedu Mraz ali Santa Claus, misla chi chehvete imat pravu. Tvarde mlogu mu ij putupila tazi bizubrazna reklama. Iskrenu ubazhdem, chi sam se ugnusil ud tolkusi reklami, kujatu sa se po-gnusnavi i prustashkji napravini. As dumam chi efekta ne tezi reklami ij naopaku: ud kolkutu sa po-vishe i po-usilni reklamite, ud tam ti dutagni i vishe ni shtesh da kupuvash. Katu ij taj hubavu satu kujetu ti ji falat prez tejnite reklami, tugazi neka si ji izedat tija, zashto da ji delat sas namu. A namu neka mu ustavat sas nashta sirumashka ama istenska Kolada.

1:46 PM, December 16, 2006  
Blogger fercastjva said...

Svinja ali celechi, koi se buni. Le i tai se stinvam pu neku pachi :).

Ama sas kolenitu ni razbirem. Tuke u Amerika ni se kolat nikak, tuka sa "pets" ghi kapat i ghi slegat u odara.

Tai za badi i u RO, sam as mei strai ci ga stana sutirna pa ida da se ubrasna, ga se pugladem u ogladaltu ni sta znaia, sam as, ali ondz drughija?!

11:01 PM, December 19, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home